Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Religie świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D3RESW-IiP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Religie świata
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE NA ROK 2016/2017:

(KONWERSATORIUM)

Istotą przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnej, rzeczowej i krytycznej obserwacji oraz oceny wydarzeń wynikających z obecności sacrum w życiu jednostki i w szeroko pojmowanym życiu publicznym. Chodzi także o uwrażliwienie studenta na istnienie pluralizmu religijnego i szerzej - światopoglądowego w Polsce i w świecie współczesnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W toku realizacji przedmiotu student otrzymuje wiedzę o (według różnych terminologii) wielkich lub głównych religiach świata wyznawanych w dobie współczesnej. Jest to judaizm, chrześcijaństwo (omawiane są wszystkie wyznania ukształtowane w tej religii), islam, hinduizm, buddyzm. Omawiane jest także zagadnienie tzw. nowych ruchów religijnych oraz fenomen ateizmu. Uwzględniane jest również występowanie wyżej wskazanych religii w Polsce współczesnej.

Przedmiot uzmysławia studentowi złożoność religijną współczesnego świata i Polski, znaczenie religii w życiu jednostki, wspólnoty etnicznej

i społeczności politycznej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu realizowanego w 2016/17 roku jest wzmocnienie w procesie edukacyjnym studenta znaczenia takiej wartości jak pluralizm w życiu społecznym, poprzez zwrócenie uwagi na istnienie pluralizmu religijnego w skali współczesnego świata, a także w Polsce.

Student otrzymuje w podstawowym zakresie wiedzę z dziedziny

teorii religii:

1) Poznaje etymologię pojęcia, istotę, genezę, elementy składowe i

funkcje religii jako takiej, kryteria porządkujące świat religii oraz

potencjał współcześnie istniejących religii (statystyka i zasięg

geograficzny religii – także w Polsce);

2) Poznaje stopniowo poszczególne religie według schematu:

- zarys doktryny religijnej, płaszczyzna kultowa, struktura

organizacyjna danej religii;

- w odniesieniu do płaszczyzny doktrynalnej chodzi zwłaszcza o

poznanie zasad wiary oraz systemu etycznego obowiązujących w

danej religii;

- w odniesieniu do płaszczyzny kultowej chodzi o podstawowe praktyki

religijne i obrzędy religijne;

- w odniesieniu do struktury organizacyjnej religii chodzi o poznanie

kwestii sprawowania zwierzchnictwa w danej religii odnośnie do

spraw wiary, moralności i jurysdykcji oraz o poznanie struktury

administracyjno-terytorialnej istniejącej w danej religii.

3) W trakcie realizowania przedmiotu student ma obowiązek

obserwować „życie religijne” toczące się w świecie w różnych

warunkach politycznych i w Polsce oraz być przygotowany do

wyrażenia opinii o świeżo zaistniałym fakcie.

4) W trakcie realizacji przedmiotu i dzięki pogłębianiu wiedzy student

jest stopniowo przygotowywany do komentowania rzeczywistości,

samodzielnego porównywania poszczególnych elementów religii

i opisywania rzeczowo ( przy użyciu właściwej terminologii)

specyfiki każdej poznanej religii.

Literatura:

Literatura do przedmiotu:

- Banek K., Drabina J., Hoffman H., Religie Wschodu i Zachodu,

Warszawa 1992.

- Bellinger G.J., Leksykon religii świata, Warszawa 1999.

- Słownik wiedzy o religiach, pod red. K. Banka, Bielsko-Biała 2007.

- Doktór T., Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce, W-wa 1999.

- Dudek A., Poddaję się. Życie muzułmanek w Polsce, Warszawa 2016.

- Karski K., Symbolika. Zarys wiedzy o kościołach i wspólnotach

chrześcijańskich, Warszawa 2003.

- Kościelniak K., Czas i historia w islamie. Kalendarz i podstawy

chronologii muzułmańskiej, wyd. Księgarnia Akademicka,

Kraków 2013.

- Ks.Kościelniak K., Muzułmanie w Polsce. Religia i kultura, Kraków 2016.

