Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie interpersonalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z5KOIN Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie interpersonalne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

student powinien znać podstawy funkcjonowania człowieka w grupie, co odpowiada efektom kształcenia z zakresu psychologii społecznej i socjologii

Skrócony opis:

Zajęcia traktują o podstawowych mechanizmach komunikacji międzyludzkiej w kontakcie bezpośrednim. w toku realizacji przedmiotu podejmowane są zagadnienia komunikacji interpersonalnej w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Studenci powinni uświadomić sobie znaczenie procesów komunikacyjnych jako fundamentu relacji społecznych.

Pełny opis:

1) Zajęcia wprowadzające. Omówienie zasad współpracy, zaliczania. Omówienie prognozowanych kompetencji.

2) Sposoby definiowania komunikowania. Komunikacja, komunikowanie, komunikowanie się. Pojęcie i rodzaje kodów komunikacyjnych.

L. Grzesiuk, E. Trzebińska, Jak ludzie porozumiewają się, W-wa 1978, s. ; J. Stewart, Mosty zamiast murów, W-wa, 2005, s.35-48; M Puchalska, B.D.MacOueen, Komunikacja interpersonalna a poczucie tożsamości, w: Komunikowanie się. Problemy i perspektywy, red. B. Kaczmarek i in. Lublin 2006, 107-133; B. Kaczmarek, Rodzaje kodów komunikacyjnych, w; Komunikowanie się we współczesnym świecie, red. B. Kaczmarek, Lublin, s. 11-24.

3) Teorie komunikowania interpersonalnego. Teoria systemowa – pragmatyczna. Aksjomaty komunikowania wg P. Watzlawicka. Pragmatyka komunikowania. Struktura komunikatu. Kongruencja vs niekongruencja w komunikacji interpersonalnej. B. Dobek-Ostrowska, Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław,2001, s.91-110; Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996, s.28-34; A. Skibiński, powrót do Batesona: kontekstowa teoria komunikacji, w: Współczesne teorie komunikacji, A. Laba (red.) Wrocław 2009, s.253-267

4) Teorie komunikowania interpersonalnego koncepcja kodu ograniczonego i rozwiniętego. Istota socjolingwistycznego podejścia do komunikacji międzyludzkiej, cechy kodów, Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, s.56-57

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, 48-51; E. Berne , W co grają ludzie, W-wa, 2000, wstęp i część I; I. Krzemiński, Co się dzieje między ludźmi, Warszawa, s.84-117. P.Makin, C.Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny, W-wa, 2000, s.99-107

5) Komunikacja perswazyjna. Modele perswazji. Strategie perswazji. Akty perswazyjne.

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, s.72-75; K. Stasiuk, Modele perswazji, w: Pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją, red. G. Kwiatkowska, Lublin 2008, s.41-49; B.Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2004, s. 32-38; A. Kampka, perswazja w języku polityki, W-wa 2009, rozdz. I.

6) Konflikt Interpersonalmy. Źródła konfliktu. Istota konfliktu. Zachowania komunikacyjne w konflikcie interpersonalnym. Akty unikowe. Akty odcinania się. Akty jednoczące. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka s. 88-92; J.Gut, W. Haman, Docenić konflikt, W-wa 1993, s. 7-35; S. Chełpa, T.Witkowski, Psychologia konfliktów, W-wa 1995, rozdz. IV, V oraz z rozdz. VI dowolna technika rozwiązywania konfliktu

7) Style komunikacji interpersonalnej. Typologie stylów: poznawczy-emocjonalny, słuchający – niesłuchający, poszerzający-ograniczający, konfrontujący-zamykający. Styl partnerski i niepartnerski. Pojęcie centracji i decentracji interpersonalnej. L. Grzesiuk, Studia nad komunikacja interpersonalną, Warszawa, 1994, s.12-21.

8) Style autoprezentacji. Od autoprezentacji autentycznej do kłamliwej. Autoprezentacja fasadowa jako podstawa budowania wizerunku. Taktyki autoprezentacyjne. A. Szmajke, Autoprezentacja. Maski, pozy, miny, Olsztyn 1999, s. rozdz. I., B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi, Warszawa 2002, s.164-175, T. Rewerski manipulacja w autoprezentacji, w: Komunikowanie się. Problemy i perspektywy, Lublin 2006, s.271-280

9) Analiza konwersacyjna. Ogólne zasady konwersacji. Reguły tekstowe i interpersonalne. Komunikacja JA – TY. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, 133-151, 162-163

110) Zachowania niewerbalne – klasyfikacja. Funkcje komunikacji niewerbalnej.

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, 212-225, A. Pease, Mowa ciała, Warszawa 2000

11) Komunikowanie się a płeć.

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, 254-269, T. Rzepa, Język kobiet i mężczyzn, w: Komunikowanie się. Problemy i perspektywy, s.13-22; N. Wiśniewska, Biologiczne i społeczno-kulturowe przyczyny trudności w komunikacji miedzy kobietami i mężczyznami, w; M. Golka, red. Bariery w komunikowaniu się, Poznań 2000, s.51-68

12) Trudności w komunikowaniu się ludzi. Ogólna systematyka źródeł.

M. Golka, Bariery w komunikowaniu się Poznań 2000, s.9-22

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, s.183- 201

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków, 1996

L. Grzesiuk, Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1994

A. Szmajke, Autoprezentacja, Olsztyn 1999

oraz materiały dostępne w Internecie

Efekty uczenia się:

EK1. Rozumie podstawowe kategorie i pojęcia z zakresu komunikowania interpersonalnego, (W02)

EK2. Ma wiedzę na temat znaczenia procesów komunikacyjnych w społeczeństwie, w tym w obszarze polityki (W03)

EK3. Rozumie i umie wyjaśnić specyfikę perspektyw poznawczych i teorii komunikowania interpersonalnego (W10)

EK4. Ma wiedzę na temat relacji między polityką i komunikowaniem interpersonalnym (W12)

EK5. Jest w stanie wskazać i wyjaśnić procesy komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz style komunikacji interpersonalnej (U04)

EK6. Potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł i poszerzać swoją wiedzę z zakresu komunikowania interpersonalnego (U08)

EK7 Posiada umiejętność prezentowania własnych idei oraz argumentowania przyjętego punktu widzenia (U09)

EK8. Umie zrealizować prostą analizę struktury komunikatu zgodnie z wybraną perspektywą badawczą i zaprezentować raport z badania na forum grupy (U12)

EK9. Potrafi stworzyć harmonogram pracy w ramach projektu badawczego (K01)

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, przedstawienie prezentacji i zaliczenie testu końcowego

Praktyki zawodowe:

nie dotoczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Marciniak
Prowadzący grup: Ewa Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.