Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CB057 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem ćwiczeń jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy zdobywanej przez studentów słuchaczy wykładu z prawa pracy.

Ćwiczenia stanowią okazję do bliższej analizy poszczególnych instytucji prawa pracy oraz udziału w dyskusji i wymiany poglądów. Udział w ćwiczeniach wymaga aktywnej i samodzielnej pracy studentów. Weryfikacji stopnia opanowania poszczególnych zagadnień służą różne formy sprawdzianów stosowane przez osoby prowadzące zajęcia. Podczas ćwiczeń studenci pracują z materiałami źródłowym (akty prawne, orzecznictwo) oraz zapoznają się ze stanowiskami wyrażanymi w doktrynie prawa pracy.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres materiału omawianego na ćwiczeniach jest zbliżony do zakresu tematycznego wykładu i obejmuje

zagadnienia ogólne, takie jak przedmiot prawa pracy i jego właściwości, źródła prawa pracy oraz konkretne zagadnienia z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.

Pełny opis:

Uczestnicy ćwiczeń zapoznają się z poszczególnymi zagadnieniami prawa pracy, korzystając z tekstów aktów prawnych, zalecanych podręczników oraz innych pozycji wskazywanych przez osoby prowadzące zajęcia w konkretnych grupach. W szerokim zakresie wykorzystywane jest orzecznictwo. Przedmiotem analiz jest także literatura naukowa (artykuły, komentarze, fragmenty monografii). Prowadzący służą pomocą w doborze źródeł i wyjaśnianiu kwestii złożonych i wątpliwych. Udział w dyskusjach, rozwiązywaniu kazusów umożliwia wyrażenie własnej opinii, służy nabywaniu umiejętności artykułowania i bronienia swojego stanowiska.

Celem ćwiczeń jest nie tylko pomoc w przygotowaniu się do egzaminu, ale także zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów oraz rozwijanie niezależnego myślenia oraz umiejętności samodzielnej pracy z tekstami prawnymi i literaturą prawniczą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Najnowsze wydania dostępne w danym roku akademickim:

• L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2012

• M. Gersdorf, K. Rączka, Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2011

• M. Barzycka - Banaszczyk, Prawo pracy, Warszawa 2011

Literatura pomocnicza:

L. Florek (wprow), P.Grzebyk, P. Korzuch, Zbiorowe prawo pracy : orzecznictwo , Warszawa 2010

M. Gersdorf (red.), M.Raczkowski, A.Woźniak, Prawo pracy: kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2012

Komentarze (najnowsze dostępne wydania):

M. Barzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008

L. Florek (red.) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011

M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011

J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013

B. Wagner (red.) Kodeks pracy.Komentarz, Gdańsk 2011

Komentarze do kodeksu pracy oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy dostępne w systemach LEX, LeXPolonica, Legalis.

Prowadzący wskazują uczestnikom określone pozycje z zakresu literatury i orzecznictwa, których znajomość jest niezbędna do przygotowania się do zajęć. Zob też wykazy literatury w poszczególnych grupach zajęciowych.

Efekty uczenia się:

Studenci uczestnicy ćwiczeń z prawa pracy:

- potrafią samodzielnie analizować i interpretować teksty prawne

- potrafią odróżnić zatrudnienie w ramach stosunku pracy od niepracowniczych form zatrudnienia

- rozumieją podstawowe instytucje prawa pracy

- potrafią poszukiwać materiałów źródłowych

- potrafią rozwiązywać kazusy

- potrafią uzasadnić swoje stanowisko i bronić go podczas dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący stosują zróżnicowane kryteria oceny:

- kontrola obecności

- aktywność podczas zajęć

- sprawdziany śródsemestralne w formie pisemnej bądź ustnej

- sprawdziany końcowe

- pisemne pracy zaliczeniowe

- referaty, prezentacje, rozwiązywanie kazusów

Vide opisy zajęć w poszczególnych grupach zajęciowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.