Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA37 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych instytucji i kategorii z zakresu publicznego prawa gospodarczego dotyczącego działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych. W ramach wykładu omawiane są następujące kwestie:

• Podstawy prawne działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych, w tym zawarte w prawie Unii Europejskiej,

• Pojęcie osoby zagranicznej i pojęcie przedsiębiorcy zagranicznego, z uwzględnieniem podziału na podmioty pochodzące z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z pozostałych państw (państw trzecich);

• Zasady podejmowania działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych (stałej i czasowej, pierwotnej i wtórnej),

• Zasady wykonywania działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych (stałej i czasowej, pierwotnej i wtórnej).

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych instytucji i kategorii prawnych dotyczących działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych. W ramach wykładu omawiane są:

- po pierwsze, kwestie dotyczące istoty i miejsca regulacji prawnych w zakresie działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych na terytorium RP. Dotyczy to przede wszystkim źródeł prawa w zakresie inwestycji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a konkretniej zasad obowiązywania, stosowania i skuteczności jego postanowień w zakresie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług oraz ich zasięgu terytorialnego, a także innych umów międzynarodowych, w tym umowy (porozumienia) o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

- po drugie, kwestie dotyczące pojęć: osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego, które definiuje ustawodawca krajowy dla celów podejmowania i wykonywania stałej działalności gospodarczej na terytorium RP, a także pojęcia usługodawca (w tym jako przedsiębiorca), którego definicję w prawie krajowym stworzono dla celów podejmowania i wykonywania czasowo m.in. działalności gospodarczej. W ramach tej części wykładu prezentowane są przesłanki decydujące o uznaniu danego podmiotu za osobę zagraniczną, przedsiębiorcę zagranicznego oraz usługodawcę oraz wzajemne relacje między tymi pojęciami, z uwzględnieniem podziału na podmioty z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw trzecich,

- po trzecie, kwestie dotyczące zasad podejmowania i wykonywania stałej (pierwotnej i wtórnej) oraz czasowej działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych na terytorium RP, co obejmuje przede wszystkim przesłanki dopuszczalności stosowania traktowania narodowego z mocy prawa bądź na skutek zaistnienia określonych zdarzeń prawnych. W ramach tej części wykładu prezentowane są również formy organizacyjno-prawne stałej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem wybranych regulacji szczególnych (prawa materialnego).

Powyższe zagadnienia analizowane są nie tylko w sferze normatywnej (z uwzględnieniem w szerokim zakresie orzecznictwa), ale także przedstawiane w ujęciu praktycznym.

Literatura:

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (pod red. Jana Barcza). Wydanie 1 Instytut Wydawniczy EuroPrawo. Warszawa 2011 (w części dotyczącej traktatowych swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług) .

D. Szafrański: Przedsiębiorca zagraniczny jako kategoria normatywna, Przegląd Prawa Handlowego 8/2010,

Materiał przygotowany przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- znajomość i zrozumienie instytucji i kategorii prawnych z zakresu działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów prawa gospodarczego Unii Europejskiej;.

UMIEJĘTNOŚCI:

- operowanie właściwą siatką pojęciową,

- znajdowanie właściwej podstawy prawnej oraz orzecznictwa,

- stosowanie wiedzy teoretycznej na potrzeby konkretnego problemu praktycznego,

- dokonywanie analizy przepisów prawnych,

- poprawne argumentowanie, gdy są kontrowersyjne interpretacje prawne.

POSTAWY:

- student potrafi uzasadnić celowość istnienia określonej regulacji prawnej,

- student dostrzega praktyczne kwestie w zakresie stosowania prawa dotyczącego działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (do wyboru):

1. testowy - złożony z 31 pytań (minimum 70% prawidłowych odpowiedzi

2. ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.