Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspólna polityka handlowa w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D3WPUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspólna polityka handlowa w UE
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Instytucjonalne podstawy wspólnej polityki handlowej. Integracja europejska a międzynarodowy system handlowy GATT/WTO. Instrumenty polityki handlowej w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Zewnętrzna taryfa celna WE. Subwencje transportowe. Reguły pochodzenia towarów. Regulacje dotyczące przepływu usług i kapitału. Funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Generalny system preferencji, preferencyjne układy stowarzyszeniowe i pomoc rozwojowa. Układy handlowe Wspólnot oparte na zasadzie klauzuli najwyższego uprzywilejowania (KNU). Współpraca gospodarcza i handlowa WE z innymi ugrupowaniami regionalnymi: NAFTA, Mercosur, Unia Maghrebu Arabskiego (UMA), ASEAN. Spory handlowe WE z innymi państwami. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek WE.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Podstawowy zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej. Pojęcie polityki handlowej.

2. Teorie integracji gospodarczej: geneza i skutki powstania regionalnych ugrupowań gospodarczych w postaci strefy wolnego handlu i unii celnej.

3. Proces tworzenia unii celnej w ramach EWG i WE. Pojęcie i istota wspólnej polityki handlowej.

4. Środki WPH; klasyfikacje: prawne, ekonomiczne, ochronne i ofensywne.

5. System celny – postępowanie celne.

6. Pozataryfowe środki ochrony rynku wewnętrznego.

7. WPH w kontekście relacji UE z WTO – problem wzajemnych zależności.

8. UE a międzynarodowy system handlowy: stanowisko negocjacyjne w Rundzie Doha.

9. WPH UE wobec państw trzecich: systematyka umów i kompetencje ich zawierania.

10. Stosunki z państwami EFTA (układ EOG) oraz Szwajcarią i Turcją.

11. Wspólnotowy system preferencji celnych.

12. Umowy preferencyjne z państwami rozwijającymi się (AKP) – umowy o partnerstwie ekonomicznym.

13. Specyfika umów o współpracy z Rosją i Chinami.

14. Stosunki handlowe z państwami wysoko rozwiniętymi: USA, Kanada, Japonia, Australia.

15. UE a międzynarodowy system handlowy: stanowisko negocjacyjne w Rundzie Doha.

Literatura:

A. Wróbel, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

M. Matsushita, T. J. Schoenbaum, P. C. Mavroidis, The World Trade Organization Law, Practice, and Policy, Oxford International Law Library 2006.

• A. Wróbel, Multilateralism or bilateralism: recent trends in trade policy, w: Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries, „Trends in the World Economy”, vol 5, Szczecin 2013.

• A. Wróbel, Prospects for the Establishment of EU-India Free Trade Area, w: J. Marszałek-Kawa (ed.), Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Economy and Security, Toruń 2013.

• A. Wróbel, Mechanisms and instruments of Common Commercial Policy. Implications for Poland, w: Poland in the European Union: Adjustment and Modernization Lessons for Ukraine, Edited by Artur Adamczyk and Kamil Zajączkowski, Warsaw-Lviv 2012.

• A. Wróbel, Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach rolnych WTO i jego implikacje dla Wspólnej Polityki Rolnej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego tom 12 (XXVII) zeszyt 2 2012.

• A. Wróbel, Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2012, nr 2 (t. 46).

• A. Wróbel, The EU-Korea Free Trade Agreement, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2012, nr 1 (t. 45).

• A. Wróbel, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, „Studia Europejskie” 2011 nr 4 (60).

• A. Wróbel, Stosunki handlowe Szwajcaria–Unia Europejska, w: D. Popławski, Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, Warszawa 2011.

• A. Wróbel, Stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu, w: J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk, Strategie rozwoju Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

• J. Bhagwati, K. Botchwey, N. FitzGerald, K. Hamada, J.H. Jackson, C. Lafer, T. de Montbrial, The Future of the WTO, Geneva 2004.

• Materiały KE.

• www.wto.org

• J. Kaczurba, Unia Europejska w WTO, Warszawa 2004.

• E. Kaliszuk, Negocjacje w Genewie, Fiasko zamiast przełomu, „Wspólnoty Europejskie” 2008, nr 4.

• Szypulewska-Porczyńska, Polityka handlowa Unii Europejskiej w dziedzinie usług,: między rozwiązaniami wielostronnymi a dwustronnymi, „Wspólnoty Europejskie” 2009, nr 3

• J. Urbanek, Stosunki gospodarcze Unia Europejska – USA, w: J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004.

