Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przekształcenia organizacyjne spółek i innych podmiotów gospodarczych a prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA104 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przekształcenia organizacyjne spółek i innych podmiotów gospodarczych a prawo pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Uwarunkowania gospodarcze działalności przedsiębiorstwa a prawo pracy.

2. Skutki przekształceń spółek i innych podmiotów gospodarczych w prawie pracy:

a) Przejście zakładu pracy i jego części na nowego pracodawcę (pojęcie zakładu pracy i jego części, pojęcie przejścia, ustalanie wystąpienia przejścia w przypadkach wątpliwych (test Spijkersa) podstawy prawne przejścia zakładu pracy i jego części na nowego pracodawcę, procedura poprzedzająca przejście, wpływ przejścia na indywidualne stosunki pracy (zasada automatyzmu prawnego), wpływ przejścia na zbiorowe stosunki pracy.

b) Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników (pojęcie zwolnienia grupowego i indywidualnego, pojęcia przyczyn niedotyczących pracowników, procedura zwolnienia grupowego, wypowiadania stosunków pracy w ramach zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, uprawnienia przysługujące zwalnianym pracownikom.

c) Likwidacja i upadłość pracodawcy – pojęcie likwidacji pracodawcy, podjęcie upadłości pracodawcy, upadłość i likwidacja pracodawcy a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę, rozwiązywanie stosunków pracy w razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, osoby upoważnione do zarządzania zakładem pracy po ogłoszeniu upadłości lub zarządzeniu likwidacji pracodawcy.

d) Prawo pracy wobec postepowania restukturyzacyjnego pracodawcy

3. Prawo pracy w holdingach (grupach spółek) i innych powiązanych kapitałowo strukturach gospodarczych:

a) Cel funkcjonowania holdingów z punktu widzenia prawa pracy

b) Holding jako struktura umożliwiająca „optymalizację” zatrudnienia i stosowania prawa pracy

c) Zasada swobody umów w holdingu i jej skutki dla stosowania prawa pracy

d) Przedstawicielstwo pracownicze w holdingach i grupach kapitałowych.

4. Prawo pracy jako instrument przekształceń spółek i innych podmiotów gospodarczych:

a) Zatrudnienie tymczasowe (pojęcie i strony zatrudnienia tymczasowego, przesłanki dopuszczalności pracy tymczasowej, czynności poprzedzające zatrudnienie tymczasowe, prawa i obowiązki stron zatrudnienia tymczasowego, zakończenie zatrudnienia tymczasowego)

b) Prawno-pracownicze aspekty outsourcingu i leasingu pracowniczego.

c) Telepraca – pojęcie telepracy i telepracownika, wprowadzenie telepracy (na szczeblu zakładu pracy i do indywidualnego stosunku pracy) prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

d) Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – pojęcie, job sharing, work sharing, on call work. Praa i obowiązki stron zatrudnienia niepełnowymiarowego

Literatura:

M. Gersdorf, Niewypłacalność pracodawcy w polskim prawie pracy, Warszawa 2002

M. Gersdorf, Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, PIZS 2008, nr 5;

K. Jaśkowski, E. Maniewska. J. Stelina. Grupowe zwolnienia. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007

M. Latos – Miłkowska, Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013

M. Latos - Miłkowska, Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz, Warszawa 2017

M. Latos – Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, Warszaw 2005

D. Makowski, Praca tymczasowa jako atypowa forma zatrudnienia, Warszawa 2006;

M. Raczkowski, Komentarz do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Warszawa 2013;

M. Raczkowski, Grupa spółek (holding) jako pracodawca, PIZS 2016/7

Ł. Pisarczyk, Umowy o pracę na czas określony – szanse czy zagrożenia?. PIZS 2006, nr 8;

Ł. Pisarczyk, Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę, Warszawa 2013

Ł. Pisarczyk – M. Latos – Miłkowska, Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, Warszawa 2005

Ł. Pisarczyk, Porozumienia kryzysowe jako instrument dostosowania przedmiotu świadczenia stron stosunku pracy do zmieniających się okoliczności, [w:] Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, red. L. Florek, Warszawa 2007;

Ł. Pisarczyk, Prawo pracy jako instrument łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego, [w:] Prawo w dobie globalizacji, Warszawa 2011;

A. Sobczyk, Telepraca w prawie polskim, Warszawa 2009;

A. Sobczyk, Komentarz do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Warszawa 2009;

A. Tomanek, Stosunki pracz w razie upadłości i likwidacji pracodawcy, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

a) wiedza

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę i znajomość regulacji przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę w sferze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zna regulacje zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, zna specyfikę funkcjonowania prawa pracy w holdingach i grupach kapitałowych, zna regulacje, uwarunkowania i możliwości w zakresie korzystania z zatrudnienia zewnętrznego 9praca tymczasowa, outsourcing, leasing pracowniczy) oraz zatrudnienia terminowego. Zna regulacje atypowych forma zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie w jakim służą one przekształceniu podmiotów gospodarczych, jak na przykład work sharing i inne specyficzne formy pracy niepełnowymiarowej oraz telepraca.

b) umiejętności

Absolwent :

– potrafi prawidłowo określić charakter zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników (grupowe czy indywidualne) i stosownie do tego w prawidłowym zakresie zastosować przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w sposób prawidłowy wdrażać procedurę zwolnień grupowych i stosować przepisy o rozwiązywania stosunków pracy. Umiejętność formułowania porozumienia lub regulaminu zwolnień grupowych. Umiejętność określenia wysokości odprawy przysługującej zwalnianym pracownikom.

- potrafi określić czy doszło do przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, przeprowadzić procedurę informacyjna poprzedzającą przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę, ustalić następstwa przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę w sferze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

– potrafi określić następstwa upadłości i likwidacji pracodawcy w stosunku pracy, w sposób prawidłowy wypowiedzieć stosunki pracy, przeprowadzić czynności związane z ewentualnym zgłoszeniem wykazu wierzytelności pracowniczych celem ich zaspokojenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

- potrafi wdrożyć telepracę na szczeblu zakładu pracy i wprowadzić ją do indywidualnego stosunku pracy, potrafi zorganizować proces pracy przy wykorzystaniu telepracy, posiada znajomość sytuacji i uprawnień stron stosunku pracy z wykorzystaniem telepracy.

- posiada znajomość przesłanek korzystania z pracy tymczasowej, umiejętność przygotowania dokumentów wymaganych na etapie poprzedzających nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym, umiejętność sformułowania umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym, znajomość praw i obowiązków stron zaangażowanych w stosunek pracy tymczasowej. Potrafi korzystać z outsourcingu i określić umowne ramy jego wykorzystania w przedsiębiorstwie.

c) kompetencje społeczne

Absolwent studiów jest przygotowany do realizowania różnych wariantów restrukturyzacji i przekształceń spółek i innych podmiotów gospodarczych, zarówno jako ekspert zewnętrzny, jak i pracownik zatrudniony w tym przedsiębiorstwie, np., w dziale prawnym, dziel kadr czy dziale zarządzania personelem.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności / końcowe zaliczenie pisemne (dla studentów ubiegających się o wyższą ocenę)

Zaliczenie na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.