Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Partie i systemy partyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D4PSPA Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Partie i systemy partyjne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczone przedmioty: nauka o polityce, podstawy wiedzy o prawie, najnowsza historia polityczna Polski XX wieku, współczesne systemy polityczne.

Od studentów oczekuje się wiedzy na temat podstaw funkcjonowania państwa oraz ogólnych relacji ustrojowych między centralnymi organami państwa. Studenci powinny także mieć dobrą orientację dotyczącą najnowszej historii politycznej. Wskazane jest również zainteresowanie problematyką wyborów oraz sytuacji politycznej w państwach współczesnych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje przegląd koncepcji, typologii i pojęć dotyczących partii politycznych i różnorodnych systemów partyjnych. Istotnym elementem zajęć jest analiza zmian zachodzących w partiach politycznych w szerokim kontekście przemian społecznych, politycznych i instytucjonalnych. Ukazane są także rozwój i cechy charakterystyczne systemów partyjnych nowych demokracji.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje przegląd koncepcji, typologii i pojęć dotyczących partii politycznych i różnorodnych systemów partyjnych. Istotnym elementem zajęć jest analiza zmian zachodzących w partiach politycznych w szerokim kontekście przemian społecznych, politycznych i instytucjonalnych. Ukazane są także rozwój i cechy charakterystyczne systemów partyjnych nowych demokracji.

W czasie zajęć z przedmiotu Partie i systemy partyjne wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia związane z tematem, przede wszystkim pojęcia: partii i systemów partyjnych. Zajęcia mają na celu wyjaśnienie genezy, źródeł powstawania ugrupowań i partii politycznych, jak również ewolucji i historii ich kształtowania. W czasie zajęć wskazane zostaną podstawowe typy i funkcje partii politycznych występujących w historii i współcześnie. Na spotkaniach przedstawione i zanalizowane zostaną również problemy związane z: powiązaniami występującymi między partiami politycznymi; wewnętrzne życie partii; zmiany organizacyjne i modele partii politycznych. Następnie przedstawione zostaną rodziny ideologiczne partii politycznych, jak również najważniejsze kwestie polityczne. Ponadto zanalizowane zostaną kampanie wyborcze, instytucjonalizacja partii politycznych; współzawodnictwo partyjne, jak tez formowanie polityki oraz zjawisko rządów partii .

Ponadto celem zajęć jest przedstawienie pojęcia, klasyfikacji oraz otoczenia funkcjonowania systemów partyjnych występujących w historii i współcześnie. Następnie zanalizowane zostaną podstawowe typy systemów partyjnych i zilustrowane konkretnymi przykładami z wybranych państw.

Literatura:

Antoszewski A., Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Antoszewski A., Herbut R. (red.), Encyklopedia Politologii, tom 3 (Partie i systemy partyjne), Zakamycze, Kraków 1999.

Antoszewski A., P. Fiala, J. Sroka, Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2003.

Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M., Teoria partii politycznych, Morpol, Lublin 1999.

Herbut R. Systemy partyjne w Europie Zachodniej – ciągłość i zmiana, Wrocław 1996

Herbut R. Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002

Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, PWN, Warszawa 2004 i nast.

Sokół W., Żmigrodzki M., Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

Walecki M. (red.), Finansowanie polityki. Wybory, pieniądze, partie polityczne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.

Wojtaszczyk K.A., Partie polityczne w państwie demokratycznym, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.

Dodatkowo - materiały źródłowe oraz literatura uzupełniająca rozszerzająca wiedzę dotyczącą każdego z tematów zajęć.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK 1. Student zna warunki i formy uczestnictwa w życiu politycznym, w tym w wyborach, na różnych jego poziomach oraz tworzenia i funkcjonowania partii politycznych (K_W03).

EK 2. Student umie nazywać, objaśniać i opisywać struktury partii politycznych, jak i systemów partyjnych (K_W05).

EK 3. Student zna i rozumie uniwersalne (europejskie i światowe) uwarunkowania procesu powstawania i funkcjonowania partii politycznych i systemów partyjnych. Potrafi formułować oceny dotyczące uniwersalnych uwarunkowań procesów zachodzących w systemach partyjnych (K_W06).

EK 4. Student zna i rozumie mechanizmy polityczne towarzyszące procesowi tworzenia partii. Posiadają wiedzę na temat wagi i znaczenia mechanizmów politycznych towarzyszących procesowi powstawania partii politycznych i systemów partyjnych (K_W11).

UMIEJĘTNOŚCI

EK 5. Student ma umiejętność analizowania przyczyn i przebiegu oraz prognozowania zjawisk dotyczących wyborów, partii i systemów partyjnych; potrafi badać i wyjaśnić zmiany zachodzące w tych sferach (K_U02).

EK 6. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o państwie i polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w zakresie partii politycznych i systemów partyjnych w różnych krajach i w różnych okresach historii (K_U03).

EK 7. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę na temat partii i systemów partyjnych w różnych krajach, korzystając przy tym z różnych źródeł (w języku rodzimy i obcym) oraz nowoczesnych technologii, w tym ze źródeł internetowych. Posiada umiejętność docierania, interpretowania i analizowania różnorodnych źródeł dotyczących zachodzących zmian w partiach i systemach partyjnych omawianych krajów (K_U08).

EK 8. Student umie prezentować własne poglądy, dotyczące współczesnych partii i systemów partyjnych, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych autorów. Student ma umiejętność weryfikowania i oceniania różnych argumentów dotyczących problematyki związanej z partiami, systemami partyjnymi ich przemian i bieżącego funkcjonowania (K_U09).

EK 9. Student umie przygotować wystąpienie ustne dotyczące szczegółowych zagadnień dotyczących różnych typów systemów partyjnych, czy też partii politycznych z wykorzystaniem różnych źródeł. Poza tym student potrafi samodzielnie dotrzeć i wykorzystać różne źródła pomocne w przygotowaniu wystąpienia ustnego (K_U12).

KOMPETENCJE

EK 10. Student jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu publicznym w ramach lub w kontakcie z partiami politycznym, jak i w zespołach pracujących w zakresie zagadnień dotyczących partii i systemów partyjnych (K_K01).

EK 11. Student prawidłowo identyfikuje i ocenia nowe zjawiska i dylematy związane z nowymi partiami politycznymi. Student ma świadomość, że ewolucja zarówno partii, jak i systemów partyjnych jest procesem ontologicznie otwartym i wobec tego jest zorientowany na dalsze uzupełnianie wiedzy, doskonalenie i poszerzanie umiejętności w zakresie partii i systemów partyjnych (K_K07).

Metody i kryteria oceniania:

Na każdych zajęciach oceniana jest systematycznie aktywność studenta. Student powinien uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych w czasie ćwiczeń (10% oceny). Obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa. Dodatkowo student zobowiązany jest przedstawić jeden z wybranych przez siebie problemów zawartych w programie w formie prezentacji w grupie lub samodzielnie - w zależności od liczebności grupy (40% oceny) oraz zaliczyć końcowe kolokwium sprawdzające wiedzę (50% oceny).

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczorowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.