Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWHP17-OG Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia winny przekazać słuchaczom wiedzę na temat uwarunkowań społecznych, historycznych i politycznych regulacji prawnych dotyczących wolności sumienia i wyznania we współczesnej Europie. Przede wszystkim konwersatorium ma ukazać elementy wspólne w zakresie prawnych uregulowań wolności sumienia i wyznania oraz stosunków państwo - związki wyznaniowe we współczesnej Europie. Główny akcent jest położony na kwestie: ochrony wolności sumienia i wyznania na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz unormowanie problematyki wyznaniowej w prawie Unii Europejskiej.

Poza tym konwersatorium ukazuje zróżnicowanie systemów relacji między państwem a wspólnotami wyznaniowymi we współczesnej Europie. Poruszane są podczas zajęć również kwestie kontrowersyjne, np. legalizacja związków partnerskich w Europie, kwestia klauzuli sumienia, legalizacja aborcji itd.

Skrócony opis:

Przedmiot zapewnia wiedzę na temat europejskiego prawa wyznaniowego oraz wpływ jego rozwiązań na polskie prawo wyznaniowe. Prezentowane jest kształtujące się dopiero prawo wyznaniowe Unii Europejskiej, a także normy wypracowane przez Radę Europy i jej organy. Ukazane zostają ponadto zróżnicowane systemy stosunków wyznaniowych w wybranych państwach europejskich.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny dla II, III, IV, V roku studiów. Liczba godzin: 30.

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, praca zaliczeniowa.

1. Uwarunkowania historyczne europejskich rozwiązań prawnych w zakresie wolności sumienia i wyznania oraz stosunków między państwem i związkami zawodowymi

2. Źródła współczesnego europejskiego prawa wyznaniowego.Konstytucja Unii Europejskiej, konwencje międzynarodowe dotyczące wolności sumienia i wyznania. Prawo unijne wobec prawa państw członkowskich.

3. Konwencje międzynarodowe dotyczące wolności sumienia i wyznania.

4. Prawo unijne wobec prawa państw członkowskich.

5. Standardy unijnego prawa wyznaniowego dotyczące wolności sumienia i wyznania.

6. Standardy unijnego prawa wyznaniowego dotyczące statusu związków wyznaniowych.

7. Systemy prawne stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi.

8. Państwa europejskie, w których występuje system powiązania państwa z określonym kościołem (Anglia, Szkocja, Dania, Norwegia, Finlandia, Grecja, Monako itp.).

9. Państwa europejskie o zróżnicowanym modelu rozdziału (Francja, Niemcy, Portugalia, Włochy, Belgia, Szwecja, Holandia).

10. System relacji między państwem a związkami wyznaniowymi w krajach komunistycznych 1917 - 1991.

11. Stosunki wyznaniowe w państwach przyjętych do Unii Europejskiej w 2004 r. (Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Polska, Malta, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry).

12. Systemy stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w państwach europejskich, nie należących do Unii.

13. Wolność sumienia i wyznania w Konstytucji Unii Europejskiej.

14. Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie europejskich sądów konstytucyjnych.

15. Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Literatura:

1. M. Pietrzak, "Prawo wyznaniowe", Warszawa 2005.

2. A. Czochara, "Stosunki Państwo - Kościół (Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy)", Warszawa 1994.

3. K. Warchałowski, "Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności", Lublin 2004.

4. S. Ferrari, W. Cole Durham ir., "Law and Religion in Post-Communist Europe", 2003, Ed. Peeters, Leuven-Paris-Dudley.Ma.

5. M. Rynkowski, "Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej", Warszawa 2004.

6. G. Robbers ed., " State and Church in the European Union", Baden-Baden 1996.

7. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, "Prawo wyznaniowe", Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć znać podstawowe systemy relacji między państwem a wyznaniami w Europie w wymiarze historycznym i współcześnie. Powinien znać standardy ochrony wolności sumienia i wyznania w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz zapoznać się z kształtującym się prawem wyznaniowym Unii Europejskiej. Ma także znać najbardziej charakterystyczne systemy relacji między państwem a wyznaniami na przykładzie wybranych państw europejskich : Gracji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, czy Francji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie: obecności na zajęciach, aktywności podczas zajęć, oraz wyników testu wiadomości przeprowadzonego pod koniec semestru, względnie na podstawie pracy zaliczeniowej na temat ustalony z wykładowcą.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.