Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transformacja polityczna w państwach poradzieckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-FA-TPPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transformacja polityczna w państwach poradzieckich
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: Nauki Polityczne - Fakultety - semestr letni
Nauki Polityczne - Fakultety - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student rozumie pojęcie transformacji ustrojowej, identyfikuje podstawowe płaszczyzny i etapy zmian ustrojowych w poradzieckiej przestrzeni oraz czynniki modyfikujące jej przebieg w poszczególnych rejonach (Europa Wschodnia, Kaukaz, Azja Centralna) oraz wybranych państwach byłego ZSRR. Potrafi umieścić i wyjaśniać bieżące wydarzenia w kontekście rezultatów przemian ustrojowych oraz podjąć samodzielne studia nad polityką państw poradzieckich w XXI wieku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pojęcie transformacji i jej adekwatność do analizy przemian w poradzieckiej przestrzeni. Koncept poczwórnej transformacji. Typologia ścieżek rozwojowych państw poradzieckich w pierwszej dekadzie niepodległości. Czynniki modyfikujące przemiany polityczne w drugiej dekadzie niepodległości (kolorowe rewolucje w WNP, kryzys finansowy 2008-2009, ofensywa geostrategiczna Rosji i nowe koncepcje reintegracyjne). Analiza rezultatów transformacji ustrojowej z perspektywy ćwierćwiecza niepodległości na wybranych przykładach z czterech grup państw: a) skonsolidowane autokracje od początku niepodległości; stabilność i wyzwania rozwojowe; b) państwa, które przeżyły konflikty wewnętrzne (wojna domowe, separatyzm) u progu niepodległości; wpływ konfliktów na ich ustrój wewnętrzny i orientacje geopolityczne; c) państwa o hybrydalnych wyjściowo systemach politycznych - kierunki ewolucji; d) niestabilne demokracje i ich przyszłość w warunkach zaostrzającej się rywalizacji geopolitycznej.

Pełny opis:

Student zapozna się z konceptem transformacji ustrojowej, powstałym w latach 70-tych i 80-tych XX wieku w Europie Południowej oraz Ameryce Łacińskiej, pojęciem "trzeciej fali" demokratyzacji, a także zakresem ich użyteczności do analiz przemian ustrojowych w Europie Środkowej i w byłym ZSRR. Pozna wagę czynników strukturalnych, proceduralnych i kontekstowych. W ujęciu porównawczym uchwyci różnice w rozległości przemian, skali trudności i wielorakich wyzwań dla udanej transformacji w posowieckiej przestrzeni. Pozna czynniki formalne i nieformalne w procesach przekształceń systemowych, a także zjawiska odwrotu od wprowadzonych już reform lub kształtowanie się ustrojów hybrydalnych. Zdiagnozuje zaawansowanie procesów transformacyjnych w kluczowych sferach w końcu pierwszej i drugiej dekady niepodległości, wyodrębniając typowe ścieżki rozwojowe.

Szczególnej analizie poddane zostaną bezpośrednie i bardziej odległe konsekwencje "kolorowych rewolucji" w WNP i ich wpływ na funkcjonowanie systemów politycznych w krajach regionu. Ostatnia część rozważań koncentrować się będzie na zaostrzającej się geopolitycznej rywalizacji na kontynencie euroazjatyckim, która wpływa na wybór modeli ustrojowych. W podsumowaniu student zapozna się z diagnozami rezultatów transformacji po upływie ćwierćwiecza od rozpadu ZSRR oraz prognozami na przyszłość.

Literatura:

D. Rustov, Transitions to Democracy. Toward a Dynamic Model, "Comparative Politics" 1970, vol. 2, no 3.

T. Carothers, The End of Transition Paradigm, "Journal of Democracy" 2002, vol. 13, no 1.

M. McFaul, Transitions from Postcommunism, "Journal of Democracy" 2005, vol. 16, no 3.

L.J. Diamond, Thinking about hybrid regimes, "Journal of Democracy" 2002, vo. 13, no 2.

R. Czachor, Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialej, Wrocław 2015.

K. Kozłowski, Iluzje rewolucji. Rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Warszawa 2011.

K. Fedorowicz, Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016, Poznań 2016

„Nations in Transit”. Country reports 2017 , http:// freedomhouse.org. (wybrane kraje)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_ W03: Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru, istoty i form organizacji stosunków politycznych w państwach poradzieckich.

