Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uczestnictwo w życiu publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D3UZPU Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Uczestnictwo w życiu publicznym
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat partycypacji politycznej, a także umiejętności umożliwiających im aktywne, konstruktywne i odpowiadające wysokim standardom kultury obywatelskiej, uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym. Przedmiot ma na celu także przybliżenie charakteru różnych form partycypacji politycznej Polaków w dobie transformacji systemowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Część teoretyczno-propedeutyczna - forma konwersatoryjna

1. Zajęcia organizacyjne: przedstawienie koncepcji przedmiotu, warunków zaliczenia, omówienie metod prowadzenia zajęć.

2. Formy i warunki partycypacji w życiu publicznym.

3. Aktywność wyborcza Polaków.

4. Aktywność w życiu publicznym i politycznym w Polsce osób młodych.

5. Aktywność w sferze publicznej a stan społeczeństwa obywatelskiego.

6. Znaczenie i formy kapitału społecznego w funkcjonowaniu demokracji.

7. III sektor w Polsce. Wolontariat. Ruchy społeczne jako forma aktywności publicznej.

Część kształtująca umiejętności i kompetencje - forma warsztatowa

8. Petycja obywatelska – jako forma udziału w życiu publicznym.

9. Kultura debatowania i dyskutowania.

10. Sztuka przemawiania i wystąpień publicznych.

11. Sztuka negocjacji.

12. i 13. Prezentacje projektów przygotowanych przez grupy

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne: przedstawienie koncepcji przedmiotu, warunków zaliczenia, omówienie metod prowadzenia zajęć.

2. Formy i warunki partycypacji w życiu publicznym. Partycypacja-uczestnictwo-aktywność w życiu publicznym i politycznym. Partycypacja konwencjonalna i niekonwencjonalna. Partycypacja prawna i bezprawna. Partycypacja z użyciem przemocy i bez użycia przemocy. Formy artykulacji interesów. Aktywność obywatelska Polaków. Źródła apatii w życiu publicznym Polaków.

3. Aktywność wyborcza Polaków. Uwarunkowania i geneza partycypacji wyborczej Polaków w dobie transformacji systemowej. Wymiar partycypacji wyborczej na tle innych systemów. Obraz empiryczny Polski- trendy, ekstrapolacje.

4. Aktywność w życiu publicznym i politycznym w Polsce osób młodych. Udział młodych życiu publicznym i politycznym. Geneza aktywności młodych. Wartości i orientacje ideologiczne młodych. Kontestacja czy indyferentyzm?

5. Aktywność w sferze publicznej a stan społeczeństwa obywatelskiego. Kultura obywatelska Polaków. Mentalność polityczna Polaków. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – między mitem, utopią a obrazem empirycznym.

6. Znaczenie i formy kapitału społecznego w funkcjonowaniu demokracji. Pojęcie kapitału społecznego. Znaczenie kapitału społecznego dla systemu: ekonomicznego, politycznego. Stan kapitału społecznego w Polsce: analiza danych empirycznych. Zaufanie społeczne jako wskaźnik kapitału społecznego. Paradoks nieufności i apatii w społeczeństwie polskim.

7. III sektor w Polsce. Wolontariat. Ruchy społeczne jako forma aktywności publicznej. Charakter współczesnych ruchów społecznych. Aktywność Polaków w sferze ruchów społecznych. Ruchy miejskie. Wolontariat w Polsce – deskrypcja, perspektywy.

Część kształtująca umiejętności i kompetencje - forma warsztatowa

8. Petycja obywatelska – jako forma udziału w życiu publicznym. Podstawa prawna. Adresat. Formy aktywizacji odbiorców. Narzędzia komunikacyjne.

Metoda warsztatu:

 Każdy uczestnik kursu w grupach 2-3 osobowych składa petycję na wybrany temat oraz pozyskuje dla niego poparcie na ww. portalach (lub innych) za pomocą dowolnych metod komunikacyjnych.

 Twórcy najbardziej popularnej petycji w każdej z 2 grup zajęciowych – uzyskują bonus +1 do oceny końcowej z przedmiotu.

9. Kultura debatowania i dyskutowania. Zasady prowadzania sporów, formy argumentacji. Dialektyka i erystyka.

Metoda: Debata oksfordzka na wybrany przez studentów, aktualny problem ze sfery politycznej.

Opis: uczestnicy wybierają temat. Role są rozdzielone. Część osób odgrywa rolę publiczności.

 Po debacie omówienie taktyk prowadzenia dyskusji, błędów itp.

