Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klinika mediacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CV22 Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klinika mediacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia w ramach Kliniki Mediacji mają na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami mediacji. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów. Rekrutacja do Kliniki na semestr zimowy 2017/18 trwa do 15 czerwca 2017.

Osoby zainteresowane udziałem w klinice mediacji prosimy o przesłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: mediacje@uw.edu.pl. Zapisy są prowadzone poza USOS, a następnie studenci, którzy zostaną zakwalifikowani do kliniki zostaną wpisani do USOS. Proszę liczyć się także z możliwością zaproszenia na indywidualną rozmowę w ramach rekrutacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Kliniki Mediacji dr hab. Ewą Gmurzyńską na mail: gmurzynska@wpia.uw.edu.pl.


Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w praktykę mediacyjną, przez:


- zapoznanie z problematyką prawną dotyczącą mediacji,


-poznanie etapów i zasad mediacji,


- warsztaty z technik pracy mediatora,


- omawianie konkretnych przypadków,


- udział w symulacjach (mediacja karna, cywilna, gospodarcza, rodzinna, akademicka, w sprawach pracowniczych)


-poznanie technik efektywnej komunikacji


- udział studentów w charakterze ko- mediatorów w mediacjach


(wspólnie z tutorem-mediatorem), które trafiają do Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW w ramach współpracy z warszawskimi sądami.


Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone praktycznym aspektom prowadzenia mediacji w szerokim spektrum spraw. Poznanie praktycznych aspektów mediacji i rozwiązywania konfliktów prawnych oraz udział w mediacjach daje studentom niepowtarzalną możliwość obserwowania, w jaki sposób prawo działa w praktyce. Studenci w ramach zajęć wielokrotnie biorą udział także w symulacjach mediacji, co daje im możliwość szerokiego spojrzenia na problem z punktu widzenia stron, pełnomocników oraz mediatora.

Pełny opis:

Zakres tematyki zajęć:

Etapy mediacji

Efektywna komunikacja

Rola mediatora

Kontakt z tzw. „trudnym klientem”

Dokumentowanie mediacji – sprawozdania, protokoły

Mediacje w administracji

Mediacje w sprawach karnych

Prawne regulacje w mediacji

Mediacje w sporach rodzinnych

Mediacje gospodarcze

Rola prawników w mediacji

Mediacje pracownicze

Mediacje akademickie

Mediacje w sporach cywilnych

Charakter prawny ugody zawartej w wyniku mediacji

Sporządzanie ugód

Aspekty etyczne w mediacji

Rekrutacja do Kliniki Mediacji jest prowadzona poza USOS, a następnie zbiorczo uczestnicy Kliniki Mediacji zostaną wpisani do systemu USOS na początku semestru letniego.

W związku z tym prosimy zainteresowane osoby o przesłanie swoich CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: mediacje@uw.edu.pl. W CV prosimy o podanie numerów telefonów kontaktowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń na semestr zimowy 2018/19 trwa do 30 września

O przyjęciu do programu Kliniki Mediacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

Zgłoszenia o przyjęcie do Kliniki Mediacji są rozpatrywane na bieżąco, w związku z czym zalecamy wcześniejsze przesyłanie dokumentów.

W rekrutacji mogą wziąć udział przede wszystkim studenci PRAWA oraz studenci ISNS, którzy mają podstawową wiedzę na temat efektywnej komunikacji, negocjacji i mediacji np. brali udział w zajęciach lub warsztatach o tej tematyce, są członkami koła naukowego KOMIN.

Literatura:

Mediacja , Teoria i praktyka pod redakcją E. Gmurzyńskiej i Rafała Morka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych“, CH Beck, Warszawa 2007

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

oraz dodatkowe materiały przekazywane przez prowadzących w toku zajęć w tym obowiązujące akty prawne.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu mediacji i zaawansowane techniki rozwiązywania sporów.

2. Rozumie znaczenie mediacji dla jej uczestników, społeczeństwa i systemu wymiaru sprawiedliwości.

3. Zna regulacje prawne poszczególnych typów mediacji.

4. Rozumie specyfikę poszczególnych typów sporów i konfliktów.

Umiejętności:

1. Umie zanalizować konflikt i dostosować właściwą metodę rozwiązania.

2. Umie w prawidłowy sposób przygotować się do mediacji.

3. Potrafi ocenić szanse na rozwiązanie sporu w toku mediacji.

4. Umie przygotować uczestników do mediacji.

5. Potrafi przeprowadzić sesję mediacyjną.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Przygotowanie jednego zadania w grupie (prezentacja, przygotowanie scenki lub roli do odegrania przez studentów). Końcowy test sprawdzający wiedzę.

Praktyki zawodowe:

Dla studentów zainteresowanych problematyką mediacji, którzy pomyślnie ukończą zajęcia w Klinice Mediacji możliwość odbycia praktyk w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.