Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo prywatne międzynarodowe - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CB097 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo prywatne międzynarodowe - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przyjmuje się wstępne założenie, ze student dysponuje podstawową wiedzą ogólną na temat prawa oraz opanował podstawy prawa prywatnego. Uprzednia realizacja następujących przedmiotów z oferty programowej Wydziału Prawa i Administracji UW ułatwi studiowanie prawa prywatnego międzynarodowego: prawo cywilne – część ogólna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy, prawo postępowania cywilnego, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej.Skrócony opis:

Prawo prywatne międzynarodowe (dalej „p.p.m.”) bywa określane jako tzw. prawo kolizyjne. Jego przedmiotem jest odpowiedź na pytanie fundamentalne z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia - prawo którego państwa należy zastosować do oceny stosunku prywatno-prawnego, powiązanego z dwoma lub więcej państwami (prawo właściwe), przy czym może to być zarówno prawo polskie, jak też prawo obce. P.p.m. jest ściśle powiązane z prawem międzynarodowym publicznym, prawem międzynarodowego postępowania cywilnego, prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem porównawczym.

Pełny opis:

Jasny i zwięzły opis treści zajęć pozwalający określić ich zakres

Ćwiczenia mają za zadanie:

1) przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu,

2) zaprezentować siatkę pojęciową prawa prywatnego międzynarodowego (dalej „p.p.m.”),

3) zapoznać studenta z podstawowymi instytucjami p.p.m., ich

• genezą,

• charakterem prawnym oraz

• skutkami zastosowania,

4) omówić kolizyjno-prawny mechanizm ustalania prawa właściwego,

5) zreferować podstawowe reguły określania prawa właściwego, które zostały przyjęte w Polsce dla poszczególnych kwestii z zakresu prawa prywatnego.

6) dokonać przeglądu relewantnego orzecznictwa.

W ramach wykładu omówione są węzłowe zagadnienia polskiego p.p.m., pojmowanego jako prawo kolizyjne, ze szczególnym uwzględnieniem jego części ogólnej. Przedmiotem p.p.m. jest odpowiedź na pytanie, prawo którego państwa należy zastosować do oceny stosunku prywatno-prawnego, powiązanego z dwoma lub więcej państwami (prawo właściwe), przy czym może to być zarówno prawo polskie, jak też prawo obce. Uzupełnienie wykładu stanowią: rozważania prawno-porównawcze, przykłady dotyczące regulacji węzłowych zagadnień i nawiązanie do problematyki międzynarodowego prawa handlowego. Wykład obejmuje w szczególności:

1) część ogólną p.p.m. z podziałem na wprowadzenie (pojęcie i funkcje, rys historyczny oraz źródła p.p.m.), charakterystykę tworzących p.p.m. norm kolizyjnych (budowa i rodzaje norm kolizyjnych, wykładnia i kwalifikacja tych norm oraz systematyka łączników) oraz zasady oznaczenia i zastosowania prawa właściwego,

2) część szczegółową p.p.m., w ramach której jest przede wszystkim omówiony statut (prawo właściwe): personalny osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedstawicielstwa i przedawnienia, zobowiązań umownych i pozaumownych, praw rzeczowych i praw na dobrach niematerialnych, stosunków rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw spadkowych.

Literatura:

LLiteratura wymagana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu

• M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 15, Warszawa 2013

Literatura zalecana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu

• M. Czepelak, Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej, Warszawa 2012

• P. Filipek, B. Kuźniak, Prawo prywatne międzynarodowe: testy, kazusy, tablice, wyd. 2, Warszawa 2008

• J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 3, Warszawa 2011

• J. Poczobut, Kodyfikacje prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 1991

• Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, red. J. Poczobut, Warszawa 2013

• F. Zoll, Zbiór kazusów z prawa prywatnego międzynarodowego, Kraków 1994

oraz

• „Kwartalnik Prawa Prywatnego”

• „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia z powinny umożliwić studentowi:

1) w zakresie wiedzy

• opanowanie kolizyjno-prawnej siatki pojęciowej,

• poznanie podstawowych instytucji i mechanizmów prawa kolizyjnego,

• pogłębienie i uzupełnienie wiedzy przekazanej na wykładzie,

2) w zakresie umiejętności

• samodzielne poszukiwanie i korzystanie z materiałów (również obcojęzycznych), które poszerzają wiedzę przekazaną na zajęciach,

• opanowanie metody dyskursu przy zastosowaniu siatki pojęciowej prawa kolizyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem argumentacji,

• identyfikację problemów kolizyjnych i sformułowanie propozycji rozwiązań,

• dokonywanie wykładni przepisów prawa kolizyjnego,

3) w zakresie postawy

• docenienie i aktywne wykorzystanie umiejętności pracy w grupie,

• rozumienie i krytyczne podejście do rozważanych rozwiązań prawnych,

• docenienie różnorodności i uzasadnienie różnorakich – nawet rozbieżnych – rozwiązań i opinii.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie ustnej, do którego można przystąpić bez potrzeby zaliczenia ćwiczeń z prawa prywatnego międzynarodowego.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na podstawie obecności i aktywności na zajęciach.

Seminarium kończy się zaliczeniem na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz stopnia zaawansowania pracy magisterskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.