Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli społecznej i politycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D4HMSP Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Historia myśli społecznej i politycznej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna orientacja w zakresie wiedzy o ekonomii i socjologii oraz historii powszechnej. Wiedza dotycząca podstawowych cech epok historycznych. Umiejętność operowania podstawowymi pojęciami z zakresu historii idei i analizy politycznej.

Skrócony opis:

Konwersatorium przedstawia fundamentalne problemy i główne nurty myśli społecznej i politycznej w ujęciu w ujęciu dynamicznym (historycznym) i statycznym (style myślenia). Prezentuje dylematy i kontrowersje - płaszczyzny podziałów na odrębne nurty i tradycje, oraz przedstawia ich ontologiczne, epistemologiczne, etyczne, historiozoficzne i antropologiczne zakorzenienia.

Pełny opis:

Celem podstawowym konwersatorium jest prezentacja głównych nurtów myśli społecznej i politycznej. Analizie zostanie poddany katalog fundamentalnych pojęć właściwych dla dyskursu o naturze życia społecznego i politycznego, oraz dynamika ich reinterpretacji w ramach wyodrębniających się tradycji. W szczególności dokonana zostanie prezentacja ontologicznych, epistemologicznych, etycznych, historiozoficznych i antropologicznych przesłanek poszczególnych stylów myślenia. Prezentacja uwzględnia z jednej strony motyw ciągłości (podobieństwo pytań i przesłanek decydujących o ich zadawaniu), jak i motyw zmiany (zarówno reinterpretację tych pytań, odmienność prefigurujących je przesłanek, jak i odmienność udzielanych odpowiedzi). Analizowane więc będą procesy świadomej kontynuacji, nieświadomej kontynuacji, świadomej reinterpretacji, nieświadomej reinterpretacji jak i „rewolucje mentalne” znoszące perspektywy problemowe epok poprzednich. Katalog podejmowanych problemów obejmuje następujące zagadnienia: ontologiczny status życia społecznego i politycznego, ich epistemologiczne legitymacje, zależność wyobrażeń społecznych i politycznych od koncepcji antropologicznych i historiozoficznych, zagadnienie natury i charakteru podmiotu, odmienność relacji zbiorowość/jednostka, wpływ kontekstu historycznego na wyobraźnię społeczną i polityczną.

Literatura:

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, kol. wyd.

S.Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2001.

Doktryny polityczne XIX i XX wieku,(red. K.Chojnicka i W. Kozub-Ciembroniewicz), Kraków 2000.

Współczesna myśl polityczna.Wybór tekstów źródłowych, [red.K.Karolczak i in.], W-wa 1994.

T.Klementewicz, K.Pieliński, Politycy i technokraci, Białystok 2011, s. 73-129.

A. Heywood,Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007, s. 247-297.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-student potrafi rozumieć podstawowe pojęcia socjologiczne, ekonomiczne i politologiczne;

-dysponuje wiedzą na temat specyfiki podstawowych etapów rozwoju myśli socjologicznej, ekonomicznej i politycznej;

-rozumie związki pomiędzy różnymi stylami myślenia o ładzie społecznym, ekonomicznym i politycznym.

Umiejętności:

-student potrafi identyfikować kluczowe pojęcia i idee określające tożsamość odmiennych tradycji myślenia o człowieku, społeczeństwie i ładzie publicznym;

-potrafi analizować antropologiczne, epistemologiczne, etyczne i historiozoficzne założenia podstawowych nurtów myśli socjologicznej, ekonomicznej i politologicznej. W szczególności – potrafi oddzielać analizy dyskursywne i normatywne;

-potrafi analizować zależność identyfikowanych problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania od przesłanek ideowych, antropologicznych i aksjologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na podstawie pisemnego sprawdzianu wiedzy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.