• Z. Raczkiewicz, Relacje handlowe Unia Europejska – Japonia, w: J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004.

• Jarczewska-Romaniuk, Stosunki transatlantyckie, w: w: S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009 (fragmenty dotyczące stosunków gospodarczych)

• M. Gracik, Polityka handlowa UE i USA i ich wpływ na kraje trzecie. Instytucjonalizacja i praktyka, w. K. Żukrowska, Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej, Warszawa 2007.

• Wancio, Rozpoczęcie negocjacji w sprawie strefy wolnego handlu UE-Kanada, „Wspólnoty Europejskie” 2009, nr 4

• M. Wróblewski, Współpraca gospodarcza Unia Europejska - Federacja Rosyjska, w: J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004.

M. Stosunki handlowe Unia Europejska – Chiny, w: J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004.

K. Kołodziejczyk, Polityka Unii Europejskiej wobec krajów AKP, w: S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

• M.F. Gawrycki, Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Trudne partnerstwo dwóch regionów, Warszawa 2004.

• W. Niemiec, Wspólnotowy System Powszechnych Preferencji Celnych , w: J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004.

• S. Miklaszewski, Polityka handlowa Unii Europejskiej w stosunku do krajów rozwijających się, w: S. Miklaszewski (red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Warszawa 2007.

• J. Piotrowski, System preferencji handlowych UE na lata 2009-2011, „Wspólnoty Europejskie” 2008 nr 5

• Michalski, Stosunki handlowe UE z państwami EFTA. Europejski Obszar Gospodarczy, w: J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004.

• S. Kozłowski, Szwajcaria a proces integracji europejskiej, Sprawy Międzynarodowe, 2008, nr. 3.

• S. Ładyka, Porozumienia sektorowe WE z konfederacją szwajcarską, Wspólnoty Europejskie 2002, nr 2.

• W. Niemiec, Unie celne zawarte pomiędzy Wspólnotami Europejskimi a państwami nieczłonkowskimi - przypadek Turcji, w: J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004.

• K. Kołodziejczyk, Ekonomiczne aspekty zewnętrznej polityki Unii Europejskiej, w: S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009, s. 165-186.

• A.A. Ambroziak, E. Kawecka-Wyrzykowska, Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z krajami trzecimi, w: E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska, Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa 2002.

• Hoekman, M.M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu, Wrocław 2002, rozdz. 10, s. 321-340.

• Michalski, Porozumienia regionalne w świetle zasad WTO, w: J. Rymarczyk, M. Wróblewski, 10 lat Światowej Organizacji Handlu, Wrocław 2005, s. 178-190.

• L. Kasprzyk, J. Nakonieczna, Skutki przystąpienia Polski do Unii celnej, w: E. Haliżak (red), Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 235-258.

• W. Mroczek, Handel zagraniczny Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” 2009, nr 2.

• K. Lasiński – Sulecki (red), Prawo celne, Warszawa 2007.

• Nowak-Far (red), Prawo Światowej Organizacji Handlu, Warszawa 2008.

• A.Maksimczuk i L. Sidorowicz, Graniczny ruch osobowy i towarowy w Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

• K. Lasiński – Sulecki (red), Prawo celne, Warszawa 2007.

• Małuszyńska, B. Gruchman, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.

• J. Michałek, Polityka handlowa - mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa 2002.

• Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska, Warszawa 2004.

• J. Rymarczyk, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, w: J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004.

• S. Barkowski, Traktat z Lizbony a wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” 2008, nr 2.

• J. Misala, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2003.

• P. Bożyk, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2004.

• S. Miklaszewski, Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, Tarnów 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- ma wiedzę na temat podstawowych teorii i głównych problemów z zakresu polityki handlowej

- posiada wiedzę z zakresu wspólnej polityki handlowej, jej podstaw prawnych oraz na temat powiązań gospodarczych UE z państwami trzecimi i innymi ugrupowaniami integracyjnymi

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi, z wykorzystaniem różnych źródeł i technik, pozyskiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje na temat wspólnej polityki handlowej

- analizuje aktualne problemy w zakresie polityki handlowej UE

- posiada rozwiniętą umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia, formułowania przemyślanych konkluzji oraz przygotowywania prac pisemnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-jest przygotowany do wykonywania zadań profesjonalnych wymagających kompetencji w zakresie polityki handlowej UE

- jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie ich pracy podczas całego semestru. Na ocenę końcową będą składać się :

• obecność i aktywność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności w semestrze);

• praca w grupach;

• test końcowy.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wróbel
Prowadzący grup: Anna Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.