Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D3MSPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość zjawisk i procesów z zakresu stosunków międzynarodowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prymat międzynarodowych stosunków politycznych w stosunkach międzynarodowych. Uczestnicy MSP. Polityka zagraniczna jako zasadnicza forma oddziaływań międzynarodowych. Bezpieczeństwo uczestników MSP. System ONZ. Polityczne aspekty integracji w Europie po II WŚ. Transformacja ładu międzynarodowego po zimnej wojnie; Jesień Ludów 1989 roku w Europie Środkowej, rozpad bloku wschodniego i ZSRR, następstwa zjednoczenia Niemiec. Rozpad Jugosławii i jego konsekwencje. Mocarstwa w międzynarodowych stosunkach politycznych: USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, ChRL, Indie, Japonia, Brazylia. Role międzynarodowe NATO i UE. Konflikty i współpraca na obszarze b. ZSRR. Konflikty i współpraca na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Ewolucja ładu międzynarodowego na półkuli zachodniej. Spory i konflikty oraz współpraca regionalna w Afryce. Konflikty i problemy współpracy regionalnej w strefie Azji i Pacyfiku.

Pełny opis:

1. Prymat międzynarodowych stosunków politycznych (MSP) w stosunkach międzynarodowych. Uczestnicy MSP i ich rodzaje. Państwo jako podstawowy uczestnik MSP. Status i role międzynarodowe państw oraz innych uczestników MSP.

2. Polityka zagraniczna (PZ). Podmioty polityki zagranicznej (państwa i Unia Europejska). Uwarunkowania PZ. Interesy, racja stanu i cele PZ. Środki i metody PZ. Proces decyzyjny w PZ. Funkcje PZ.

3. Bezpieczeństwo uczestników MSP. Ogólne rozumienie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe (państwa), bezpieczeństwo międzynarodowe. Czynniki ewolucji bezpieczeństwa. Poszerzanie pojęcia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i funkcjonalnym (procesualnym).

4. System bezpieczeństwa międzynarodowego ONZ. Cele i zasady ONZ. Kompetencje Rady Bezpieczeństwa. Operacje pokojowe ONZ i ich ewolucja. Akcje w razie zagrożenia i naruszenia pokoju. Debata nad reformą ONZ. Ocena efektywności ONZ.

5. Transformacja ładu międzynarodowego po zimnej wojnie. Pierestrojka w ZSRR, Jesień Ludów 1989 roku w Europie Środkowej. Rozpad bloku wschodniego i ZSRR. Zjednoczenie Niemiec i jego konsekwencje międzynarodowe. Rozpad Jugosławii i jego konsekwencje. Poszerzanie struktur wielostronnych świata zachodniego (Rady Europy, NATO i Unii Europejskiej).

6. Mocarstwa w międzynarodowych stosunkach politycznych: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, ChRL, Indii, Japonii i Brazylii po zimnej wojnie.

7. Role międzynarodowe NATO i Unii Europejskiej. Transformacja wewnętrzna NATO po zimnej wojnie, proces rozszerzania, ewolucji koncepcji strategicznej. Rola NATO w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozwój Unii Europejskiej, proces poszerzania. Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony UE. Role międzynarodowe UE cywilne i wojskowe (operacje zarządzania kryzysowego).

8. Konflikty i współpraca na obszarze b. ZSRR. Geneza i funkcjonowanie Wspólnoty Niepodległych Państw. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim. Spory i konflikty; problemy separatystyczne w Mołdowie, Gruzji i Rosji; konflikt o Nagorny Karabach, spory rosyjsko-ukraińskie, wojna domowa w Tadżykistanie. Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim.

9. Konflikty, rywalizacja i współpraca na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie. Główne konflikty: wojny arabsko-izraelskie i problem palestyński, wojna o Kuwejtu (1991), wojna USA-Irak (2003), problem kurdyjski, konflikt w Afganistanie. Rola USA, UE, ONZ, Rosji i Ligii Państw Arabskich na Bliskim Wschodzie.

10. Ewolucja ładu międzynarodowego na półkuli zachodniej. System międzyamerykański (Akt z Chapultepec, Pakt z Rio, OPA). Główne obszary niestabilności. Działania państw i instytucji międzynarodowych na rzecz stabilizacji sytuacji w regionie. Rola USA i innych państw w Ameryce Łacińskiej i Karaibach.

11. Spory i konflikty oraz współpraca regionalna w Afryce. Główne obszary niestabilności i konfliktów. Działania państw i instytucji międzynarodowych na rzecz stabilizacji sytuacji w regionie. Rola USA, UE i Chin, OJA i Unii Afrykańska w Afryce.

