Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Savoir vivre w polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D4SAPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Savoir vivre w polityce
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie kodu zachowań, czyli zasad uprzejmego postępowania lub inaczej grzecznościowych form zachowania

się, obowiązujących w tzw. życiu oficjalnym/zawodowym i w życiu prywatnym.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Definicja i historia savoir-vivre’u.

Savoir-vivre w rzeczywistości politycznej.

Praktyczne zastosowanie savoir-vivre’u w działalności politycznej.

Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu student pozna zasady wzajemnego uprzejmego/grzecznego postępowania (kod zachowań) w relacjach

międzyludzkich. Znajomość tych zasad sprzyja wytwarzaniu życzliwej atmosfery w kontaktach bezpośrednich i pośrednich pomiędzy

osobami prywatnymi (w tym w życiu rodzinnym), w relacjach urzędowych (petent-decydent), w relacjach służbowych (współpracownicy,

zwierzchnik-podwładny).

Przedmiot ma znaczenie dla procesu budowania własnego wizerunku oraz pozycji towarzyskiej i zawodowej jednostki. Istota i zawartość

przedmiotu przyczyniają się do pogłębienia takich pozytywnych cech osobowych jednostki jak uważność, opanowanie, wrażliwość.

Sprzyjają one nabraniu pewności siebie i swobody/płynności zachowania w środowisku politycznym i zawodowym (co jest szczególnie ważne dla kobiet). Student otrzyma niezbędną podbudowę teoretyczną (wiedza z dziedziny savoir-vivre`u) oraz możliwość jej utrwalenia poprzez przećwiczenie nabytych określonych umiejętności na forum grupy, czyli w życzliwym

otoczeniu.

Literatura:

1) A. W. Bortnowski: Współczesny protokół dyplomatyczny,

savoir-vivre i ceremoniał w praktyce, Toruń 2012.

2) Encyklopedia dobrych manier według Henryka Ryszarda

Żuchowskiego, Lublin 2009.

3) A. Gietka-Ostrowska: Poradnik stylu dla niej, Warszawa 2013.

4) A. Gietka-Ostrowska: Poradnik stylu dla niego, Warszawa 2013.

5) L. Jabłonowska, G. Myśliwiec: Etykieta pracy. Współczesne

najwyższe standardy, Warszawa 2014.

6) M. Jurczyk: Bądź boska. Osobista stylistka radzi, Warszawa 2012.

7) J. Kamyczek: Grzeczność na co dzień, Warszawa 1956 r., i wydania

późniejsze.

8) M. Kędziora: Rzeczowo o modzie męskiej, Kraków 2013.

9) P. Kuspys, Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu,

Poznań 2012.

10) K. Łoszewski: Dress code. Tajemnice męskiej elegancji,

Olszanica 2013.

11) K. Łoszewski: Smart casual. Męski styl, Olszanica 2013.

12) M. Marcjanik: Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2013.

13) M. Marcjanik (red. nauk.): Jak zwracają się do siebie Europejczycy

Warszawa 2013.

14) S. Miller: E-mailowy savoir-vivre, wyd. Rebis, Poznań 2003.

15) W. Niedzicki: Sztuka prezentacji w nauce, biznesie, polityce, wyd.

Poltext, Warszawa 2010.

16) T. Orłowski: Protokół dyplomatyczny. Miedzy tradycją

a nowoczesnością, Warszawa 2015.

17) E. Pietkiewicz: Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998.

18) H. Piedboef: O stroju na każdą okazję, Warszawa 1998.

19) E. Sawicka: Savoir-vivre. Podręcznik dobrych manier,

Bielsko-Biała 2011.

20) Strzeszewska A., Nojszewska J.: Poradnik dobrego wychowania,

Toruń 2004.

21) J. Sutor: Etykieta dyplomatyczna z elementami protokołu

i ceremoniałów, Warszawa 2016.

22) B. Tomalin, M. Nicks: Światowe kultury biznesu. Etykieta i zwyczaje

biznesowe w 17 krajach świata. Przewodnik nie tylko dla

biznesmenów, wyd. Bellona 2014.

23) S. Twardoch, P. Bociąga: Sztuka życia dla mężczyzn, Kraków 2013.

24) F. Veysset, I. Thomas: Francuski szyk! Na obcasach. Wszystko

o butach, Kraków 2016.

25) B. Woźniak: O zachowaniu się przy stole. Współczesny

savoir-vivre, Poznań 2011.

26) H. R. Żuchowski: Czarna księga gaf towarzyskich, Lublin 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student dostrzega pojemność katalogu tzw. dobrego

tonu (fr. bon ton) oraz rozumie jego znaczenie dla życia społecznego, polityki i dyplomacji (K_ W02).

Student rozumie znaczenie savoir-vivre'u dla uczestnictwa w życiu społecznym, Student otrzymuje czytelny sygnał o tym, że umiejętności należące do

obszaru savoir-vivre’u należy przyswajać i utrwalać nieustannie,

niezależnie od czasu trwania aktywności zawodowej, którą może być

między innymi sfera polityki (KW_03).

