Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to comparative law - theory and practice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM24-ERA
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to comparative law - theory and practice
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Erasmus+
Strona przedmiotu: http://comp-law.mateuszpilich.edh.pl/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia są otwarte zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych (Erasmus i umowy o współpracy bilateralnej z Uniwersytetem Warszawskim). Wymagana jest znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (nie ma potrzeby formalnego potwierdzenia certyfikatem). Pożądana, ale nie konieczna, jest ogólna wiedza na temat prawa prywatnego (optymalnie kurs prawa cywilnego i ewentualnie prawa handlowego) oraz znajomość języków innych niż angielski, w szczególności niemieckiego i/lub francuskiego.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prawo porównawcze można rozumieć albo jako odrębną naukę prawniczą, albo jako metodę badań prawniczych, polegającą na identyfikacji podobieństw i różnic występujących między systemami prawnymi różnych państw. Ma różne cele: w szczególności poszerzenie horyzontu poznania ludzkiego, rozwój praktyki prawniczej, a także doskonalenie legislacji.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do teorii i praktyki badań porównawczych z zakresu prawa prywatnego.

Pełny opis:

W literaturze od dawna toczy się spór o to, czy prawo porównawcze należy określać jako odrębną naukę prawniczą, czy też jako metodę badań prawniczych. Wydaje się, że przeważa podejście pierwsze. Jako nauka, prawo porównawcze nie zajmuje się konkretnym systemem prawnym, lecz identyfikuje i stara się wyjaśnić podobieństwa i różnice występujące między systemami prawnymi różnych państw (a niekiedy także między prawem w znaczeniu "tradycyjnym" a systemami norm prawa zwyczajowego obowiązującymi lokalnie w społecznościach takich jak np. grupy etniczne: Indianie, Aborygeni, Maorysi, Romowie itp.).

Jako "czysta" nauka, prawo porównawcze ma na celu poszerzenie horyzontu poznania ludzkiego. Może być też uprawiane jako nauka "stosowana", w celu wzbogacenia praktyki prawniczej lub też udoskonalenia legislacji poprzez "transplanty prawnicze" (recepcja prawa).

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do teorii i praktyki badań porównawczych z zakresu prawa prywatnego. Studenci poznają podstawowe rodziny prawne, nauczą się rozpoznawać zapożyczenia z innych systemów prawnych, a także poznają podstawy metodologiczne, zwłaszcza w zakresie tzw. funkcjonalnego podejścia w ramach prawa porównawczego.

Literatura:

Po angielsku:

1) K. Zweigert, H. Kötz, An Introduction to Comparative Law, Clarendon Press Oxford 1998 (repr. 2011)

2) The Oxford Handbook of Comparative Law, red. M. Reimann, M. Zimmermann, Oxford 2006

3) W. Hug, The History of Comparative Law, “Harvard Law Review” Vol. 45, No. 6 (Apr., 1932), s. 1027 i n.

4) P. de Cruz, A Modern Approach to Comparative Law, Boston 1993

5) M. A. Glendon, M. W. Gordon, P. G. Carozza, Comparative Legal Traditions in a Nutshell, St. Paul 1999

6) H.P. Glenn, Legal Traditions in the World. Sustainable Diversity in Law, Oxford 2007

7) J. Gordley, An Introduction to the Comparative Study of Private Law: Readings, Cases, Materials, Cambridge 2006

8) M. Siems, Comparative law, Cambridge 2014

Po polsku:

1) M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979

2) R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, wyd. 9, Kraków 2008

3) Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, wyd. 8, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

a) Student zna pojęcie, funkcje i cele prawa porównawczego

b) Student zna podstawowe metody prawa porównawczego

c) Student charakteryzuje główne makrosystemy prawa prywatnego na świecie

2. Umiejętności

a) Student rozróżnia podstawowe metody prawa porównawczego

b) Student stosuje podstawowe metody prawa porównawczego

c) Student określa pochodzenie poszczególnych instytucji prawnych

3. Podejście

a) Student wykrywa powiązania między prawem polskim a innymi porządkami prawnymi

b) Student rozumie różnice i podobieństwa między poszczególnymi systemami prawnymi

c) Student docenia i uzasadnia różnorodność systemów prawa prywatnego na świecie

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu jest lektura przynajmniej jednego artykułu prawnoporównawczego, weryfikowana przy pomocy testu (przeprowadzanego zdalnie na platformie e-learningowej).

Skala ocen standardowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pilich
Prowadzący grup: Mateusz Pilich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Pilich
Prowadzący grup: Mateusz Pilich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)