Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia sytuacji kryzysowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z5PSKR Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Psychologia sytuacji kryzysowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W toku realizacji przedmiotu analizowane są podstawowe kwestie związane z psychologicznymi aspektami sytuacji kryzysowych. Przedstawione zostaną koncepcje rozumienia sytuacji kryzysowej i reakcji jednostki w zależności od jej indywidualnych uwarunkowań psychologicznych. Omówione także zostaną sposoby funkcjonowania osoby w sytuacji kryzysu i możliwe następstwa ekspozycji na długotrwałą sytuację trudną. Przedstawione zostaną także sposoby, w jakie można radzić sobie ze skutkami kryzysu.

Pełny opis:

W toku realizacji zajęć studenci zdobywają i pogłębiają wiedzę a także umiejętności w zakresie społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Poznają podstawowe koncepcje człowieka ze względu na ich związek ze sposobami funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.

Studenci poznają osobowościowe aspekty funkcjonowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych, kształcą równocześnie umiejętności przewidywania zachowania jednostek na podstawie dostępnej wiedzy o ich osobowości. Omówione także zostaną sposoby funkcjonowania osoby w sytuacji kryzysu i możliwe następstwa ekspozycji na długotrwałą sytuację trudną.

Studenci poznają zagadnienia związane ze stresem psychologicznym oraz uczą się rozróżniać strategie radzenia sobie ze stresem. Poznają zagadnienia źródeł, faz rozwoju a także typy kryzysów. Kształtowane są umiejętności komunikacyjne w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. W toku realizacji zajęć studenci pogłębiają wiedzę i umiejętności związane z funkcjonowaniem w grupie.

Literatura:

1. G.L. Bon Psychologia tłumu, Warszawa 2007

2. D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń, Kryzys. Interwencja i pomoc psychologiczna,

3. R. K. James i B. E. Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa 2008.

4. I. Heszen – Niejodek, Doświadczenie kryzysu – szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń, Uniwersytet Śląski 1995.

5. J. Konieczny, H. Wawrzynowiec, J. Mydlarska, Psychologia bezpieczeństwa, Poznań 2011

Efekty uczenia się:

EK.1 ma wiedzę na temat funkcjonowania w grupie zwłaszcza w sytuacjach trudnych oraz rozumie związek między przyjętą koncepcją człowieka (behawioralną, psychodynamiczną, poznawczą i humanistyczną a byciem w sytuacji trudnej (K_W02)

EK. 2 ma wiedzę na temat ewolucji sytuacji trudnych w kierunku sytuacji normalnych i optymalnych lub kryzysowych (K_W03)

EK. 3 zna mechanizmy powstawania sytuacji kryzysowych, typów kryzysów, faz ich rozwoju (K_W05)

EK 4. Definiuje zagrożenia dla życia społecznego tkwiące w cechach osobowości, zachowaniach tłumu i innych specyficznych dyspozycjach człowieka do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych (K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI

EK. 5 ma umiejętność obserwowania i interpretowania sytuacji kryzysowych w skali mikro oraz umiejętność dostrzegania ewolucji tych sytuacji; (K_U01)

EK. 6 potrafi dostrzegać wpływ cech osobowości na rozwój sytuacji kryzysowych ; (K_U02)

EK. 7 umie wykorzystać pojęcia i kategorie teoretyczne do analizy konkretnych sytuacji kryzysowych oraz skonstruować plan działania w sytuacji kryzysowej(K_U03)

EK. 8 potrafi określać i definiować podstawowe priorytety, służące przeciwdziałaniu rozwojowi kryzysu w kierunku chronicznym; (K_K03)

EK. 9 potrafi skutecznie komunikować się w różnych zespołach (K_K04)

EK 10.student ma dyspozycję do etycznego funkcjonowania w sferze publicznej (K_K05)

EK.11 ma dyspozycje do proaktywnych zachowań na rynku pracy (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje dodatkową pracą, np. koniecznością zaliczenia zajęć na „dyżurze” lub pisemnym wypracowaniem. Nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć.

Ocena końcowa jest wypadkową aktywności w trakcie zajęć, zrealizowanych prac i prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Marciniak
Prowadzący grup: Ewa Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Marciniak
Prowadzący grup: Ewa Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.