Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony środowiska - aspekty administracyjno-prawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA65 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska - aspekty administracyjno-prawne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z głównymi instytucjami polskiego prawa ochrony środowiska. Uzyskana wiedza ma umożliwić zrozumienie podstawowych mechanizmów prawnych przeciwdziałania degradacji środowiska i płynących z nich obowiązków, a także praw i to zarówno dla organów administracji publicznej, podmiotów gospodarczych, jak i zwykłych obywateli. W konsekwencji zaś dostarczyć podstaw warsztatu zawodowego w tej dyscyplinie prawniczej oraz przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji ekologicznej. Wykład ukierunkowany jest szczególnie na te zagadnienia prawnej ochrony środowiska, które pozostaje w istotnym związku z obowiązkami i kompetencjami organów administracji publicznej.

Skrócony opis:

Wykład przewiduje omówienie i przeprowadzenie analizy regulacji prawnych w zakresie prawa ochrony środowiska. W powyższym zakresie omówione będę m. in. zagadnienia związane z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, problematyki posiadaczy odpadów, podmiotów korzystających ze środowiska, a także statusu przedsiębiorcy w świetle przepisów ochrony środowiska. Ponadto, przedmiotem wykładu jest omówienie problematyki standardów emisyjnych i standardy jakości środowiska, pozwoleń na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz innych decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska. Ponadto w trakcie wykładu omówiona zostanie problematyka ochrony środowiska w działalności inwestycyjnej (m. in. kwestia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz kryteria odpowiedzialności prawnej za naruszenie wymagań ochrony środowiska). Analiza zostanie oparta na polskiej i europejskiej literaturze p

Pełny opis:

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności

1. Źródła wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

2. Prowadzący instalację, użytkownik urządzenia, posiadacz odpadów, podmiot korzystający ze środowiska, władający powierzchnią ziemi - możliwy status przedsiębiorcy w świetle przepisów ochronie środowiska.

3. Punkty odniesienia dla wymagań: instalacje, substancje, produkty. Należyta eksploatacja instalacji jako kryterium udzielenia i cofnięcia pozwolenia.

4. Standardy emisyjne i standardy jakości środowiska.

5. Pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz inne decyzje związane z korzystaniem z e środowiska.

6. Gospodarka odpadami - zasady. Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

7. Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

8. Kryteria odpowiedzialności prawnej za naruszenie wymagań ochrony środowiska.

9. Środki finansowo-prawne w ochronie środowiska: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa i depozytowa, administracyjne kary pieniężne.

Literatura:

1. "Prawo ochrony środowiska. Podręcznik", Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005, 1078 stron;

2. "Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania", Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2004, 318 stron;

3. "Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Komentarz", red. Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 336 stron;

4. "Protokół EKG ONZ w sprawie odpowiedzialności cywilnej odszkodowania za szkody wynikłe z transgranicznych skutków awarii przemysłowych na wodach transgranicznych. Komentarz." Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2003, 90 stron;

5. "Udział społeczeństwa we wdrażaniu prawa ekologicznego Unii Europejskiej. Poradnik dla organizacji pozarządowych", Polska Zielona Sieć, Warszawa 2000

6. "Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz", red. Jerzy Jendrośka, wsp. red. Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 1045 stron;

7. "Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Komentarz", red. Jan Jerzmański, wsp. red. Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 528 stron

Efekty uczenia się:

Konstrukcja procesu dydaktycznego zakłada, że student ma otrzymać zasób wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę problematyki ochrony środowiska. Chodzi nie tylko o teoretyczne rozpoznanie zjawiska, które napotyka, ale tez sposoby poszukiwania środków prawnych, które maja w określonym stanie faktycznym przynieść zamierzony efekt procesowy. Przedstawienie konstrukcji prawnych i ich specyfiki pozwolić ma uczestnikowi zajęć ustalić kryteria i skutki procesowy określonych zdarzeń oraz ich krótko i długofalowych następstw.

Ponieważ postępowanie instancyjne, któremu poświęcone są zajęcia może znaleźć kontynuację w postępowaniu przed sądem administracyjnym, istotne jest zrozumienie relacji pomiędzy tymi postępowaniami i wpływ czynności podejmowanych w toku czynności organów administracji na ich ocenę sądową. Pomimo zatem tego, iż tematyką zajęć jest postępowanie instancyjne, widza uzyskana z prezentowanej materii ma zobrazować szerszy skutek w postaci znaczenia podejmowanych czynności dla ostatecznej oceny sprawy.

Metody i kryteria oceniania:

METODA:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej. Obejmują wykład odnoszony do wyświetlanego tekstu omawianych przepisów lub zagadnień teoretycznych oraz slajdów zawierających podsumowania elementów zagregowanych informacji. Taki przekaz jest wzbogacony możliwością dyskusji na temat zagadnień prezentowanych w toku zajęć. Zakres i przedmiot dyskutowanych zagadnień zależy zarówno od wyboru prowadzącego jak i od zainteresowania studentów w kwestiach szczegółowych. Szczególnym kryterium ocent podnoszonych problemów jest uzasadnienie własnego stanowiska przez zgłaszającego zagadnienie do dyskusji.

KRYTERIA OCENY:

Uczestnicy oceniani są na podstawie dwóch zasadniczych kryteriów. Pierwszym jest wynikający z regulaminu studiów zespół wymogów odnoszący się do obecności i udziału w zajęciach. Drugie kryterium polega na ocenie indywidualnego zaangażowania studenta w prace na zajęciach. W tym zakresie brana jest pod uwagę aktywność, gotowość do udziału w dyskusji oraz zaangażowanie toku w procesu dydaktycznego.

Oba kryteria brane sa pod uwagę w procesie oceniania. Dla uzyskania zaliczenia kryterium stanowia minimalne wymagania wynikające - jak powiedziano - z regulaminu studiów. Ocena na stopień wymaga przedstawienia szczególnej aktywności w toku zajęć lub dodatkowej rozmowy z prowadzącym przewidzianej w ostatnich zajęciach w cyklu spotkań. Możliwe są także dodatkowe spotkania w sytuacji gdy aktywny student chce pogłębić swoją widzę z zakresu materii objętej zajęciami. W takim wypadku po uzyskaniu dodatkowej literatury student może rozszerzyć zasób uzyskiwanej wiedzy i podnieść ocenę z zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.