K_ W5: Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru i specyfiki procesów transformacyjnych w państwach poradzieckich.

K_ W7: Ma pogłębioną wiedzę o problemach transformacyjnych związanych z funkcjonowaniem demokracji w państwach poradzieckich.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U1: Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

K_U3: Potrafi w sposób pogłębiony i poszerzony wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu systemów politycznych w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów właściwych dla transformacji politycznej państw poradzieckich.

K_U5: Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze transformacji politycznej państw poradzieckich, samodzielnie formułować hipotezy badawcze.

KOMPETENCJE

K_K07: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę oraz doskonalić wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Zaleśny
Prowadzący grup: Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pojęcie transformacji i jej adekwatność do analizy przemian w poradzieckiej przestrzeni. Koncept poczwórnej transformacji. Typologia ścieżek rozwojowych państw poradzieckich w pierwszej dekadzie niepodległości. Czynniki modyfikujące przemiany polityczne w drugiej dekadzie niepodległości (kolorowe rewolucje w WNP, kryzys finansowy 2008-2009, ofensywa geostrategiczna Rosji i nowe koncepcje reintegracyjne). Analiza rezultatów transformacji ustrojowej z perspektywy ćwierćwiecza niepodległości na wybranych przykładach z czterech grup państw: a) skonsolidowane autokracje od początku niepodległości; stabilność i wyzwania rozwojowe; b) państwa, które przeżyły konflikty wewnętrzne (wojna domowe, separatyzm) u progu niepodległości; wpływ konfliktów na ich ustrój wewnętrzny i orientacje geopolityczne; c) państwa o hybrydalnych wyjściowo systemach politycznych - kierunki ewolucji; d) niestabilne demokracje i ich przyszłość w warunkach zaostrzającej się rywalizacji geopolitycznej.

Pełny opis:

Student zapozna się z konceptem transformacji ustrojowej, powstałym w latach 70-tych i 80-tych XX wieku w Europie Południowej oraz Ameryce Łacińskiej, pojęciem "trzeciej fali" demokratyzacji, a także zakresem ich użyteczności do analiz przemian ustrojowych w Europie Środkowej i w byłym ZSRR. Pozna wagę czynników strukturalnych, proceduralnych i kontekstowych. W ujęciu porównawczym uchwyci różnice w rozległości przemian, skali trudności i wielorakich wyzwań dla udanej transformacji w posowieckiej przestrzeni. Pozna czynniki formalne i nieformalne w procesach przekształceń systemowych, a także zjawiska odwrotu od wprowadzonych już reform lub kształtowanie się ustrojów hybrydalnych. Zdiagnozuje zaawansowanie procesów transformacyjnych w kluczowych sferach w końcu pierwszej i drugiej dekady niepodległości, wyodrębniając typowe ścieżki rozwojowe.

Szczególnej analizie poddane zostaną bezpośrednie i bardziej odległe konsekwencje "kolorowych rewolucji" w WNP i ich wpływ na funkcjonowanie systemów politycznych w krajach regionu. Ostatnia część rozważań koncentrować się będzie na zaostrzającej się geopolitycznej rywalizacji na kontynencie euroazjatyckim, która wpływa na wybór modeli ustrojowych. W podsumowaniu student zapozna się z diagnozami rezultatów transformacji po upływie ćwierćwiecza od rozpadu ZSRR oraz prognozami na przyszłość.

Literatura:

D. Rustov, Transitions to Democracy. Toward a Dynamic Model, "Comparative Politics" 1970, vol. 2, no 3.

T. Carothers, The End of Transition Paradigm, "Journal of Democracy" 2002, vol. 13, no 1.

M. McFaul, Transitions from Postcommunism, "Journal of Democracy" 2005, vol. 16, no 3.

L.J. Diamond, Thinking about hybrid regimes, "Journal of Democracy" 2002, vo. 13, no 2.

R. Czachor, Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialej, Wrocław 2015.

K. Kozłowski, Iluzje rewolucji. Rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Warszawa 2011.

K. Fedorowicz, Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016, Poznań 2016

„Nations in Transit”. Country reports 2017 , http:// freedomhouse.org. (wybrane kraje)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.