Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa i wolności osobiste i polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA53 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawa i wolności osobiste i polityczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Strona przedmiotu: http://www.zpc.wpia.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium jest dostępne dla studentów co najmniej drugiego roku.


Pożądana (choć niewymagana) jest znajomość języka angielskiego, gdyż to pomaga w dyskusji na temat aktualnych orzeczeń sądów międzynarodowych, kiedy nie są jeszcze dostępne ich omówienia czy tłumaczenia.

Skrócony opis:

Przedmiot "Prawa i wolności jednostki oraz obywatela" ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami dotyczącymi ochrony praw i wolności na gruncie Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz prawa wspólnotowego. Obecnie ochrona praw i wolności ma charakter prawnie zróżnicowany i zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi systemami prawnymi jest istotne dla określenia w jakim zakresie jednostka czy obywatel podlega ochronie prawnej. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studenta z podstawowymi instrumentami konstytucyjnymi oraz międzynarodowymi ochrony praw, a także z zakresem normatywnym poszczególnych praw, w tym również podstawami teoretycznymi.

Pełny opis:

Konwersatorium liczy łącznie 30 godzin. Poszczególne spotkania dotyczyć będą następujących zagadnień:

1. Istota praw i wolności jednostki. Pojęcie godności jako źródła praw i wolności jednostki

2. Konstytucja RP jako Konstytucja praw człowieka

3. Ochrona praw i wolności jednostki na gruncie Konstytucji RP a ochrona na gruncie innych systemów normatywnych (Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Karta Praw Podstawowych UE)

4. Wolność jako zasada konstytucyjna

5. Zasada równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji. Typowe przesłanki dyskryminacyjne. Ochrona przed dyskryminacją na gruncie prawa polskiego oraz prawa wspólnotowego.

6. Istota praw i wolności osobistych na przykładzie prawa do życia

7. Istota praw i wolności osobistych na przykładzie domniemania niewinności

8. Istota praw i wolności osobistych na przykładzie prawa do prywatności

9. Istota praw i wolności politycznych na przykładzie wolności słowa oraz wolności organizowania pokojowych zgromadzeń

10. Istota praw i wolności na podstawie prawa dostępu do informacji publicznej. Relacja między wolnością słowa, dostępem do informacji publicznej a zasadą przejrzystości działań władzy publicznej

11. Istota praw i wolności ekonomicznych, społecznych i kulturalnych na przykładzie wolności wyboru zawodu oraz prawa do nauki

12. Istota praw i wolności ekonomicznych, społecznych i kulturalnych na przykładzie ochrony prawa własności

13. Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa oraz prawo do sądu jako mechanizmy ochrony praw jednostki

14. Skarga konstytucyjna oraz rola instytucji rzecznikowych

15. Wyzwania XXI. wieku stojące przed ochroną praw i wolności jednostki

Literatura:

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek: Prawa człowieka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student:

- posiada podstawową wiedzę na temat podstaw teoretycznych oraz prawnych ochrony praw jednostki i obywatela na gruncie Konstytucji, a także innych systemów normatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

- posiada umiejętność analizy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie ochrony praw jednostki,

- rozpoznaje zastosowanie różnych zasad konstytucyjnych do sytuacji ochrony praw jednostki, w tym konflikty jakie mogą zachodzić pomiędzy ochroną praw a realizacją innego interesu publicznego,

- potrafi uzasadnić określoną konstrukcję ochrony praw jednostki przyjętą na gruncie Konstytucji RP

- rozpoznaje zróżnicowany zakres ochrony poszczególnych praw i wolności oraz kategorii praw,

- potrafi dokonywać analizy praw i wolności w świetle tekstu aktu prawnego oraz orzecznictwa sądowego,

- posiada podstawową wiedzę na temat środków ochrony praw i wolności przewidzianych w Konstytucji oraz w innych aktach międzynarodowych,

- rozpoznaje wzajemne zależności zachodzące pomiędzy różnymi porządkami normatywnymi w zakresie ochrony praw i wolności jednostki.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium jest oceniane na podstawie obecności oraz aktywności podczas zajęć, a także na podstawie pracy pisemnej stanowiącej komentarz do wylosowanego przez studenta orzeczenia sądu krajowego lub międzynarodowego.

Praktyki zawodowe:

Studenci będą zachęcani do odbycia praktyk w instytucjach specjalizujących się w ochronie praw i wolności jednostki, jak np.

- Rzecznik Praw Obywatelskich

- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

- Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.