Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania nad wojną i pokojem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D2BNWP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania nad wojną i pokojem
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu: Ogólnoakademicki przedmiot pozwalający Studentowi studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne spojrzeć interdyscyplinarnie na problem wzajemnych zależności między państwem a wojną z perspektywy historii oraz współczesności. Gruntowna, specjalistyczna i

wieloaspektowa analiza. Interdyscyplinarność politologii stanowi najistotniejszy paradygmat wyznaczający formę i treść zajęć.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu Student na zajęciach poszerza, pogłębia, weryfikuje wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych, wykorzystywania teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej, porównywania w obszarze zagadnień związanych z relacją państwo a wojna. Celem zajęć z przedmiotu Badania nad wojną i pokojem jest zapoznanie Studentów z kluczowymi problemami wzajemnych relacji państwo a wojna z perspektywy historycznej i współczesnej umożliwiającymi samodzielną analizę, syntezę i rozumienie świata. Zajęcia poświęcone są istocie i charakterystyce zjawiska wojen przedpaństwowych, państwowych i współczesnych. Dużo uwagi poświęcone zostanie krytycznej refleksji nad zjawiskiem tzw. nowych wojen. W toku zajęć podejmowane będą problemy państwa jako stającego się monopolistą wojny i władzy i tracącego ów status. Przybliżone zostaną oblicza wojen od starożytności po współczesność, takie jak wojny rycerzy, wojny najemników, wojny kupców, wojny zawodowców, wojny narodów, wojny rewolucyjne, wojny techników. Naświetlony zostanie wpływ klasyków jak choćby np. Sun Tzu, Grocjusz czy Carl von Clausewitz na historię militarną oraz ich postrzeganie zależności między państwem, polityką i wojną. Analizie poddane zostają takie zagadnienia jak wojna sprawiedliwa, najemnictwo wczoraj i dziś, przyczyny wojen, koszty wojny, problem przegranej i katastrofy na polu walki - analiza porażki i militarnej klęski, procesy komercjalizacji, prywatyzacji i mediatyzacji wojny, zjawisko wojny totalnej.

Celem zajęć z przedmiotu jest zapoznanie Studentów z kluczowymi kategoriami umożliwiającymi samodzielną analizę i rozumienie roli wojny w życiu państwa, jej relacji z władzą i polityką z perspektywy holizmu metodologicznego, a także z prawidłowościami rządzącymi tym światem, możliwościami jego interpretacji i podstawowym repertuarem podejść teoretycznych oraz metod analizy. Ukazanie związków i wzajemnych inspiracji politologii, nauk o bezpieczeństwie, historii, filozofii, psychologii oraz socjologii. Kształtowanie umiejętności rozumienia znaczenia wojny dla zjawisk politycznych. Wojna zawsze była częścią ludzkiego losu i nie sposób zrozumieć jego całości bez odniesienia jednej części do drugiej. Nie ma w istocie żadnej dziedziny ludzkiej działalności, która by nie była w mniejszym lub większym stopniu z wojną związana. Ważnym elementem wykładu jest pobudzenie wyobraźni strategicznej, krytyczna analiza mechanizmów rządzących wzajemnymi relacjami między wojną i państwem, refleksja nad ich uwarunkowaniami w tym nad etyką czy rolą wywiadu (Państwo i wojna a wywiad: przypadek Izraela). Interpretacji zostaną poddane liczne casusy jak na przykład bitwa pod Crécy czy przypadek Napoleona Bonaparte i jego Wielkiej Armii i wywiedzione z nich uogólnienia.

Literatura:

1. R.Y. Pelton, Najemnicy XXI wieku, Warszawa 2008.

2. E.A. Cohen, J. Gooch, Błędy i pomyłki w wojnach XX wieku, Warszawa 2010.

3. A. Toffler, H. Toffler, Wojna i antywojna, Poznań 2006.

4. M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Warszawa 2010.

5. A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 466 – 481.

6. T. Żuradzki, T. Kuniński (red.), Etyka wojny, Warszawa 2009.

7. A. Zwoliński, Wojna. Wybór zagadnień, Kraków 2003.

8. J. Butler, Ramy wojny, Warszawa 2011.

9. J. Holzer, Europa wojen 1914-1945, Warszawa 2008.

10. B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach

międzynarodowych, Warszawa 2006.

11. H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

12. Sun Tzu, Sztuka wojny, rożne wyd.

13. K. Clausewitz, O wojnie, rożne wyd.

14. S.R. Weart, Bez wojny, Warszawa 1998.

15. R. Uesseler, Wojna jako usługa, Warszawa 2008.

16. W. Urban, Średniowieczni najemnicy, Warszawa 2008.

17. J. Baylis, J. Wirtz (red), Strategia we współczesnym

świecie, Kraków 2009.

