Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D1PSPO Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Psychologia polityki
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok -przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Studenci powinni zdobyć podstawową wiedzę z zakresu psychologii polityki, poznać aparat kategorialny i umieć posługiwać się nim do opisu psychologicznych aspektów polityki, rozpoznawać i wyjaśniać psychologiczne mechanizmy transformacji politycznej, formułować problemy badawcze na podstawie zalecanej literatury; nabyć kompetencje i umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w obserwacji i analizie zjawisk i procesów politycznych, formułować diagnozy i prognozy.

Pełny opis:

Zajęcia mają pomóc studentom w rozumieniu wpływu czynników psychologicznych na zjawiska i procesy polityczne oraz nabyciu umiejętności stosowania tej wiedzy w diagnozowaniu i prognozowaniu zachowań jednostek i grup społecznych w wielorakich wymiarach życia politycznego. Przedmiot ma kreować umiejętność analitycznego myślenia o procesach politycznych, z uwzględnieniem ich uwarunkowań psychologicznych. Studenci powinni także nabyć umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem z obszaru psychologii polityki oraz wykorzystania instrumentarium metodologicznego dyscypliny do zaprojektowania i wykonania badań psychopolitycznych. Program przedmiotu obejmuje m.in. tematykę dotyczącą celów, zadań i metod badawczych, osobliwości charakteru narodowego Polaków i ich dylematów świadomościowych, współzależności między świadomością, postawami i zachowaniami politycznymi, osobowości politycznej, zachowań masowych, agresji w polityce, podmiotowości i alienacji politycznej, psychologii transformacji politycznej oraz psychologicznych aspektów sprawowania władzy. Konwersatorium zwieńczy „okrągły stół”, którego tematyka będzie dotyczyła psychologii przemian politycznych w Europie. Temat debaty zostanie dookreślony wraz ze studentami, zaś jej dydaktycznym celem będzie m.in. weryfikacja efektów nauczania przedmiotu.

Literatura:

Literatura

podstawowa:

• D.O.Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.), Psychologia polityczna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

• J.Dalton, Russell, Hans-Dieter Klingemann, Zachowania polityczne, Warszawa 2010 ( t. 1,2).

• K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.

• K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002.

• T. Bodio, Między romantyzmem i pragmatyzmem. Psychopolityczne aspekty transformacji w Polsce, Warszawa 1999 (i kolejne wydania).

• M. Urban, Indywidualizm i kolektywizm w świadomości młodzieży. Studium psychologiczno-polityczne, Warszawa 2008.

• E. Marciniak, Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych, Warszawa 2013.

• W. Jakubowski, E.M. Marciniak, P. Załęski (red.), Socjalizacja polityczna młodego pokolenia Polaków. Raport z badań kompetencji politycznych, mentalności i postaw politycznych warszawskich licealistów, Warszawa 2008.

• J. Garlicki, Demokracja i integracja europejska. Studium osobistych i politycznych orientacji dwóch pokoleń Polaków, Toruń 2005.

b) zalecana:

• E. Lewandowski, Charakter narodowy Polaków i innych, Londyn–Warszawa 1995.

• W.McKinely Runyan, Historie życia a psychobiografia, Warszawa 1992.

• A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, Warszawa 2002.

• J. Koralewicz, M. Ziółkowski, Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988–2000, Warszawa 2003.

• J. Reykowski (red.), Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Warszawa 1995

• 5. T. Bodio, P. Załęski, Psychopolityczne aspekty transformacji systemowej, w: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka, Warszawa 2007 (wyd. IV, rozdz. LVII), lub przedruk: Psychologiczne aspekty transformacji systemowej w Polsce, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne”, nr 2 (3)/2005

• Kampińska-Szmaj, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007

• M. Karwat, O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem polityka, Warszawa 2007

• M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku; wydanie nowe, Warszawa 2007.

• A. Jasińska–Kania, M. Marody, Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK.1 Posiada poszerzoną wiedzę o roli człowieka w życiu społeczno-politycznym oraz o jego interakcjach z otoczeniem politycznym (K_W02).

EK2. Ma na poziomie rozszerzonym wiedzę na temat psychospołecznych i psychokulturowych uwarunkowań życia politycznego (K_W04).

EK3. Posiada poszerzoną wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim o kulturze politycznej, szczególnie o postawach i zachowaniach politycznych (K_W07).

EK.4. Ma wiedzę na temat psychologicznych podstaw komunikowania politycznego (K_W12)

UMIEJĘTNOŚCI

EK.5 Potrafi w sposób głębszy i poszerzony wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii polityki w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki (K_U03).

EK.6 Umie wyjaśnić i ocenić kulturę polityczną społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem postaw i zachowań politycznych w Polsce (K_U04).

EK.7 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania zjawisk w obszarze polityki, samodzielnie formułować hipotezy badawcze (K_U05).

EK.8 Posiada poszerzoną umiejętność prezentowania własnych poglądów oraz konfrontowania ich z poglądami różnych autorów i innych studentów (K_U09).

KOMPETENCJE

EK.9 Rozumie psychologiczne prawidłowości uczestnictwa w życiu publicznym, dzięki czemu jest do niego lepiej przygotowany (K_K01).

EK. 10. Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role (K_K03).

EK.11 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania wynikającego z projektu badawczego (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe metody – aktywizujące. Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywność podczas zajęć (30%), zaliczenie kolokwium – 20% i napisanie egzaminu (50%). Ten ostatni ma sprawdzać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje, a będzie składać się z pytań problemowych RO, KO, także ze źródłami. Część pytań będzie wymagała od studenta umiejętności analizy i syntezy oraz oceniania z wykorzystaniem nabytej wiedzy. 30% ogólnego wyniku stanowić będzie grupowy projekt badawczy i jego prezentacja.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Marciniak, Jacek Ziółkowski
Prowadzący grup: Ewa Marciniak, Jacek Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Bodio
Prowadzący grup: Tadeusz Bodio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.