Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D1SOCJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia ogólna
Jednostka: Instytut Polityki Społecznej
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wstępne wymagania i założenia:

posiadanie wiedzy i umiejętności wymaganych do zdania matury i podjęcia studiów wyższych

Skrócony opis:

Przedmiot jest przeznaczony dla osób, które ukończyły szkołę średnią i rozpoczynają studia wyższe (są studentami I roku). Ma za zadanie:

a)zapoznać studentów z wiedzą socjologiczną na poziomie podstawowym oraz utrwalić ją,

b)przygotować studentów do samodzielnego posługiwania się pojęciami i teoriami socjologicznymi w analizie otaczającego ich świata (w tym przede wszystkim społeczeństwa polskiego),

c)przygotować ich do samodzielnego korzystania z podstawowych źródeł informacji o zjawiskach społecznych (w tym problemach społecznych).

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów (30 godz.) i ćwiczeń (30 godz.)

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie:

*zapoznać studentów z podstawowymi pojęciami i terminami socjologicznymi,

*utrwalić tę wiedzę,

*przedstawić studentom – przy użyciu poznanych przez nich pojęć i terminów – główne zjawiska zachodzące we współczesnych społeczeństwach (w tym przede wszystkim w społeczeństwie polskim),

*przygotować studentów do samodzielnego posługiwania się pojęciami i teoriami socjologicznymi w analizie otaczającego ich świata (w tym przede wszystkim społeczeństwa polskiego),

*przygotować ich do samodzielnego (indywidualnego i grupowego) korzystania z podstawowych źródeł informacji o zjawiskach społecznych (w tym problemach społecznych).

Łącznie studenci zapoznają się z ok. 100 zagadnieniami (utrwaleniu ich znajomości służyć będzie kończący zajęcia egzamin).

Ok. 60 zagadnień poznają na wykładzie (i - dodatkowo - dzięki lekturze podstawowej literatury),

ok. 10 zagadnień – dzięki samodzielnej lekturze podstawowej literatury,

ok. 30 zagadnień – dzięki aktywnemu uczestnictwu w ćwiczeniach (i lekturze wymaganej na nich literatury).

Tematy kolejnych zajęć (wykładów i ćwiczeń) to:

1. Wizje cywilizacji.

2. Co to jest socjologia? Klasyczne i nowoczesne teorie rozwoju społecznego.

3. Kultura. Subkultury. Światowa mapa kultur

4. Religia. Rola Kościoła i religii w Polsce.

5. Człowiek w społeczeństwie. Interakcja społeczna, socjalizacja, kontrola społeczna. Edukacja.

6. Grupa społeczna. Rodzina. Płcie. Problemy i przemiany współczesnych rodzin. Rodzicielstwo.

7. Pokolenia, młodzież. Migracje.

8. Organizacja formalna. Sfera pracy.

9. Społeczności lokalne. Wieś i miasto. Specyfika życia w metropolii.

10. Naród. Pamięć zbiorowa. Polityka historyczna (pamięci zbiorowej).

11. Struktury społeczne Polski: historia i współczesność.

12. Debata publiczna. Rola mediów. Szczególna rola mediów w III RP.

13. Dynamika zmian cywilizacyjnych. Rewolucja biotechnologiczna. Wyzwanie rewolucji sztucznej inteligencji.

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych, aby osiągnąć zdefiniowane efekty uczenia się:

- ćwiczenia 30 godz.

- samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 godzin (1 godz. x 15)

- przygotowanie referatów 5-10 godzin

- wykład 30 godz.

- samodzielne opracowanie zagadnień wymaganych na egzaminie 10 godzin (1 godz. x 15)

- samodzielne przygotowanie do egzaminu 45 godz. (ok.90 zagadnień x 0,5 godz.).

Łącznie ok. 135-140 godzin.

