Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CK002S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Fakultatywne ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych dla studiów prawniczych (nowy program)
Strona przedmiotu: http://kph.wpia.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prawo handlowe jest dziedziną prawa prywatnego obejmującą zespół norm odnoszących się do stosunków prawnych z udziałem przedsiębiorców. Prawo handlowe nie jest dziedziną jednolitą, ale stanowi kompleks różnorodnych norm, których wspólnym mianownikiem jest właśnie aspekt podmiotowy – związek z działalnością przedsiębiorców.

Przedmiotem ćwiczeń jest wyłącznie problematyka prawa spółek handlowych. Pozostałe zagadnienia - tj. część ogólna prawa handlowego, prawo umów handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo papierów wartościowych i arbitraż handlowy - stanowią przedmiot wykładu.

Na egzaminie z przedmiotu prawo handlowe obowiązuje studenta znajomość zagadnień omawianych zarówno na ćwiczeniach, jak i wykładzie.

Pełny opis:

Zakres tematyczny ćwiczeń obejmuje następujące problemy:

1. Wprowadzenie do prawa spółek handlowych (pojęcie spółki, spółka cywilna, spółka cicha, spółki osobowe i kapitałowe, umowa spółki, stosunek prawny spółki).

2. Powstawanie spółek różnego typu. Spółka w organizacji.

3. Spółka jawna.

4. Spółka komandytowa.

5. Spółka partnerska.

6. Spółka komandytowo-akcyjna.

7. Cechy spółki z o.o. i jej powstanie.

8. Sprawy kapitałowe w spółce z o.o. (wkłady, kapitał zakładowy – pojęcie, źródła, podwyższenie i obniżenie).

9. Udziały w spółce z o.o.

10. Pozycja wspólnika w spółce z o.o.

11. Organy spółki z o.o.

12. Rozwiązanie, likwidacja i upadłość spółki z o.o.

13. Cechy spółki akcyjnej i jej powstanie.

14. Instytucja akcji w spółce akcyjnej i akcja jako papier wartościowy.

15. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej.

16. Organy w spółce akcyjnej.

17. Rozwiązanie, likwidacja i upadłość spółki akcyjnej.

18. Uchwały w spółkach kapitałowych (nieważność i nieistnienie, zaskarżanie, squeeze out w spółce akcyjnej, zmiana przedmiotu działalności spółki).

19. Prosta spółka akcyjna.

20. Spółki jednoosobowe.

21. Spółki publiczne i rynek kapitałowy.

22. Łączenie spółek.

23. Podział spółek.

24. Przekształcanie spółek.

25. Transgraniczne procesy restrukturyzacji spółek.

26. Spółki i spółdzielnie prawa europejskiego (Societas Europaea, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Europejska Spółka Prywatna, Spółdzielnia Europejska).

27. Pojęcie koncernu i jego regulacja w prawie polskim.

Literatura:

Podręczniki:

K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, 4. Wydanie, Warszawa 2020

M. Modrzejewska, J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

System Prawa Prywatnego:

A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16. Prawo Spółek osobowych, Warszawa 2016

S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 17a. Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2015

S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 17b. Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2016

oraz

komentarze do kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego, a także literatura wskazana przez prowadzących konkretne zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć (ćwiczeń i wykładu) student posiada podstawową wiedzę dotyczącą pojęć i instytucji prawa handlowego. Powinien też wykazać się umiejętnością samodzielnej interpretacji aktów normatywnych z uwzględnieniem poglądów doktryny i aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na zasadach ustalonych przez prowadzącego zajęcia i podanych studentom do wiadomości nie później niż na pierwszych zajęciach w danym semestrze.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Juranek, Anna Zbiegień-Turzańska
Prowadzący grup: Małgorzata Modrzejewska, Jerzy Modrzejewski, Michał Romanowski, Jarosław Turłukowski, Dominika Wajda, Anne-Marie Weber, Anna Zbiegień-Turzańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Juranek, Anna Zbiegień-Turzańska
Prowadzący grup: Beata Kozłowska-Chyła, Małgorzata Modrzejewska, Jerzy Modrzejewski, Michał Romanowski, Dominika Wajda, Anne-Marie Weber, Anna Zbiegień-Turzańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)