Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System Polityczny Rzeczpospolitej Polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D3SPRP Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System Polityczny Rzeczpospolitej Polskiej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pojęcie systemu politycznego; teoria konstytucji; źródła prawa w RP; kontrola konstytucyjności ustaw; miejsce i rola Trybunału Konstytucyjnego; ewolucja konstytucjonalizmu polskiego; tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 1997 r.; zasady podstawowe Konstytucji RP; prawa i wolności człowieka w Konstytucji RP; zasady prawa wyborczego; status prawny parlamentarzysty; struktura i organizacja wewnętrzna parlamentu; funkcje Sejmu i Senatu, tryb ustawodawczy; szczególne tryby ustawodawcze; funkcja kontrolna Sejmu; pozycja ustrojowa, funkcje i kompetencje prezydenta; pozycja ustrojowa, struktura i kompetencje Rady Ministrów, powoływanie i odpowiedzialność Rady Ministrów, stany nadzwyczajne w Konstytucji RP.

Pełny opis:

Pojęcie systemu politycznego; teoria konstytucji; źródła prawa w RP; kontrola konstytucyjności ustaw; miejsce i rola Trybunału Konstytucyjnego; ewolucja konstytucjonalizmu polskiego; tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 1997 r.; zasady podstawowe Konstytucji RP; prawa i wolności człowieka w Konstytucji RP; zasady prawa wyborczego; status prawny parlamentarzysty; struktura i organizacja wewnętrzna parlamentu; funkcje Sejmu i Senatu, tryb ustawodawczy; szczególne tryby ustawodawcze; funkcja kontrolna Sejmu; pozycja ustrojowa, funkcje i kompetencje prezydenta; pozycja ustrojowa, struktura i kompetencje Rady Ministrów, powoływanie i odpowiedzialność Rady Ministrów, stany nadzwyczajne w Konstytucji RP.

Literatura:

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2005;

T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918 - 1997, Warszawa 1999;

J. Mordwiłko, Konstytucja RP, Warszawa 2005;

R. Chruściak, T. Mołdawa, K. A. Wojtaszczyk, E. Zieliński, Polski system polityczny w okresie transformacji, Warszawa 1995;

Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, red. E. Zieliński, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

zal-o

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Zaleśny, Łukasz Zamęcki, Tomasz Żukowski
Prowadzący grup: Jacek Zaleśny, Łukasz Zamęcki, Tomasz Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rozumienie systemu źródeł prawa, roli instytucji ustrojowych w państwie oraz zasad i procedur ich funkcjonowania; rozumienie genezy instytucji państwa; poruszanie się w sferze wzajemnych relacji między głównymi organami państwa; rozumienie praktyki działania głównych organów państwa; rozumienie zasadniczych instytucjonalnych i materialnych gwarancji konstytucji, praw i wolności oraz obowiązków obywatelskich.

Pełny opis:

Zakres przedmiotowy:

1. Kształtowanie się instytucji politycznych w Polsce

2. Ewolucja ustrojowa od 1980 roku

3. Uchwalenie Małej Konstytucji z 1992 i Konstytucji 1997 r.

4. Zasady ustrojowe państwa

5. Prawa i obowiązki obywatela i człowieka

6. Hierarchia źródeł prawa

7. Sejm i Senat - organizacja, działania i funkcje

8. Proces ustawodawczy

9. Prezydent RP - miejsce w systemie organów władzy

10. Rada Ministrów - tryb powołania i organizacja

11. Administracja samorządowa

12. Władza sądownicza

13. Organy kontroli państwowej

14. Pluralizm polityczny w Polsce

Literatura:

Literatura podstawowa

1. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

Akty normatywne:

2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

3. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP (M.P. z 2012 r., poz. 32 ze zm.), dz. I – dz. II, rozdz. 1; dz. III.

4. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 743).

5. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), art. 1-103, 192-251, 255-283, 287-325.

Literatura uzupełniająca

1. J. Ciemniewski, Badanie zgodności ustaw z Konstytucją w procesie legislacyjnym, [w:] J. Wawrzyniak (red.), Tryb ustawodawczy a jakość prawa, Warszawa 2005.

2. M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006.

3. J. Jaskiernia, Wielka, duża i mała ratyfikacja – typy procedur wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przez Prezydenta w świetle Konstytucji RP, [w:] M. Laskowska, J. Wawrzyniak (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2009.

4. Z. Jarosz, Postepowanie ustawodawcze w Sejmie, [w:] J. Wawrzyniak (red.), Tryb ustawodawczy a jakość prawa, Warszawa 2005.

5. M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce (1989-2009), Warszawa 2011.

6. M. Kruk, Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008.

7. M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego w konstytucyjnej doktrynie i praktyce, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4.

8. M. Kruk, Konstytucyjne zasady podstawowe, ich znaczenie prawne i katalog, [w:] W. Sokolewicz, Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998.

9. M. Kruk, Wprowadzenie do problematyki parlamentarnego systemu rządów, [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz (red.), Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.

10. H. Pajdała, Komisje sejmowe, status i funkcjonowanie, Warszawa 2003.

11. R. Piotrowski, Zasada podziału władz w Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.

12. P. Sarnecki, System źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.

13. J. Wawrzyniak, Inicjatywa ustawodawcza – teoria, prawo i praktyka, [w:] , [w:] J. Wawrzyniak (red.), Tryb ustawodawczy a jakość prawa, Warszawa 2005.

14. M. Zubik, Ustrojowe założenia niepołączalności mandatu parlamentarnego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4.

15. M. Zubik (red. i wprow.), Konstytucja III RP w tezach orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011.

16. M. Żabicka-Kłopotek, „Wytyczne” jako element upoważnienia do wydania rozporządzenia (na tle artykułu 92 Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.

Akty normatywne:

17. Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.), rozdz. 1 i 2.

18. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392).

19. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.