Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System polityczny RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D2SPRP Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System polityczny RP
Jednostka: Instytut Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wstępne wymagania i założenia:


posiadanie wiedzy i umiejętności wymaganych do zdania matury i podjęcia studiów wyższych


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest przeznaczony dla osób, które ukończyły szkołę średnią i rozpoczynają studia wyższe (są studentami I roku). Ma za zadanie:

*utrwalenie i poszerzenie wiedzy studentów na temat systemu i ustroju politycznego Polski,

*ukazanie związków między kształtem systemu politycznego a możliwościami prowadzenia polityki społecznej

* przygotowanie studentów do posługiwania się tą wiedzą w dalszych studiach polityki społecznej oraz przy obserwacji i analizie polskiego życia publicznego.

Przedmiot realizowany jest w formie konwersatorium (30 godz.)

Pełny opis:

Celami przedmiotu są:

- utrwalenie i poszerzenie wiedzy studentów na temat współczesnego ustroju politycznego i praktyki rządzenia, głównych podmiotów współczesnego życia politycznego i uwarunkowań polityki,

- ukazanie miejsca zajmowanego w systemie politycznym przez główne podmioty polityki i polityki społecznej oraz prawnych podstaw ich działania,

- ukazanie związków między kształtem systemu politycznego a możliwościami prowadzenia polityki społecznej,

- przygotowanie studentów do samodzielnego korzystania z konstytucji, aktów prawnych dot. ustroju państwa oraz baz danych nt. prac legislacyjnych parlamentu,

- przygotowanie studentów do krytycznej analizy programów podmiotów polityki dotyczących problemów społecznych,

- przygotowanie studentów do samodzielnej obserwacji i analizy polskiego życia publicznego.

Tematyka zajęć.

* Podstawowe pojęcia.

* Ewolucja polskiego systemu politycznego.

* Zasady ustroju RP. Konstytucyjny status jednostki.

* Parlament.

* Prezydent.

* Rada Ministrów. Administracja.

* Samorząd terytorialny.

* Finanse publiczne.

* Sądy. Prokuratura. Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Stanu.

* Media w systemie politycznym Polski.

* Główne obozy polityczne Polski. Partie i system partyjny.

* Wybory i referenda.

* Grupy interesu. Organizacje społeczne.

* Praktyka rządzenia po roku 1989. Rola polityki społecznej. Fale reform społecznych, ich geneza i rezultaty. Problemy społeczne w polityce podmiotów polskiego systemu politycznego.

* Społeczna ocena rządzenia (oceny podmiotów polityki i polityki społecznej wedle badań opinii publicznej).

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych, aby osiągnąć zdefiniowane efekty uczenia się:

- samodzielne przygotowanie do konwersatoriów i sprawdzianów 30 godz. (2 godz. x 15 tematów)

- uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych 30 godz.

- uczestnictwo w przygotowaniu referatu - 10 godz.

Łącznie ok. 70 godzin.

Literatura:

1) (red.) Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski, Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Wyd. ASPRA-JR,

t. 3, Warszawa 2017 oraz t. 4, Warszawa 2018

oraz

2a) Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

2b) Leszek Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa,

Wolters Kluwer, najnowsze wydanie (ewentualnie możliwie najnowsze wydanie Liber)

2c) Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, Wyd. Beck, Warszawa 2017

a także

3a) Stanisława Golinowska, Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Wyd. Fundacja Batorego, Warszawa 2018

http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/Modele%20polityki%20spolecznej.pdf

3b) (red.) Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska, Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, MRPiPS, NCK, Warszawa 2018

4) Najnowsze wydarzenia polityczne i akty prawne, których powyższa literatura nie obejmuje.

Patrz: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/akty_prawne

i omówienie ich przez prasę (np. http://www.rp.pl/)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

* zna system polityczny współczesnej Polski, zakres przedmiotowy funkcjonowania jego instytucji (w tym działań dotyczących polityki społecznej); zna historyczną ewolucję tego systemu; zna najważniejsze elementy lokalnego systemu politycznego, kluczowe działania jego instytucji dot. polityki społecznej (K_W09),

* zna prawne podstawy działania podmiotów polityki i ich działań w zakresie polityki społecznej we współczesnej Polsce, w tym Konstytucję RP i główne postanowienia innych, wybranych aktów prawnych (K_W10),

* ma podstawową wiedzę o politycznych uwarunkowaniach rozpoznawania, hierarchizowania i rozwiązywania problemów społecznych w skali krajowej i lokalnej [część K_W02],

*potrafi krytycznie analizować programy i działania podmiotów polityki (w tym rządu i partii politycznych) dotyczące wybranej dziedziny polityki społecznej [K_U03],

*potrafi wyjaśnić związek interesów i systemów wartości podmiotów polityki z ich programami i działaniami dotyczącymi wybranej dziedziny polityki społecznej

[K_U05],

*rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności [K_K01],

*potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role [K_K02].

.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci mogą mieć dwie nieobecności na zajęciach.

Ostateczna ocena składa się:

* w 3/4 ze sprawdzianu oceniającego wiedzę i umiejętności studentów nabyte w trakcie zajęć i dzięki lekturze poznanej literatury; w szczególności oceniane będą wiedza nt. funkcjonowania głównych podmiotów systemu politycznego współczesnej Polski (w tym ich działań dotyczących polityki społecznej) (K_W09) oraz znajomość prawnych podstaw tychże działań (K_W10),

* w 1/4 z oceny referatów poświęconych krytycznej analizie programów i działań podmiotów polityki dotyczących polityki społecznej [K_U03]; autorzy referatów, ucząc się współdziałania w grupie [K_K02] mają wykazać się umiejętnością wyjaśniania związku analizowanych programów i działań z interesami i systemami wartości podmiotów polityki [K_U05], w tym umiejętnością dostrzegania politycznych uwarunkowań rozpoznawania, hierarchizowania i rozwiązywania problemów społecznych [K_W02].

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żukowski
Prowadzący grup: Tomasz Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie;

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie;

Uwagi:

1.Informacje o zagadnieniach omawianych na kolejnych konserwatoriach (oraz szczegółowe wymagania dot. znajomości literatury) będą podawane - z odpowiednim wyprzedzeniem - przed kolejnymi zajęciami.

2.Sprawdzian będzie miał charakter pisemny (test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi). Lista pytań (łącznie ok. 100) będzie podawana po zajęciach.

3. Tematyka referatów zostanie omówiona wstępnie na zajęciach nr 1 i 2, ustalona - do końca marca 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.