Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CV13-OG
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest wprowadzenie do common law, nabycie umiejętności samodzielnej pracy z oryginalnymi tekstami prawnymi, przedstawienie zasadniczych problemów prawa wyznaniowego oraz sposobów ich rozwiązywania w krajach anglosaskich, ukazanie roli, jaką we współczesnych społeczeństwach odgrywa wolność religijna.

Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do common law, nabycie umiejętności samodzielnej pracy z oryginalnymi tekstami prawnymi, przedstawienie zasadniczych problemów prawa wyznaniowego oraz sposobów ich rozwiązywania w krajach anglosaskich, ukazanie roli, jaką we współczesnych społeczeństwach odgrywa wolność religijna.

Pełny opis:

Kurs wykorzystuje okazję, jaką dla poznania porządku prawnego, struktury sądownictwa oraz specyfiki pracy prawnika w Stanach Zjednoczonych dają zagadnienia związane z I Poprawka do Konstytucji USA, a w szczególności z jej pierwszymi dwoma klauzulami: zakazem ustanawiania państwowego wyznania oraz wolnością praktykowania religii. Szczegółowe zagadnienia to: proces inkorporacji I Poprawki do prawa stanowego, relacje państwo - Kościół, modlitwa podczas publicznych uroczystości, finansowanie szkolnictwa wyznaniowego, świąteczne dekoracje finansowane z publicznych pieniędzy.

Literatura:

Orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i artykuły na ich temat - materiały do fotokopiowania przygotowane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Zdobywanie umiejętności czytania i analizy amerykańskich orzeczeń sądowych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność, esej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)