Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z1EKON Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach przedmiotu jest omówienie i przedstawienie podstawowej wiedzy o ekonomii. Istota wykładu jest wskazanie na specyfikę procesu gospodarowania w skali państwa i roli państwa w ich kształtowaniu. Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych w trakcie zajęć można wymienić następujące: pojęcie dochodu narodowego i gospodarki rynkowej, polityka interwencjonizmu, monetarne, fiskalne i budżetowe a także problematyka wymiany międzynarodowej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu będą omawiane następujące zagadnienia:

1. Nauka ekonomii – przedmiotowe i podmiotowe ujęcie. Metody badania. Ekonomia pozytywna i normatywna.

2. Nauka ekonomii: podział na makroekonomię i mikroekonomię

3. Dochód narodowy: produkt krajowy brutto o netto. Ujęcie od strony podażowej i popytowej.

4. Prawo podaży i popytu w gospodarce i czynniki je kształtujące.

5. Ceny: cena równowagi, cenowa elastyczność popytu i podaży.

6. Pojęcie i istota gospodarki rynkowej. Instytucje gospodarki rynkowej.

7. Modele gospodarki tynkowej: model anglosaski, model skandynawski, społeczna gospodarka rynkowa, kapitalizm wschodnioazjatyckich.

8. Sektor publiczny w gospodarce rynkowej. Pojęcie dóbr publicznych. Polityka fiskalna i budżetowa państwa.

9. Cykl koniunkturalny w gospodarce. Objaśnienie zmian, Polityka interwencjonizmu.

10. Pieniądz w gospodarce rynkowej. Funkcje.

11. Polityka monetarna i funkcje Banku Centralnego.

12. Wymiana międzynarodowa. Pojmowanie korzyści, czynniki kształtujące eksport i import.

13. Polityka handlowa państwa. Wolny handel i protekcjonizm, uwarunkowania wewnętrzne.

14. Polityka kursu walutowego i polityka celna

15. Polityka międzynarodowej integracji ekonomicznej.

Literatura:

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch , Mikroekonomia, makroekonomia, PWE 2007 (lub inne wydania)

R. Milewski „Podstawy ekonomii”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 (lub kolejne wydania)

P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia t. 1 i 2, PWN 1995.

D. Begg, P. Smith, Economics, McGraw- Hill, England, 2002

M. Noga, Macroeconomics, Wroclaw University of Economics, 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 - Ma ogólną wiedzę o charakterze ekonomicznym i jej relacji do nauki o polityce

K_W03 - Zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym i ekonomicznym na różnych jego poziomach oraz wykorzystywania wiedzy do tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości.

K_W04 - Ma wiedzę na temat ekonomicznych i społecznych uwarunkowań życia politycznego.

K_W05 - Ma wiedzę o strukturach ekonomicznych oraz ich zmianach.

K_W10 - Ma wiedzę o różnych koncepcjach polityki gospodarczej oraz wartościach, wzorach i normach społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02 - Ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania zjawisk dotyczących sfery ekonomii; potrafi badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych i ekonomicznych we współczesnym państwie i świecie.

K_U06 - Umie wskazać założenia różnych koncepcji ekonomii oraz ocenić ich efektywność oraz dostrzegać relacje między polityką a zjawiskami ekonomicznymi i społecznymi.

KOMPETENCJE

K_K02 - Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej w sferze gospodarczej.

K_K05 - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy o charakterze ekonomicznym związane z wykonywaniem zawodu.

K_K07 - Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności w dziedzinie ekonomii.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny i zaliczenia przedmiotu jest egzamin końcowy.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.