Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transformacje we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D3TRWS-SM Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Transformacje we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę z zakresu współczesnych systemów politycznych i systemu politycznego RP.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest analizie procesów przeobrażeń o charakterze transformacyjnym we współczesnych państwach, dążących przede wszystkim do demokratyzacji systemu politycznego. W toku realizacji przedmiotu student zapoznaje się zarówno z teoretycznymi aspektami procesu transformacji, jak i z najbardziej znaczącymi jego przykładami.

Pełny opis:

Podczas realizacji przedmiotu analizowana jest następująca problematyka:

1. Pojęcie zmiany i ciągłości systemu politycznego państwa, transformacji systemowej (ustrojowej, gospodarczej, społecznej), rewolucji, modernizacji.

2. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na proces transformacji w Europie i innych częściach świata (determinanty ekonomiczne, kulturowe, społeczne, polityczne, przemian w otoczeniu, geopolityczne).

3. Etapy transformacji systemowej: od upadku dotychczasowego systemu do konsolidacji nowego.

4. Problem przywództwa politycznego w warunkach transformacji systemowej.

5. Kultura polityczna i prawna a procesy transformacji.

6. Procesy przygotowywania i uchwalenia nowych konstytucji: casus państw Europy Południowej w latach 70. XX w. i Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. XX w. Tożsamość konstytucyjna nowych demokracji.

7. Dylematy wyboru systemu rządów: między parlamentaryzmem a prezydencjalizmem. Zagrożenia związane z przyjętym systemem rządów.

8. Kształtowanie się i konsolidacja pluralistycznych systemów partyjnych. System partyjny a system wyborczy.

Nakład pracy na przedmiot: 30 godzin zajęć, 30 godz. przygotowania do zajęć, 30 godz. przygotowania do zaliczenia.

Literatura:

E. Łętowska, Rzeźbienie państwa prawa: 20 lat później, Warszawa 2012.

R. Herbut, Proces demokratyzacji systemu politycznego – warunki i ograniczenia, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, Wrocław 1999.

K. Dziubka, Świadomościowe uwarunkowania procesu transformacji demokratycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, Wrocław 1999.

A. Antoszewski, System wyborczy i wybory parlamentarne po 1989 r., [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, Wrocław 1999.

A. Antoszewski, Instytucje władzy ustawodawczej i wykonawczej, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, Wrocław 1999.

R. Herbut, Partie polityczne i system partyjny, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, Wrocław 1999.

H. Lisicka, Rola Kościoła w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, Wrocław 1999.

Z. Blok, Sposoby pojmowania i definiowania transformacji systemowej, [w:] S. Wróbel (red.), Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych, Katowice 1997.

M.S. Szczepański, Polska transformacja wobec wyzwań teoretycznych (Szkic do syntezy), [w:] S. Wróbel (red.), Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych, Katowice 1997.

W. Kaute, Kultura polityczna a współczesne przeobrażenia ustroju w Polsce, [w:] S. Wróbel (red.), Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych, Katowice 1997.

M. Marczewska-Rytko, Problem populizmu w procesie transformacji systemowej, [w:] S. Wróbel (red.), Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych, Katowice 1997.

B. Łomiński, Gorbaczowowska pierestrojka jako proces modernizacji, [w:] S. Wróbel (red.), Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych, Katowice 1997.

K. Sobolewska-Myślik, Porównanie procesu kształtowania się partii politycznych Polski, Czechosłowacji i Węgier w latach 1989-1992, [w:] S. Wróbel (red.), Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych, Katowice 1997.

W. Sokół, Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej – próba bilansu, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005.

J. Wawrzyniak, Transformacja systemowa we Włoszech, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996.

A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001 (rozdz. I).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK1. Student posiada pogłębioną wiedzę na temat systemu politycznego i procesów, które w nim zachodzą, ze szczególnym uwzględnieniem procesu transformacji. (K_W06)

EK2. Student objaśnia istotę transformacji systemowej, jej etapy oraz różnorakie czynniki wpływające na proces transformacji. (K_W07)

EK3. Student zna i rozumie rolę i funkcje demokratycznej konstytucji. (K_W11)

UMIEJĘTNOŚCI

EK4. Student potrafi analizować przyczyny procesu transformacji systemowej i prognozować jej rezultaty. (K_U02)

EK5. Student interpretuje rolę konstytucji jako czynnika stabilizującego demokratyczny porządek ustrojowy oraz gwarantującego wolności i prawa człowieka i obywatela. (K_U03)

EK6. Student potrafi ocenić przyjęty system rządów jako element stabilności lub zagrożenia dla systemu politycznego państwa. (K_U02)

KOMPETENCJE

EK7. Student jest zorientowany na demokratyczne wartości konstytucyjne, wykazuje chęć ich propagowania w celu ochrony praw i wolności. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie w formie pisemnej (kolokwium na ostatnich zajęciach). Ekwiwalentem kolokwium jest prezentacja na zajęciach. Pozostałe elementy weryfikacji to obecność (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze) oraz bieżące przygotowanie do zajęć.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie są wymagane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.