12. Współpraca regionalna i konflikty w strefie Azji i Pacyfiku. Główne zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku. Rola Stanów Zjednoczonych, ChRL, Indii, Japonii, Rosji i Unii Europejskiej w strefie Azji i Pacyfiku.

Literatura:

Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, ASPRA, Warszawa 2006.

Bierzanek R., J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1994.

Bryc A., Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry, Warszawa 2007.

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002.

Cziomer E, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2005.

Drygiel-Bielińska M,, Unia Europejska w procesie budowania pokoju w regionie Bałkanów Zachodnich. Problemy adaptacji, Warszawa 2016.

Kaczmarski M., Rosja na rozdrożu. Polityka zagraniczna Władimira Putina, Warszawa 2006.

Kubiak K., Wojny, konflikty, punkty zapalne na świecie, Warszawa 2006.

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2004.

Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010, Warszawa 2010.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Toruń 2011, rozdz. II-X.

Malendowski W., Cz. Mojsiewicz, Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2000.

Milewski J.J., W. Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002.

Parzymies S., R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Warszawa 2004.

Raś M., Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001, Warszawa 2005.

Roczniki strategiczne 1995-2018.

Rysińska I., Ewolucja systemu bezpieczeństwa zbiorowego Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013.

Symonides J. (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010.

Symonides J.(red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy, Warszawa 2006.

SymonidesJ., „Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Między koniecznością a możliwością reformy”, Stosunki Międzynarodowe, t. 30, 2004, nr 3-4.

Szymborski W., Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2006.

Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii: jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, tom I-II, Warszawa 2005.

Włoch R., Nowa era nuklearna. Analiza indyjsko-pakistańskiego kryzysu nuklearnego z maja 1998 roku, Toruń 2004.

Włodkowska A., Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Toruń 2006.

Zając J., A. Włodkowska-Bagan, M. Kaczmarski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: Polska – Europa – Świat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015.

Zając J. (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2005.

Zając J., Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.

Zając J., Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1990-2000), Warszawa 2004.

Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.

Zięba R.(red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2018

Zięba R., Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa 2000.

Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje –struktury – funkcjonowanie, Warszawa 2004.

Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.

Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Zięba R., „Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego”, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 2014, t. 50, nr 2, s. 13-40.

Zięba R., The Euro-Atlantic Security System: From Cooperation to Crisis, Cham 2018.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student/ka powinien/powinna:

- rozumieć tendencje zachodzące w międzynarodowych stosunkach politycznych w skali świata i poszczególnych regionów;

- posiąść wiedzę o uwarunkowaniach stosunków międzynarodowych w różnych częściach globu;

- uzyskać swobodę w wyszukiwaniu informacji na temat międzynarodowych stosunków politycznych oraz ich analizowaniu;

- rozwinąć umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia i oceny zjawisk międzynarodowych;

- rozwinąć zdolność do formułowania przemyślanych konkluzji nt. międzynarodowych stosunków politycznych;

- rozwinąć zdolność wypowiadania się oraz prezentowania swoich myśli na forum publicznym poprzez udział w dyskusjach podczas zajęć;

- być lepiej przygotowanym do udziału w kolejnych kursach z zakresu stosunków międzynarodowych na wyższym poziomie zaawansowania.

Efekty uczenia się: K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U04.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marko Babić, Maciej Raś
Prowadzący grup: Marko Babić, Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Maciej Raś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Prymat międzynarodowych stosunków politycznych (MSP) w stosunkach międzynarodowych. Uczestnicy MSP i ich rodzaje. Państwo jako podstawowy uczestnik MSP. Status i role międzynarodowe państw oraz innych uczestników MSP.

2. Polityka zagraniczna (PZ). Podmioty polityki zagranicznej (państwa i Unia Europejska). Uwarunkowania PZ. Interesy, racja stanu i cele PZ. Środki i metody PZ. Proces decyzyjny w PZ. Funkcje PZ.

3. Bezpieczeństwo uczestników MSP. Ogólne rozumienie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe (państwa), bezpieczeństwo międzynarodowe. Czynniki ewolucji bezpieczeństwa. Poszerzanie pojęcia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i funkcjonalnym (procesualnym).

4. System bezpieczeństwa międzynarodowego ONZ. Cele i zasady ONZ. Kompetencje Rady Bezpieczeństwa. Operacje pokojowe ONZ i ich ewolucja. Akcje w razie zagrożenia i naruszenia pokoju. Debata nad reformą ONZ. Ocena efektywności ONZ.

