Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z2HIPO Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Historia powszechna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi wydarzeniami i procesami społecznymi i politycznymi, które miały miejsce od końca XVIII w. po początek wieku XXI. Zwrócona zostanie uwaga na specyfikę faktów, zdarzeń i procesów, na ich źródła, przebieg i następstwa. Przedmiotem analizy będą przełomowe wydarzenia w dziejach świata we wskazanym okresie. Ze szczególną uwagą potraktowane zostaną rewolucje, które zapoczątkowały nowe formy ustrojowe. Omówione zostaną wielkie wojny. Analizie zostaną poddane procesy społeczno-polityczne, w wyniku których potęgowały się sprzeczności.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest analiza procesów społecznych i politycznych w świecie od końca XVIII wieku po wiek XXI. Zdefiniowane zostanie pojęcie konfliktów społeczno-politycznych i ładu międzynarodowego oraz pokazane zostaną współzależności między tego typu konfliktami a ładem międzynarodowym. Omówiony zostanie ład napoleoński i eksport rewolucji burżuazyjnej. Scharakteryzowana zostanie rewolucja przemysłowa i jej społeczne skutki. Analizie zostaną poddane procesy narodotwórcze w XIX i XX wieku i ich konsekwencje polityczne. Zostanie zwrócona uwaga na bezpieczeństwo socjalne społeczeństwa na przełomie XIX i XX wieku, w tym celu będą analizowane ówczesne reformy społeczno-gospodarcze liberałów oraz postulaty świata pracy. Na zajęciach pokazany zostanie rozwój demokracji w tym samym okresie czasu i kształtowanie się społeczeństw obywatelskich oraz konsekwencje tych procesów dla przejawiania się konfliktów w nowych formach i obszarach. Społeczny wymiar I wojny światowej i następstwa wielkiego kryzysu gospodarczego to kolejne zagadnienia, które będą przedmiotem analizy same w sobie i jako źródło narodzin dwudziestowiecznych totalitaryzmów: komunistycznego i faszystowskiego. Pokazane zostaną oblicza tych formach ustrojowych, źródła ich akceptacji i przyczyny oporu, wyeksponowana zostanie charakterystyczna dla nich polityka przemocy i terroru, ta sama polityka zostanie ukazana w kontekście warunków bytu społeczeństw państw okupowanych w czasie II wojny światowej. Ważnym elementem składowym zajęć będzie konflikt między Wschodem a Zachodem zarówno w wymiarze politycznym, jak i społecznym i gospodarczym. Przedmiotem analizy będą transformacje ustrojowe od „Wiosny 1968 r.” po „Jesień ludów w 1989 r.” oraz nowe wyzwania w kontekście rozwoju terroryzmu i postępującego konfliktu świata liberalnego i świata islamu na początku XXI wieku.

Literatura:

Literatura podstawowa

A. Skrzypek, Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009. D. Janicka, Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007, R. Grunberger, Historia społeczna III Rzeszy, Warszawa 1994. J. Baszkiewicz, Historia Francji, Ossolineum, 2008, M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006, Deklaracja praw człowieka z roku 1789, [w:] L. Jaśkiewicz, I. Rusinowa, T. Wituch (red.), Historia powszechna 1789-1918. Wybór tekstów źródłowych, Pułtusk 1997, E. Olczak, P. Ziółek, Idea imperium, Warszawa 1997, J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1975, Warszawa 1977, J. Carpentier, F. Lebrun, Historia Europy, Warszawa 1994, M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992, K. Pomian, Europa i jej narody, Gdańsk 2009, J. Pajewski, Historia powszechna 1870-1918, Warszawa 1971. S .Zawadzki, Państwo o orientacji społecznej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 1996. J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001, B. Zdaniuk, Wybory parlamentarne we Francji 1789-1914. Problem reprezentatywności wyboru, Warszawa 2005, Cz. Madajczyk, I i II wojna światowa. Analogie i różnice, Warszawa 1988, J. Smaga, Narodziny i upadek ZSRR 1917-1991, Kraków 1992, R. Cameron, Historia gospodarcza świata, Warszawa 1996, T. Schramm, Historia powszechna. Wiek XX, Poznań 2001, A. Czubiński, W. Olszewski, Historia powszechna 1939-1994, Poznań 1996, Cz. Madajczyk, Faszyzm i okupacje 1938-1945, t. 2, Poznań 1984, T. Urban, Utracone ojczyzny: wypędzenia Niemców i Polaków w XX wieku, Warszawa 2007. Encyklopedia katolicka, t. XI, Lublin 2006, hasło: „ludobójstwo”, Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 9.XII 1948 r., Dz.U. RP, 1952, Nr 2, poz.9. J.R. Wegs, R. Ladrech, Europa po 1945 roku. Zarys historii, Warszawa 2008,