- Landowski Z., Islam. Nurty, odłamy, sekty, wyd. Książka i Wiedza,

Warszawa 2008.

- Lipowanie. Kultura religijna i tożsamość naddunajskich

staroobrzędowców, red. W. Lipiński, wyd. UW 2015.

- Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii,red. P.Morgan,

C. Lawton, Warszawa 2007.

- [rocznik statystyczny] Kościół Katolicki w Polsce 1991-2011,

oprac. GUS, Warszawa 2014 (dostępny w internecie).

- Spencer R., Niepoprawny polityczne przewodnik po islamie

i krucjatach, wyd. Fronda 2014.

- Stefanicki R., Czerwony Tybet, Warszawa 2014.

- Tahar Ben Jelloun: Co to jest islam? Książka dla dzieci i dorosłych,

Wyd. Karakter 2015.

- Warner B., Szariat dla niemuzułmanów, wyd. CSPI International

2015.

- Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w

Polsce 2009-2011, oprac. GUS, Warszawa 2013 (informator

dostępny w internecie).

Efekty uczenia się:

WIEDZA - Student po ukończeniu przedmiotu:

EK.1: zna i potrafi zilustrować pojęcie „pluralizm religijny” w odniesieniu do współczesnego świata oraz do współczesnego społeczeństwa polskiego (K_W01).

EK.2: ma podstawową wiedzę o istocie głównych/wielkich religii świata. Chodzi o judaizm, chrześcijaństwo (tu poznaje się szczegółowo wyznania: prawosławie, katolicyzm, protestantyzm), islam, hinduizm, buddyzm, nowe religie (K_W02).

EK.3: zna i rozumie oddziaływanie religii w ogóle i wskazanych religii na jednostkę i społeczeństwo; zna w podstawowym zakresie treść doktryny religijnej i złożeń etycznych danej religii, podstawowe praktyki kultowe, strukturę i sposób działania instytucji religijnych określonego wyznania/religii w danym społeczeństwie (K_W03).

EK.4: student zna podstawową terminologię z zakresu religioznawstwa i pojęcia charakterystyczne dla danej religii oraz określonego kręgu cywilizacyjnego (K_W04).

UMIEJĘTNOŚCI - student po ukończeniu przedmiotu:

EK.5: potrafi opisać (pisemnie i ustnie) i objaśnić świat religii i sposób życia jednostki i społeczeństwa w danej religii, przy użyciu odpowiedniej terminologii naukowej (K_U01).

EK.6: rozumie istnienie zjawiska pluralizmu religijnego i kulturalnego w skali świata oraz w Polsce współczesnej; rozumie potrzebę krzewienia także współcześnie idei tolerancji religijnej i równego traktowania wszystkich religii i jej wyznawców w życiu społecznym i politycznym (K_U02).

EK.7: potrafi samodzielnie obserwować, rzeczowo i krytycznie oceniać wydarzenia wynikające z faktu splatania się sfery sacrum z życiem jednostki i z dziedzinami życia publicznego (K_U03).

KOMPETENCJE - Student po ukończeniu przedmiotu:

EK.8: ma świadomość pełnienia przez religie określonych funkcji w życiu jednostki, grupy społecznej, w społeczeństwie i w państwie; rozumie konsekwencje działania tych funkcji również w odniesieniu do społeczeństwa polskiego (K_K01).

EK.9: potrafi krytycznie odnosić się do przypadków i społecznych skutków wikłania religii w działalność polityczną i urzędową w różnych społeczeństwach (K_K02).

EK.10: w miarę posiadanych umiejętności komunikacyjnych potrafi relacjonować wydarzenia zachodzące w dziedzinie życia religijnego w świecie i w Polsce współczesnej (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest realizowany w semestrze zimowym 2016/17 r.

i kończy się zaliczeniem na ocenę.

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność

studenta na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Ocena końcowa jest rezultatem wykazania przez studenta znajomości przedmiotu, poprzez napisanie sprawdzianu pisemnego (o charakterze testowo-opisowym). Uwzględniana jest także aktywność studenta w trakcie zajęć.

(oprac. dr Beata Górowska)

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.