Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje ochrony prawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z3IOPR Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Instytucje ochrony prawnej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów oczekuje się podstawowej wiedzy na temat wolności i praw jednostki, podziału władzy.

Skrócony opis:

W ramach konwersatorium są analizowane zagadnienia dotyczące instytucji ochrony prawnej, przede wszystkim: funkcje, kompetencje, organizacja, sposób działania organów ochrony prawej w kontekście ochrony praw podmiotowych i funkcjonowania współczesnego państwa prawnego.

Pełny opis:

System instytucji ochrony prawnej. Nauka o ustroju instytucji ochrony prawnej; pojęcie ochrony prawnej; środki ochrony prawnej; organy ochrony prawnej; Ochrona konstytucji. Trybunał Konstytucyjny. Przesłanki, istota i cele ochrony konstytucji; system ochrony konstytucyjności; historia, pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego, jego ustrój i zasady działania, kompetencje, charakter orzeczeń; Odpowiedzialność konstytucyjna. Trybunał Stanu. Istota odpowiedzialności konstytucyjnej; odpowiedzialność konstytucyjna na świecie; tradycja odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce; przesłanki, sens, tryb i praktyka realizacji odpowiedzialności konstytucyjnej; Sądownictwo - organizacja, zasady działania. Władza sądownicza; wymiar sprawiedliwości i jego zasady; struktura sądownictwa; Krajowa Rada Sądownictwa; Sądownictwo powszechne i wojskowe. Sąd Najwyższy. Właściwość i struktura sądownictwa powszechnego; wojskowego; Sąd Najwyższy jako naczelna instancja sądowa; Sądownictwo administracyjne. Istota sądowej kontroli administracyjnej; system sądownictwa administracyjnego; postępowanie administracyjne; Pozasądowe organy rozstrzygające. Miejsce organów pozasądowych w systemie organów orzekających; istota i system pozasądowych organów orzekających; charakter orzeczeń; nadzór sądowy; Ochrona interesu publicznego. Prokuratura: istota, zadania, struktura, działanie; Ochrona finansów państwa. Najwyższa Izba Kontroli. Historia kontroli państwowej w Polsce; zadania, obowiązki, struktura NIK; Ochrona praw obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich. System ochrony praw obywatelskich; modele instytucji rzecznika w systemie organów ochrony prawnej; zadania i zasady działania RPO; Ochrona pluralizmu środków przekazu i prawa do informacji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zadania KRRiTV; status prawny członków KRRiTV; Korporacyjne podmioty pomocy i obsługi prawnej. Istota organów pomocy i obsługi prawnej; status prawny i zadania adwokatury, radców prawnych, notariatu i komorników sądowych; Ochrona prawna w prawie Unii Europejskiej. Mechanizmy ochrony praw zawartych w prawie wspólnotowym; Rzecznik Praw Obywatelskich UE; petycja do Parlamentu Europejskiego i skarga do Komisji Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. M. Kruk, M. Olszówka, M. Godlewski, M. Jarosz, M. Laskowska, J. Zaleśny, Ochrona praw i wolności. System instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca

1. M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006;

2. J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna. Praktyka III RP, Warszawa 2004;

3. A. Machnikowska (red.), Legitymizacja władzy sądowniczej, Gdańsk 2016;

4. J. Jaskiernia (red.), Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości, t. 1-2, Toruń 2011;

5. A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, 2008;

6. I. Sierpowska, Funkcje kontroli państwowej. Studium prawnoporównawcze, Kolonia Limited 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK 1 - posiada ogólną wiedzę o ładzie i porządku prawnym, ich składowych; K_W01

EK 2 - dysponuje wiedzą o atrybutach instytucji ochrony prawnej, systemie instytucji ochrony prawnej; mechanizmach działania instytucji ochrony prawnej, wzajemnych relacjach zachodzących między nimi; K_W06

EK 3 - posiada pogłębioną wiedzę na temat roli organów ochrony prawnej w ochronie wolności i praw jednostki i ich znaczenia w państwie prawnym; K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