Literatura uzupełniająca:

H. Kaelble, Społeczna historia Europy. Od 1945 do współczesności, Warszawa 2010. H. Kaelble, The European way. European societies in the 19th and 20th, New York-Oxford 2004. J. Baszkiewicz, Anatomia bonapartyzmu, Gdańsk 2003. J.S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009. H. Batowski, Rozpad Austro-Węgier 1914-1918, Warszawa 1982. M. Witkowska, A. Wierzbicki (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 2005. M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku 1901-1945, Kraków 2004. R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994, R. Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005. F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego: rzecz o systemie państwa i prawa III Rzeszy, Warszawa 1985, F. Ryszka, Noc i mgła, Warszawa-Wrocław-Kraków 1966. G. Therborn, Drogi do nowoczesnej Europy. Społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000, Warszawa-Kraków 1998. B. Deacon, Developments in East Europe social policy, [w:] C.Jones (red.), New perspectives of the welfare state in Europe, London-New York 1993. G. Litván (red.), Rewolucja węgierska 1956 roku: reformy, bunt i represje 1953-1963, Warszawa 1996. R. Kwapis, Praska wiosna, Toruń 2004. A. Krawczyk, Praska wiosna 1968, Warszawa 1998. A. Applebaum, Gułag, Warszawa 2005. A. Burakowski, A. Gubrynowicz, P. Ukielski, 1989 – Jesień Narodów, Warszawa 2009. S. Eaton, The Forces of Freedom in Spain 1974-1979. A Personal Account, Stanford 1981. A. Skrzypek, Druga smuta. Zarys dziejów Rosji 1985-2004, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy:

- rozpoznaje kluczowe postacie i objaśnia ich rolę w kryzysach i konfliktach w XIX i XX w. (W02)

- opisuje relacje między podmiotami społeczno-politycznymi w kontekście upadku społeczeństwa stanowego, następstw rewolucji przemysłowej, procesów narodotwórczych w XIX i XX w., walki klasowej i dwudziestowiecznych totalitaryzmów oraz kształtowania się społeczeństw obywatelskich (W04)

- rozpoznaje organizacje społeczno-polityczne uczestniczące w kryzysach i konfliktach i ma wiedzę o ewolucji ich roli w społeczeństwach i państwach w XIX i XX w. (W05)

- identyfikuje normy i reguły rządzące strukturami międzynarodowymi w poszczególnych etapach ładu westfalskiego (napoleońskim, wiedeńskim, wersalskim, jałtańskim) i późnowestfalskiego (pozimnowojennym) (W06)

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności:

- uwzględniając determinanty przeobrażeń społecznych, politycznych i gospodarczych współczesnego świata ocenia rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie i świecie w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych (U02)

- w sposób analityczny łączy procesy historyczne ze zmianami w sferze polityki, ekonomii i kultury; potrafi określić założenia różnych koncepcji polityki i odnieść je do zjawisk zachodzących w historii powszechnej XIX i XX wieku (U06)

- wykorzystuje materiały źródłowe, w tym najnowsze technologie informatyczne, w interpretowaniu procesów i zjawisk zachodzących w historii powszechnej XIX i XX wieku (U08)

- przygotowuje krótkie zadania pisemne w języku polskim na wybrany z historii powszechnej temat, przy opracowaniu którego odnosi się do różnych podejść teoretycznych i korzysta z różnych źródeł (archiwa, aktualne komentarze prasowe, opracowania ciągłe) (U12)

KOMPETENCJE

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji:

- postrzega relacje między zjawiskiem społeczno-kulturowym (festyn, demonstracja, wiec, strajk, sympozjum, konferencja prasowa, wernisaż, koncert, akcja charytatywna) a całokształtem stosunków politycznych w kraju i zagranicą z uwzględnieniem perspektywy historycznej (K01)

- wykazuje aktywną postawę w zakresie dalszego kształcenia i rozwoju własnych zainteresowań historią powszechną (K07)

Metody i kryteria oceniania:

• ocena prac domowych zadawanych poprzez system elektronicznego uczelnia się na odległość – 15 pkt. / 30%

• egzamin pisemny – 35 pkt. / 70,0%

Metody oceny pracy studenta - Liczba punktów/udział w ocenie końcowej

1/ pisemne zadania domowe: 15 pkt / 30,0%

2/ egzamin pisemny: 35 pkt / 70,0%

Załącznik:

Wskaźniki końcowej oceny studenta dla przedmiotu Historia powszechna

Ocena - Algorytm oceny końcowej

2 - poniżej lub 30%

3*** - powyżej 30%, ale nie więcej niż 60%

3,5 - powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 - powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 - powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 - powyżej 90%

*** Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Nadolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.