10. Sztuka przemawiania i wystąpień publicznych. Elementy retoryki. Jak stworzyć skuteczny przekaz, struktura przemów politycznych. Preparacja i realizacja przemów.

Metoda: debata nad projektem ustawy. Uczestnicy zajęć wygłaszają przemowy w temacie. Czas i warunki przemów będą ustalone.

11. Sztuka negocjacji. Przygotowanie do negocjacji oraz prowadzanie dialogu negocjacyjnego. Teoretyczne wyznaczniki prowadzenia negocjacji: cele, zasady, strategie.

Metoda: gra symulacyjna negocjacji: przygotowanie stanowiska, obranie strategii, wyznaczenie ról, ustalenie granic kompromisu itp.

Opis: Prowadzący wraz grupą ustala scenariusz, temat i warunki. W grupach lub indywidualnie uczestnicy przygotowują się do swych ról, zbierają informacje i wchodzą w role, ustalają strategie, przygotowują ofertę wstępną itp.

12. i 13. Prezentacje projektów przygotowanych przez grupy założenie (fikcyjne) organizacji publicznej, społecznej, politycznej. Może być to np.: stowarzyszenie, fundacja, partia polityczna itp. Projekt w formie prezentacji multimedialnej. 2-3 osobowe grupy.

Literatura:

1. R. Putman, Demokracja w działaniu, Kraków 1995;

2. G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998;

3. S. M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1998;

4. P. Braud, Rozkosze demokracji, Warszawa 2005;

5. Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego myśli współczesnej, wybór tekstów i wstęp J. Szacki, Kraków 1997;

6. Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1996;

7. Społeczeństwo obywatelskie, pod red. W. Bokajły i K. Dziubki, Wrocław 2001;

8. D. Mider, Partycypacja polityczna w Internecie, Warszawa 2009;

9. E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008;

10. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Warszawa 2008;

11. M. Theiss, Krewni-znajomi-obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń 2007;

12. J. Herbst, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa 2005;

13. Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, pod red. J. Reykowskiego, Warszawa 2007;

14. A. Golec, Konflikt polityczny: myślenie i emocje, Warszawa 2002;

15. Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, J. Wilkin (red.), Warszawa 2005;

16. Elementy teorii wyboru społecznego, wprowadzenie i wybór tekstów G. Lissowski, Warszawa 2001;

17. A. Pawłowska, Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym, Lublin 1995;

18. Aktywizowanie wyborców. Inicjatywy z różnych stron świata, ISP, Warszawa 2008;

19. Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, M. Rymsza (red.), ISP, Warszawa 2008;

20. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, ISP, Warszawa 2007;

21. Organizacje pozarządowe w Polsce. Podstawy prawno-finansowe, M. Granat (red.), ISP, Warszawa 2000;

22. Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej, M. Wadowicki, Z. Woźniak (red.), Municipium Warszawa 2001;

23. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.) IFIS PAN, Warszawa 2004.

24. Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków + KS - Czapiński Janusz, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/5/issue/3

Dodatkowo w każdym cyklu dydaktycznym zalecana jest literatura na bieżąco aktualizowana.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Na temat form, warunków i determinantów uczestnictwa w życiu publicznym

Dotycząca charakteru kultury politycznej i obywatelskiej

Podejmująca wątki animacji życia społecznego i politycznego

UMIEJĘTNOŚCI

Analizowanie determinantów aktywności społecznej i politycznej

Zakładania organizacji społeczno-politycznych

Organizowania pracy zespołowej, współpracy, podziału funkcji w grupie zadaniowej

KOMPETENCJE

Zdolność do współpracy zespołowej,

Otwartość na przyjmowanie różnych ról w zespole, w tym ról kierowniczych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: Przedmiot trwa 30 godz. i kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem wstępnym zaliczenia jest:

• obecność na zajęciach

• znajomość zalecanych tekstów

• udział w warsztatach zajęciowych.

Ocena końcowa będzie uwzględniała:

• aktywność merytoryczną na zajęciach.

• ocenę udział u warsztatach zgodnie z sylabusem.

• przygotowanie projektu końcowego.

Projekt w formie prezentacji multimedialnej. 2-3 osobowe grupy. W prezentacji:

• Odtworzenie wszystkich kroków prawnych koniecznych do założenia organizacji (jak założyć?)

• Omówienie misji, sensu społecznego organizacji (po co?)

• Wskazanie kierunków działań organizacji (jak realizować cele)

• Wskazania źródła potencjalnego finansowania działalności.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.