Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D4SEMA Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele: Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy dyplomowej, systematyzującej określony wycinek wiedzy/ o charakterze projektowym lub analizy studium przypadku. Harmonogram prac rozpisany na drugim spotkaniu razem z promotorem.

Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczo- projektowych, z elementami analizy, ceny i poddania pod dyskusję. Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

Seminarium magisterskiej „Współczesne Wyzwania i Zagrożenia dla Bezpieczeństwa”

I. Metody i techniki badawcze w naukach o bezpieczeństwie

II. Podział przypisów (typy) i tworzenie bibliografii

III. Fazy pisania pracy dyplomowej

IV. Sposoby badania problematyki terroryzmu

V. Typologia współczesnych wyzwań i zagrożeń

VI. Problemy współczesnego świata

a. Problemy globalne

b. Konflikty zbrojne

c. Konflikty etniczne

d. Bliski Wschód

VII. Terroryzm konwencjonalny

VIII. Terroryzm niekonwencjonalny

a. Biologiczny i chemiczny

b. Infoterroryzm

c. Terroryzm nuklearny

IX. Problematyka zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej: główne wyzwania i kierunki rozwoju

a. Rozwiązania instytucjonalne i prawne

b. Współpraca międzynarodowa

c. Nowe technologie

Literatura:

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007;

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.

Janosek J. Korzeniowski L.F., Nauki o bezpieczeństwie, European Assosiation for Security, Kraków 2011

Literatura obowiązkowa:

Barber B. , Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, Muza, Warszawa 2005 r.

Beck U., Władza i przeciwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Scholar, Warszawa 2005;

Brzeziński Z., Wielka szachownica, Bertelsmann Media, Warszawa 1999;

Cesarz Z., Standműller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002;

Gray J. Al-kaida i korzenie nowoczesności, wyd. Aletheia, Warszawa 2006;

Glucksmann A., Dostojewski na Manhattanie. Książka o źródłach globalnego nihilizmu, Sic. Warszawa 2003;

Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, Muza, Warszawa 1998;

Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, PISM, Warszawa 2007 ;

Rau Z. Paprzycki L. (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Oficyna, Warszawa 2009 r.

Symonides J. (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Williams P.W., Al-Kaida: międzynarodowy terroryzm, zorganiozwana przestępczość i nadciągająca apokalipsa, Zysk i S-ka, Poznań 2007.

Zalewski S., Bezpieczeństwo polityczne państwa. Studium funkcjonalności instytucji, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej Siedlce 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza (W)

EK-W1 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu badań nad bezpieczeństwem, w tym nad terroryzmem

EK-W2 Zna podstawowe metody i techniki prowadzenia badań

Umiejętności (U)

EK-U1 Potrafi identyfikować problemy badawcze

EK-U2 Potrafi dobierać i właściwe wykorzystać źródła literaturowe do będącego przedmiotem pracy - problemu

EK-U3 Potrafi dobierać właściwe metody i techniki badawcze

EK-U4 Potrafi trafnie diagnozować problem

EK-U5 Posługuje się wiedzą nabytą w trakcie studiów

EK-U6 Potrafi analizować, oceniać i wyciągać wnioski

EK-U7 Potrafi redagować spójną i logiczną wypowiedź z wykorzystaniem poprawnej i profesjonalnej terminologii charakterystycznej dla nauk o bezpieczeństwie

Kompetencje personalne i społeczne (K)

EK-K1 Potrafi poszerzać swoją wiedzę poprzez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach naukowych

EK-K2 Potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim

Metody i kryteria oceniania:

Metody i narzędzia prezentacji wyników:

- obecność na seminariach

1. Prezentacja obszaru badawczego, celu, pytań badawczych pracy magisterskiej

2 . Prezentacja koncepcji pracy dyplomowej

3. Realizacja określonych części pracy zgodnie z harmonogramem określonym indywidualnie dla każdego studenta przez promotora

4. Praca dyplomowa

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Ocena tematyki pracy na forum grupy seminaryjnej

2. Ocena stosowanych metod wykorzystanych w badaniach

3. Ocena i weryfikacja wyników badań

4. Ocena końcowa pracy magisterskiej przez promotora

Warunki uzyskania zaliczenia:

Semestr zimowy: zatwierdzenie tematu i struktury pracy oraz złożenie przez studenta I rozdziału pracy

Semestr letni: złożenie całości pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kownacki, Izabela Malinowska, Andrzej Misiuk, Zbigniew Siemiątkowski, Anna Sroka, Krzysztof Tomaszewski, Jacek Zaleśny
Prowadzący grup: Aleksandra Gasztold, Jolanta Itrich-Drabarek, Tomasz Kownacki, Izabela Malinowska, Renata Mieńkowska-Norkiene, Andrzej Misiuk, Grzegorz Rydlewski, Zbigniew Siemiątkowski, Anna Sroka, Krzysztof Tomaszewski, Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Malinowska
Prowadzący grup: Izabela Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Itrich-Drabarek, Andrzej Misiuk, Zbigniew Siemiątkowski, Anna Sroka, Krzysztof Tomaszewski, Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.