18. R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

19. R. Mozgol, Teologia wojny, Biała Podlaska 2008.

20. M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Wrocław 1990.

21. M. Fryc, Wojna. Współczesne oblicze, Toruń 2009.

22. G. Carrisi, Dzieci – Żołnierze, Kraków 2007.

23. A. T. Khoury (red.), Wojna i przemoc w religiach świata, Kraków 2006.

24. P. Chmielarz, Wojna a państwo, Warszawa 2010.

25. S. Zgliczyński, Hańba iracka, Warszawa 2009.

26. G. Corm, Religia i polityka w XXI w., Warszawa 2007.

27. M. Bar-Zohar, N. Mishal, Mossad. NAJWAŻNIEJSZE

MISJE IZRAELSKICH TAJNYCH SŁUŻB, Poznań 2012.

28. W.J. Boyne, Skrzydła wojny. Decydująca siła XX wieku, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Efekt 1.Ma pogłębioną wiedzę na temat różnego rodzaju więzi społecznych, które warunkują zależności między państwem a wojną oraz szeroko rozumianą typologię wojen, koszty i przyczyny wojen oraz o procesach zachodzących w

nich zmian. (K_W02)

Efekt 2. W sposób pogłębiony opisuje normy i reguły panujące w wojsku (z uwzględnieniem różnych rodzajów wojsk, w tym też najemnych) współcześnie i z punktu widzenia historycznej ewolucji. (K_W03)

Efekt 3. Posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie organizacji, funkcjonowania i zadań sił zbrojnych we współczesnym państwie.(K_W04)

Efekt 4. Ma pogłębioną wiedzę na temat koncepcji wojny sprawiedliwej. W sposób szeroki i wnikliwy tłumaczy problem wojna sprawiedliwa a prawa człowieka.(K_W05)

Efekt 5. Student w sposób krytyczny i pogłębiony objaśnia zagadnienie interwencja humanitarna a suwerenność państwowa. (K_W07, K_W06)

Efekt 6. Student jest w stanie wskazywać i charakteryzować poglądy na temat struktur, instytucji, mechanizmów i norm z zakresu relacji państwo a wojna, które rzutują na bezpieczeństwo społeczeństwa i państwa zarówno dziś, jak i z perspektywy historycznej ewolucji. (K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt 7. Potrafi w sposób pogłębiony i krytyczny analizować i interpretować wzajemne relacje i zależności pomiędzy państwem, polityką i wojną z perspektywy zarówno historycznej jak i współczesnej. (K_U01)

KOMPETENCJE

Efekt 8. Studenta cechuje wrażliwość na problem etyki na wojnie. Potrafi poddać ocenie moralnej konkretne wojny, bitwy, interwencje. (K_K03)

Efekt 9. Potrafi wskazać i zdefiniować szerokie spektrum priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych płynących z faktu prowadzonej przez państwo wojny, groźby wojny, następstw wojny i utraty lub uzyskania przez państwo monopolu na wojnę, oraz utrzymania w nich określonego ładu i porządku.(K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Student podczas trwania konwersatorium podlega ocenie ciągłej wyrażającej się poprzez przyznawane punkty.

Jeżeli Student nie uzyska wymaganej liczby punktów to w terminie I otrzymuje ocenę niedostateczną. Wówczas pisze kolokwium w terminie drugim. forma kolokwium odpowiada 1:1 sposobowi pracy na zajęciach.

Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest otrzymanie przynajmniej połowy z możliwych do uzyskania punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Sulowski
Prowadzący grup: Stanisław Sulowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu: Ogólnoakademicki przedmiot pozwalający Studentowi studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne spojrzeć interdyscyplinarnie na problem wzajemnych zależności między państwem a wojną z perspektywy historii oraz współczesności. Gruntowna, specjalistyczna i