5. Transformacja ładu międzynarodowego po zimnej wojnie. Pierestrojka w ZSRR, Jesień Ludów 1989 roku w Europie Środkowej. Rozpad bloku wschodniego i ZSRR. Zjednoczenie Niemiec i jego konsekwencje międzynarodowe. Rozpad Jugosławii i jego konsekwencje. Poszerzanie struktur wielostronnych świata zachodniego (Rady Europy, NATO i Unii Europejskiej).

6. Mocarstwa w międzynarodowych stosunkach politycznych: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, ChRL, Indii, Japonii i Brazylii po zimnej wojnie.

7. Role międzynarodowe NATO i Unii Europejskiej. Transformacja wewnętrzna NATO po zimnej wojnie, proces rozszerzania, ewolucji koncepcji strategicznej. Rola NATO w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozwój Unii Europejskiej, proces poszerzania. Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony UE. Role międzynarodowe UE cywilne i wojskowe (operacje zarządzania kryzysowego).

8. Konflikty i współpraca na obszarze b. ZSRR. Geneza i funkcjonowanie Wspólnoty Niepodległych Państw. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim. Spory i konflikty; problemy separatystyczne w Mołdowie, Gruzji i Rosji; konflikt o Nagorny Karabach, spory rosyjsko-ukraińskie, wojna domowa w Tadżykistanie. Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim.

9. Konflikty, rywalizacja i współpraca na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie. Główne konflikty: wojny arabsko-izraelskie i problem palestyński, wojna o Kuwejtu (1991), wojna USA-Irak (2003), problem kurdyjski, konflikt w Afganistanie. Rola USA, UE, ONZ, Rosji i Ligii Państw Arabskich na Bliskim Wschodzie.

10. Ewolucja ładu międzynarodowego na półkuli zachodniej. System międzyamerykański (Akt z Chapultepec, Pakt z Rio, OPA). Główne obszary niestabilności. Działania państw i instytucji międzynarodowych na rzecz stabilizacji sytuacji w regionie. Rola USA i innych państw w Ameryce Łacińskiej i Karaibach.

11. Spory i konflikty oraz współpraca regionalna w Afryce. Główne obszary niestabilności i konfliktów. Działania państw i instytucji międzynarodowych na rzecz stabilizacji sytuacji w regionie. Rola USA, UE i Chin, OJA i Unii Afrykańska w Afryce.

12. Współpraca regionalna i konflikty w strefie Azji i Pacyfiku. Główne zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku. Rola Stanów Zjednoczonych, ChRL, Indii, Japonii, Rosji i Unii Europejskiej w strefie Azji i Pacyfiku.

Literatura:

Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, ASPRA, Warszawa 2006.

Bierzanek R., J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1994.

Bryc A., Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry, Warszawa 2007.

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002.

Cziomer E, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2005.

Drygiel-Bielińska M,, Unia Europejska w procesie budowania pokoju w regionie Bałkanów Zachodnich. Problemy adaptacji, Warszawa 2016.

Kaczmarski M., Rosja na rozdrożu. Polityka zagraniczna Władimira Putina, Warszawa 2006.

Kubiak K., Wojny, konflikty, punkty zapalne na świecie, Warszawa 2006.

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2004.

Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010, Warszawa 2010.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Toruń 2011, rozdz. II-X.

Malendowski W., Cz. Mojsiewicz, Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2000.

Milewski J.J., W. Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002.

Parzymies S., R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Warszawa 2004.

Raś M., Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001, Warszawa 2005.

Roczniki strategiczne 1995-2018.

Rysińska I., Ewolucja systemu bezpieczeństwa zbiorowego Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013.

Symonides J. (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010.

Symonides J.(red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy, Warszawa 2006.

SymonidesJ., „Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Między koniecznością a możliwością reformy”, Stosunki Międzynarodowe, t. 30, 2004, nr 3-4.

Szymborski W., Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2006.

Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii: jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, tom I-II, Warszawa 2005.

Włoch R., Nowa era nuklearna. Analiza indyjsko-pakistańskiego kryzysu nuklearnego z maja 1998 roku, Toruń 2004.

Włodkowska A., Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Toruń 2006.

Zając J., A. Włodkowska-Bagan, M. Kaczmarski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: Polska – Europa – Świat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015.

Zając J. (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2005.

Zając J., Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.

Zając J., Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1990-2000), Warszawa 2004.

Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.

Zięba R.(red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2018

Zięba R., Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa 2000.

Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje –struktury – funkcjonowanie, Warszawa 2004.

Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003.

Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Zięba R., „Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego”, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 2014, t. 50, nr 2, s. 13-40.

Zięba R., The Euro-Atlantic Security System: From Cooperation to Crisis, Cham 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)