Literatura:

*B.Szacka, Wstęp do socjologii, Warszawa 2008 (lektura podstawowa)

oraz (fragmenty, szczegółowa informacja w części dot. bieżącego cyklu)

* H. Domański, Czy są w Polsce klasy społeczne?, Warszawa 2015

*(red.) A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa 2012

*S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997

* (red.) J. Wasilewski, Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Warszawa 2006

* (red.) C. Żołędowski, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyk, Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Warszawa 2015

* (red.) G.Firlit-Fesnak, J. Męcina, Polityka społeczna, PWN 2018

oraz raporty z badań:

*Diagnoza Społeczna 2015. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015

*badania GUS (szczegółowa informacja w części dot. bieżącego cyklu)

*badania CBOS (szczegółowa informacja w części dot. bieżącego cyklu

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

(Wiedza)

Zna elementarną terminologię socjologiczną przydatną politykowi społecznemu; ma podstawową wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk i jej relacjach z nauką o polityce społecznej (K_W01)

Ma podstawową wiedzę o historii cywilizacji oraz najważniejszych zjawiskach społecznych (w tym problemach społecznych) zachodzących we współczesnym świecie. Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu społeczeństwa polskiego, jego strukturze, wartościach i tożsamościach, dynamice i uwarunkowaniach występujących w Polsce ważnych zjawisk społecznych (w tym problemów społecznych) (K_W02)

Ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o zjawiskach społecznych (w tym problemach społecznych) oraz sposobach pozyskiwania i opracowywania dotyczących ich danych (K_W03)

Ma wiedzę o więziach rodzinnych i sąsiedzkich, edukacji, pokoleniach (w tym młodzieży), społecznościach lokalnych, edukacji, religii, narodzie i ich przemianach. O charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa polskiego (K_W05)

Ma podstawową wiedzę o instytucji rodziny, jej funkcjach i modelach, ich historycznych przemianach (K_W07)

Ma podstawową wiedzę o przemianach społecznych zachodzących w sferze pracy i ich związkach z funkcjonowaniem rynku pracy (K_W13)

(Umiejętności)

Potrafi analizować i interpretować mniej złożone zjawiska społeczne występujące we współczesnym społeczeństwie polskim (K_U01)

Potrafi trafnie wskazać główne uwarunkowania (gospodarcze oraz społeczno-demograficzne) ważnych zjawisk społecznych (w tym problemów społecznych) (K_U02)

(Kompetencje społeczne)

Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K01)

Potrafi współdziałać w grupie analizując i interpretując zjawiska społeczne (K_K02)

Rozumie mechanizmy debaty publicznej, znaczenie wartości kulturowych i języka stosowanego w tej debacie (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci mogą mieć dwie nieobecności na wykładzie i dwie nieobecności na ćwiczeniach.

Na ćwiczeniach będzie sprawdzana znajomość obowiązującej na danych zajęciach literatury.

Nadwyżkowe nieobecności i niewystarczające przygotowanie do zajęć (ćwiczeń) należy zaliczać na dyżurach przed końcem semestru.

Ostateczna ocena z przedmiotu składa się:

*w połowie (50%) z oceny z egzaminu ustnego, na którym sprawdzane będą:

zdolność do samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności (K_K01), znajomość terminologii socjologicznej przydatnej politykowi społecznemu [K_W01], podstawowa wiedza o najważniejszych zjawiskach zachodzących we współczesnym świecie oraz o strukturze społeczeństwa polskiego a także znajomość występujących w Polsce zjawisk społecznych [K_W02 i K_W05,07,13] oraz umiejętność analizy tychże zjawisk i dostrzegania ich uwarunkowań [K_U01,02] (szerzej o wymaganych kompetencjach, wiedzy i umiejętnościach w punkcie „Efekty kształcenia”),

*w jednej czwartej (25%) z oceny referatów (przygotowywanych i prezentowanych w grupach); przygotowanie referatu i jego prezentacja ma rozwinąć wiedzę studentów na temat źródeł informacji o zjawiskach społecznych (w tym problemach społecznych) [K_W03], rozwinąć zdolność do analizowania i interpretowania zjawisk społecznych [K_U01] oraz wskazywania ich uwarunkowań [K_U02]; przygotowanie referatu i jego prezentacji będzie również sprawdzało zdolność studentów do pracy w grupie [K_K02];