wieloaspektowa analiza. Interdyscyplinarność politologii stanowi najistotniejszy paradygmat wyznaczający formę i treść zajęć.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu Student na zajęciach poszerza, pogłębia, weryfikuje wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych, wykorzystywania teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej, porównywania w obszarze zagadnień związanych z relacją państwo a wojna. Celem zajęć z przedmiotu Badania nad wojną i pokojem jest zapoznanie studentów z kluczowymi problemami wzajemnych relacji państwo a wojna z perspektywy historycznej i współczesnej umożliwiającymi samodzielną analizę, syntezę i rozumienie świata. Zajęcia poświęcone są istocie i charakterystyce zjawiska wojen przedpaństwowych, państwowych i współczesnych. Dużo uwagi poświęcone zostanie krytycznej refleksji nad zjawiskiem tzw. nowych wojen. W toku zajęć podejmowane będą problemy państwa jako stającego się monopolistą wojny i władzy i tracącego ów status. Przybliżone zostaną oblicza wojen od starożytności po współczesność, takie jak wojny rycerzy, wojny najemników, wojny kupców, wojny zawodowców, wojny narodów, wojny rewolucyjne, wojny techników. Naświetlony zostanie wpływ klasyków jak choćby np. Sun Tzu, Grocjusz czy Carl von Clausewitz na historię militarną oraz ich postrzeganie zależności między państwem, polityką i wojną. Analizie poddane zostają takie zagadnienia jak wojna sprawiedliwa, najemnictwo wczoraj i dziś, przyczyny wojen, koszty wojny, problem przegranej i katastrofy na polu walki - analiza porażki i militarnej klęski, procesy komercjalizacji, prywatyzacji i mediatyzacji wojny, zjawisko wojny totalnej.

Celem zajęć z przedmiotu jest zapoznanie Studentów z kluczowymi kategoriami umożliwiającymi samodzielną analizę i rozumienie roli wojny w życiu państwa, jej relacji z władzą i polityką z perspektywy holizmu metodologicznego, a także z prawidłowościami rządzącymi tym światem, możliwościami jego interpretacji i podstawowym repertuarem podejść teoretycznych oraz metod analizy. Ukazanie związków i wzajemnych inspiracji politologii, nauk o bezpieczeństwie, historii, filozofii, psychologii oraz socjologii. Kształtowanie umiejętności rozumienia znaczenia wojny dla zjawisk politycznych. Wojna zawsze była częścią ludzkiego losu i nie sposób zrozumieć jego całości bez odniesienia jednej części do drugiej. Nie ma w istocie żadnej dziedziny ludzkiej działalności, która by nie była w mniejszym lub większym stopniu z wojną związana. Ważnym elementem wykładu jest pobudzenie wyobraźni strategicznej, krytyczna analiza mechanizmów rządzących wzajemnymi relacjami między wojną i państwem, refleksja nad ich uwarunkowaniami w tym nad etyką czy rolą wywiadu (Państwo i wojna a wywiad: przypadek Izraela). Interpretacji zostaną poddane liczne casusy jak na przykład bitwa pod Crécy czy przypadek Napoleona Bonaparte i jego Wielkiej Armii i wywiedzione z nich uogólnienia.

Literatura:

1. R.Y. Pelton, Najemnicy XXI wieku, Warszawa 2008.

2. E.A. Cohen, J. Gooch, Błędy i pomyłki w wojnach XX wieku, Warszawa 2010.

3. A. Toffler, H. Toffler, Wojna i antywojna, Poznań 2006.

4. M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Warszawa 2010.

5. A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 466 – 481.

6. T. Żuradzki, T. Kuniński (red.), Etyka wojny, Warszawa 2009.

7. A. Zwoliński, Wojna. Wybór zagadnień, Kraków 2003.

8. J. Butler, Ramy wojny, Warszawa 2011.

9. J. Holzer, Europa wojen 1914-1945, Warszawa 2008.

10. B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

11. H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

12. Sun Tzu, Sztuka wojny, rożne wyd.

13. K. Clausewitz, O wojnie, rożne wyd.

14. S.R. Weart, Bez wojny, Warszawa 1998.

15. R. Uesseler, Wojna jako usługa, Warszawa 2008

16. W. Urban, Średniowieczni najemnicy, Warszawa 2008.

17. J. Baylis, J. Wirtz (red), Strategia we współczesnym świecie, Kraków 2009.

18. R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

19. R. Mozgol, Teologia wojny, Biała Podlaska 2008.

20. M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Wrocław 1990.

21. M. Fryc, Wojna. Współczesne oblicze, Toruń 2009.

22. G. Carrisi, Dzieci – Żołnierze, Kraków 2007.

23. A. T. Khoury (red.), Wojna i przemoc w religiach świata, Kraków 2006.

24. P. Chmielarz, Wojna a państwo, Warszawa 2010.

25. S. Zgliczyński, Hańba iracka, Warszawa 2009.

26. G. Corm, Religia i polityka w XXI w., Warszawa 2007.

27. M. Bar-Zohar, N. Mishal, Mossad. NAJWAŻNIEJSZE MISJE IZRAELSKICH TAJNYCH SŁUŻB, Poznań 2012

28. W.J. Boyne, Skrzydła wojny. Decydująca siła XX wieku, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)