EK 4 - umie zbudować relacje między poszczególnymi pojęciami właściwymi dla ochrony prawnej; K_U01

EK 5 - potrafi ustalać cechy właściwe dla organów ochrony prawnej w państwie prawnym; K_U03

EK 6 - posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktycznych zastosowaniach środkami ochrony prawnej; K_U03

EK 7- posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień prawnych, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie; K_U05

EK 8 - umie korzystać ze środków ochrony prawnej, w tym jako strona praw podmiotowych; K_U05

KOMPETENCJE

EK 9 - potrafi odpowiednio sprecyzować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. K_K01

EK 10 – ma świadomość, że instytucje ochrony prawnej podlegają permanentnej zmianie i z tego powodu ma potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje koniecznością zaliczenia zajęć na dyżurze dydaktycznym. Nieobecność na ponad połowie spotkań skutkuje niezaliczeniem przedmiotu (student nie jest klasyfikowany).

Ocena końcowa jest wypadkową oceny ciągłej dokonywanej na podstawie bieżącego przygotowywania się do zajęć i aktywności w ich trakcie, a także zrealizowanych prac (referatu) oraz kolokwium. Kolokwium ma postać testu złożonego z około 20 pytań zamkniętych, otwartych i kazusów.

Praktyki zawodowe:

Praktyki nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Zaleśny
Prowadzący grup: Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach konwersatorium są analizowane zagadnienia dotyczące instytucji ochrony prawnej, przede wszystkim: funkcje, kompetencje, organizacja, sposób działania organów ochrony prawej w kontekście ochrony praw podmiotowych i funkcjonowania współczesnego państwa prawnego.

Pełny opis:

System instytucji ochrony prawnej. Nauka o ustroju instytucji ochrony prawnej; pojęcie ochrony prawnej; środki ochrony prawnej; organy ochrony prawnej; Ochrona konstytucji. Trybunał Konstytucyjny. Przesłanki, istota i cele ochrony konstytucji; system ochrony konstytucyjności; historia, pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego, jego ustrój i zasady działania, kompetencje, charakter orzeczeń; Odpowiedzialność konstytucyjna. Trybunał Stanu. Istota odpowiedzialności konstytucyjnej; odpowiedzialność konstytucyjna na świecie; tradycja odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce; przesłanki, sens, tryb i praktyka realizacji odpowiedzialności konstytucyjnej; Sądownictwo - organizacja, zasady działania. Władza sądownicza; wymiar sprawiedliwości i jego zasady; struktura sądownictwa; Krajowa Rada Sądownictwa; Sądownictwo powszechne i wojskowe. Sąd Najwyższy. Właściwość i struktura sądownictwa powszechnego; wojskowego; Sąd Najwyższy jako naczelna instancja sądowa; Sądownictwo administracyjne. Istota sądowej kontroli administracyjnej; system sądownictwa administracyjnego; postępowanie administracyjne; Pozasądowe organy rozstrzygające. Miejsce organów pozasądowych w systemie organów orzekających; istota i system pozasądowych organów orzekających; charakter orzeczeń; nadzór sądowy; Ochrona interesu publicznego. Prokuratura: istota, zadania, struktura, działanie; Ochrona finansów państwa. Najwyższa Izba Kontroli. Historia kontroli państwowej w Polsce; zadania, obowiązki, struktura NIK; Ochrona praw obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich. System ochrony praw obywatelskich; modele instytucji rzecznika w systemie organów ochrony prawnej; zadania i zasady działania RPO; Ochrona pluralizmu środków przekazu i prawa do informacji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zadania KRRiTV; status prawny członków KRRiTV; Korporacyjne podmioty pomocy i obsługi prawnej. Istota organów pomocy i obsługi prawnej; status prawny i zadania adwokatury, radców prawnych, notariatu i komorników sądowych; Ochrona prawna w prawie Unii Europejskiej. Mechanizmy ochrony praw zawartych w prawie wspólnotowym; Rzecznik Praw Obywatelskich UE; petycja do Parlamentu Europejskiego i skarga do Komisji Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. M. Kruk, M. Olszówka, M. Godlewski, M. Jarosz, M. Laskowska, J. Zaleśny, Ochrona praw i wolności. System instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca

1. M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006;

2. J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna. Praktyka III RP, Warszawa 2004;

3. A. Machnikowska (red.), Legitymizacja władzy sądowniczej, Gdańsk 2016;

4. J. Jaskiernia (red.), Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości, t. 1-2, Toruń 2011;

5. A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, 2008;

6. I. Sierpowska, Funkcje kontroli państwowej. Studium prawnoporównawcze, Kolonia Limited 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Zaleśny
Prowadzący grup: Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach konwersatorium są analizowane zagadnienia dotyczące instytucji ochrony prawnej, przede wszystkim: funkcje, kompetencje, organizacja, sposób działania organów ochrony prawej w kontekście ochrony praw podmiotowych i funkcjonowania współczesnego państwa prawnego.

Pełny opis:

System instytucji ochrony prawnej. Nauka o ustroju instytucji ochrony prawnej; pojęcie ochrony prawnej; środki ochrony prawnej; organy ochrony prawnej; Ochrona konstytucji. Trybunał Konstytucyjny. Przesłanki, istota i cele ochrony konstytucji; system ochrony konstytucyjności; historia, pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego, jego ustrój i zasady działania, kompetencje, charakter orzeczeń; Odpowiedzialność konstytucyjna. Trybunał Stanu. Istota odpowiedzialności konstytucyjnej; odpowiedzialność konstytucyjna na świecie; tradycja odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce; przesłanki, sens, tryb i praktyka realizacji odpowiedzialności konstytucyjnej; Sądownictwo - organizacja, zasady działania. Władza sądownicza; wymiar sprawiedliwości i jego zasady; struktura sądownictwa; Krajowa Rada Sądownictwa; Sądownictwo powszechne i wojskowe. Sąd Najwyższy. Właściwość i struktura sądownictwa powszechnego; wojskowego; Sąd Najwyższy jako naczelna instancja sądowa; Sądownictwo administracyjne. Istota sądowej kontroli administracyjnej; system sądownictwa administracyjnego; postępowanie administracyjne; Pozasądowe organy rozstrzygające. Miejsce organów pozasądowych w systemie organów orzekających; istota i system pozasądowych organów orzekających; charakter orzeczeń; nadzór sądowy; Ochrona interesu publicznego. Prokuratura: istota, zadania, struktura, działanie; Ochrona finansów państwa. Najwyższa Izba Kontroli. Historia kontroli państwowej w Polsce; zadania, obowiązki, struktura NIK; Ochrona praw obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich. System ochrony praw obywatelskich; modele instytucji rzecznika w systemie organów ochrony prawnej; zadania i zasady działania RPO; Ochrona pluralizmu środków przekazu i prawa do informacji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zadania KRRiTV; status prawny członków KRRiTV; Korporacyjne podmioty pomocy i obsługi prawnej. Istota organów pomocy i obsługi prawnej; status prawny i zadania adwokatury, radców prawnych, notariatu i komorników sądowych; Ochrona prawna w prawie Unii Europejskiej. Mechanizmy ochrony praw zawartych w prawie wspólnotowym; Rzecznik Praw Obywatelskich UE; petycja do Parlamentu Europejskiego i skarga do Komisji Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. M. Kruk, M. Olszówka, M. Godlewski, M. Jarosz, M. Laskowska, J. Zaleśny, Ochrona praw i wolności. System instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca

1. M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006;

2. J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna. Praktyka III RP, Warszawa 2004;

3. A. Machnikowska (red.), Legitymizacja władzy sądowniczej, Gdańsk 2016;

4. J. Jaskiernia (red.), Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości, t. 1-2, Toruń 2011;

5. A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, 2008;

6. I. Sierpowska, Funkcje kontroli państwowej. Studium prawnoporównawcze, Kolonia Limited 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.