Student rozumie rolę, jaką savoir-vivre pełni w działaniu politycznym (w tym w dyplomacji) oraz komunikowania się w przestrzeni politycznej.(K_W07).

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu dyplimacji oraz etykiety do interpretowania polityki krajowej i międzynarodowej (K_U03)

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedze z zakresu etykiety, zasad dobrego tonu i savoir-vivre'u. Umie oceniić rzetelność różnych źródeł inforamcji w tym zakresie (K_U08)

KOMPETENCJE

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z przestrzeganiem zasad dobrego tonu w ramach obowiązków zawodowych. Student potrafi właściwie zachować się ( „znaleźć ”) w różnych

środowiskach i w różnych sytuacjach (.K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność studenta na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona

nieobecność w semestrze). Ocena końcowa jest rezultatem wykazania przez studenta znajomości przedmiotu, poprzez napisanie testu. Uwzględniana jest także aktywność studenta w trakcie zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Sulowski
Prowadzący grup: Stanisław Sulowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Definicja i historia savoir-vivre’u.

Savoir-vivre w rzeczywistości politycznej.

Praktyczne zastosowanie savoir-vivre’u w działalności politycznej.

Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu student pozna zasady wzajemnego uprzejmego/grzecznego postępowania (kod zachowań) w relacjach

międzyludzkich. Znajomość tych zasad sprzyja wytwarzaniu życzliwej atmosfery w kontaktach bezpośrednich i pośrednich pomiędzy

osobami prywatnymi (w tym w życiu rodzinnym), w relacjach urzędowych (petent-decydent), w relacjach służbowych (współpracownicy,

zwierzchnik-podwładny).

Przedmiot ma znaczenie dla procesu budowania własnego wizerunku oraz pozycji towarzyskiej i zawodowej jednostki. Istota i zawartość

przedmiotu przyczyniają się do pogłębienia takich pozytywnych cech osobowych jednostki jak uważność, opanowanie, wrażliwość.

Sprzyjają one nabraniu pewności siebie i swobody/płynności zachowania w środowisku politycznym i zawodowym (co jest szczególnie ważne dla kobiet). Student otrzyma niezbędną podbudowę teoretyczną (wiedza z dziedziny savoir-vivre`u) oraz możliwość jej utrwalenia poprzez przećwiczenie nabytych określonych umiejętności na forum grupy, czyli w życzliwym

otoczeniu.

Literatura:

1) A. W. Bortnowski: Współczesny protokół dyplomatyczny,

savoir-vivre i ceremoniał w praktyce, Toruń 2012.

2) Encyklopedia dobrych manier według Henryka Ryszarda

Żuchowskiego, Lublin 2009.

3) A. Gietka-Ostrowska: Poradnik stylu dla niej, Warszawa 2013.

4) A. Gietka-Ostrowska: Poradnik stylu dla niego, Warszawa 2013.

5) L. Jabłonowska, G. Myśliwiec: Etykieta pracy. Współczesne

najwyższe standardy, Warszawa 2014.

6) M. Jurczyk: Bądź boska. Osobista stylistka radzi, Warszawa 2012.

7) J. Kamyczek: Grzeczność na co dzień, Warszawa 1956 r., i wydania

późniejsze.

8) M. Kędziora: Rzeczowo o modzie męskiej, Kraków 2013.

9) P. Kuspys, Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu,

Poznań 2012.

10) K. Łoszewski: Dress code. Tajemnice męskiej elegancji,

Olszanica 2013.

11) K. Łoszewski: Smart casual. Męski styl, Olszanica 2013.

12) M. Marcjanik: Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2013.

13) M. Marcjanik (red. nauk.): Jak zwracają się do siebie Europejczycy

Warszawa 2013.

14) S. Miller: E-mailowy savoir-vivre, wyd. Rebis, Poznań 2003.

15) W. Niedzicki: Sztuka prezentacji w nauce, biznesie, polityce, wyd.

Poltext, Warszawa 2010.

16) T. Orłowski: Protokół dyplomatyczny. Miedzy tradycją

a nowoczesnością, Warszawa 2015.

17) E. Pietkiewicz: Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998.

18) H. Piedboef: O stroju na każdą okazję, Warszawa 1998.

19) E. Sawicka: Savoir-vivre. Podręcznik dobrych manier,

Bielsko-Biała 2011.

20) Strzeszewska A., Nojszewska J.: Poradnik dobrego wychowania,

Toruń 2004.

21) J. Sutor: Etykieta dyplomatyczna z elementami protokołu

i ceremoniałów, Warszawa 2016.

22) B. Tomalin, M. Nicks: Światowe kultury biznesu. Etykieta i zwyczaje

biznesowe w 17 krajach świata. Przewodnik nie tylko dla

biznesmenów, wyd. Bellona 2014.

23) S. Twardoch, P. Bociąga: Sztuka życia dla mężczyzn, Kraków 2013.

24) F. Veysset, I. Thomas: Francuski szyk! Na obcasach. Wszystko

o butach, Kraków 2016.

25) B. Woźniak: O zachowaniu się przy stole. Współczesny

savoir-vivre, Poznań 2011.

26) H. R. Żuchowski: Czarna księga gaf towarzyskich, Lublin 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)