*w jednej czwartej (25%) z oceny aktywnego udziału studenta w ćwiczeniach; w ten sposób – prócz jego wiedzy i umiejętności [K_W01,02,05,07,13,K_U01,02]- zostanie sprawdzona jego zdolność do uzupełniania i doskonalenia wiedzy [K_K01] oraz do rozumienia znaczenia języka stosowanego w debacie publicznej

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żukowski
Prowadzący grup: Tomasz Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wstępne wymagania i założenia:

posiadanie wiedzy i umiejętności wymaganych do zdania matury i podjęcia studiów wyższych

Pełny opis:

Przedmiot jest przeznaczony dla osób, które ukończyły szkołę średnią i rozpoczynają studia wyższe (są studentami I roku). Ma za zadanie:

a)zapoznać studentów z wiedzą socjologiczną na poziomie podstawowym oraz utrwalić ją,

b)przygotować studentów do samodzielnego posługiwania się pojęciami i teoriami socjologicznymi w analizie otaczającego ich świata (w tym przede wszystkim społeczeństwa polskiego),

c)przygotować ich do samodzielnego korzystania z podstawowych źródeł informacji o zjawiskach społecznych (w tym problemach społecznych).

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów (30 godz.) i ćwiczeń (30 godz.)

Literatura:

*B.Szacka, Wstęp do socjologii, Warszawa 2008 (lektura podstawowa)

oraz (fragmenty, szczegółowa informacja w części dot. bieżącego cyklu)

* H. Domański, Czy są w Polsce klasy społeczne?, Warszawa 2015

*(red.) A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa 2012

*S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997

* (red.) J. Wasilewski, Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Warszawa 2006

* (red.) C. Żołędowski, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyk, Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Warszawa 2015

oraz raporty z badań:

*Diagnoza Społeczna 2015. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015

*badania GUS (szczegółowa informacja w części dot. bieżącego cyklu)

*badania CBOS (szczegółowa informacja w części dot. bieżącego cyklu)

Uwagi: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żukowski
Prowadzący grup: Tomasz Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wstępne wymagania i założenia:

posiadanie wiedzy i umiejętności wymaganych do zdania matury i podjęcia studiów wyższych

Pełny opis:

Przedmiot jest przeznaczony dla osób, które ukończyły szkołę średnią i rozpoczynają studia wyższe (są studentami I roku). Ma za zadanie:

a)zapoznać studentów z wiedzą socjologiczną na poziomie podstawowym oraz utrwalić ją,

b)przygotować studentów do samodzielnego posługiwania się pojęciami i teoriami socjologicznymi w analizie otaczającego ich świata (w tym przede wszystkim społeczeństwa polskiego),

c)przygotować ich do samodzielnego korzystania z podstawowych źródeł informacji o zjawiskach społecznych (w tym problemach społecznych).

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów (30 godz.) i ćwiczeń (30 godz.)

Literatura:

*B.Szacka, Wstęp do socjologii, Warszawa 2008 (lektura podstawowa)

oraz (fragmenty, szczegółowa informacja w części dot. bieżącego cyklu)

* H. Domański, Czy są w Polsce klasy społeczne?, Warszawa 2015

*(red.) A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa 2012

*S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997

* (red.) J. Wasilewski, Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Warszawa 2006

* (red.) C. Żołędowski, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyk, Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Warszawa 2015

oraz raporty z badań:

* (red.) G.Firlit-Fesnak, J. Męcina, Polityka społeczna, PWN 2018

*Diagnoza Społeczna 2015. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015

*badania GUS (szczegółowa informacja w części dot. bieżącego cyklu)

*badania CBOS (szczegółowa informacja w części dot. bieżącego cyklu)

Uwagi: (tylko po angielsku)

not applicable

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.