Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia bezpieczeństwa w prawie międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM56 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia bezpieczeństwa w prawie międzynarodowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład dotyczy zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego w świetle prawa międzynarodowego publicznego. Omawiane są kwestie dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego z perspektywy działań podejmowanych na powierzchni Ziemi, w przestrzeni powietrznej i przestrzeni kosmicznej. Poruszane są zagadnienia stosowania nowoczesnych technik i technologii oraz ich wpływu na bezpieczeństwo międzynarodowe.

Skrócony opis:

Wykład dotyczy zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego w świetle międzynarodowego prawa publicznego. W szczególności użycia siły w prawie międzynarodowym i jej ograniczeń (prawo do samoobrony (indywidualnej i zbiorowej), wojna prewencyjna, interwencja w celu ochrony własnych obywateli, interwencja humanitarna). Obejmuje zagadnienia: terroryzmu międzynarodowego, międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, działań w przestrzeni powietrznej i w przestrzeni kosmicznej (w tym szpiegostwo przy użyciu obiektów kosmicznych), bezpieczeństwa jądrowego w świetle prawa międzynarodowego i roli organizacji międzynarodowych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa (ONZ, NATO, Unia Europejska, ESA).

Pełny opis:

Bezpieczeństwo międzynarodowe – zagadnienia wstępne

- pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego

- rodzaje działań stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego (zagrożenia militarne i niemilitarne jako czynniki wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe)

- powszechne prawo międzynarodowe a bezpieczeństwo międzynarodowe

- pojęcie prawa przeciwwojennego i jego obowiązywanie

Użycie siły w prawie międzynarodowym

- siła zbrojna i inne formy nacisku o charakterze niemilitarnym (głównie ekonomicznym i politycznym).

- próby ograniczenia użycia siły zbrojnej – geneza (ograniczenie użycia siły zbrojnej w Pakcie Ligi Narodów, Pakt Brianda-Kelloga);

- zakaz użycia siły w KNZ;

- zakaz interwencji w sprawy wewnętrzne państw;

- pojęcie agresji;

Ograniczenia dotyczące zakazu użycia siły

- prawo do użycia siły zbrojnej przez ONZ

- prawo do samoobrony (indywidualnej i zbiorowej)

- wojna prewencyjna

- interwencja w celu ochrony własnych obywateli

- interwencja humanitarna

Terroryzm międzynarodowy

- pojęcie terroryzmu i historia zjawiska

- rozwój prawa międzynarodowego z dziedzinie zwalczania terroryzmu (system ONZ, organizacje regionalne)

- legalna definicja terroryzmu międzynarodowego

- prawnomiędzynarodowe środki zwalczania terroryzmu

- problemy prawne i polityczne walki ze współczesnym terroryzmem

- Podmioty aktu terrorystycznego. Terroryzm państwowy

Międzynarodowa przestępczość zorganizowana

– prawnomiędzynarodowe instrumenty zwalczania i zapobiegania

- pojęcie i rozwój zjawiska.

- przeciwdziałanie na płaszczyźnie międzynarodowe j– ONZ

- inne międzynarodowe działania i instrumenty prawne w celu zapobiegania i zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

Bezpieczeństwo międzynarodowe a działania w przestrzeni powietrznej

- pojęcie techniki lotniczej

- bezpieczeństwo międzynarodowe a działania dozwolone w przestrzeni powietrznej

- zagadnienie bezpieczeństwa (aviation safety) lotnictwa cywilnego

- ochrona lotnictwa (aviation security) przed czynami bezprawnymi

Bezpieczeństwo międzynarodowe a działania w przestrzeni kosmicznej

- pojęcie „cele pokojowe” w międzynarodowym prawie kosmicznym

- pojęcie ”praktyczne zastosowania techniki kosmicznej”

- rodzaje praktycznych zastosowań techniki kosmicznej (telekomunikacja, satelitarna teledetekcja Ziem, nawigacja satelitarna)

- broń antysatelitarna

Bezpieczeństwo międzynarodowe a satelitarna teledetekcja Ziemi

- uwagi ogólne

- monitoring Ziemi i bezpieczeństwa

- zasady ujawniania i rozpowszechniania wyników satelitarnej teledetekcji Ziemi

- szpiegostwo przy użyciu obiektów kosmicznych

Bezpieczeństwo międzynarodowe a nawigacja satelitarna

- charakterystyka systemów nawigacji satelitarnej (globalne systemy nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS, GALILEO) oraz regionalne systemy nawigacji satelitarnej)

- cywilne zastosowania globalnych systemów nawigacji satelitarnej

- wojskowe zastosowania globalnych systemów nawigacji satelitarnej

- obronność i bezpieczeństwo narodowe a globalne systemy nawigacji satelitarnej

- doktryna USA, Rosji, Chin, UE

Bezpieczeństwo jądrowe w świetle prawa międzynarodowego

- geneza rozwoju międzynarodowego prawa atomowego (od koncepcji D. Eisenhowera Atom for Peace, do chwili czasów współczesnych)

- zakres przedmiotowy międzynarodowego prawa atomowego

- podstawowe problemy międzynarodowego prawa atomowego

- wykorzystania energii jądrowej do celów militarnych i niemilitarnych, jako czynnik determinujący rozwój międzynarodowego prawa atomowego

- Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) i jej akty prawne

Rola organizacji międzynarodowych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

- ONZ

- NATO

- Unia Europejska

- ESA

Literatura:

T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.

Z. Galicki, Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 1981.

K. Myszona-Kostrzewa, Nawigacja satelitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2011;

R. Szafarz, Badanie Ziemi z kosmosu w świetle prawa międzynarodowego, Wrocław 1987.

Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej – Świat, Europa, Polska; Warszawa 2010;

A. Jacewicz, J. Markowski, Kosmos a zbrojenia, Warszawa 1988.

A. Jacewicz, Użytkowanie kosmosu do celów wojskowych, [w:] Działalność kosmiczna w świetle prawa międzynarodowego, A. Wasilkowski (red.), Warszawa 1991.

P. Durys i F. Jasiński, Wybór aktów prawnych do nauki międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu Studenci będą posiadali kompleksową wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z prawnymi aspektami bezpieczeństwa międzynarodowego. W szczególności Studenci będą potrafili

- opisać mechanizmy tworzenia się prawa w jego kontekście historycznym i społecznym;

- posługiwać się właściwą terminologią, nauczyć się języka prawnego;

-wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych;

- rozpoznać problem prawny i zaproponować jego rozwiązanie;

- rozumieć i krytycznie odnosić się do prezentowanych rozwiązań prawnych;

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne w formie testu lub końcowe zaliczenie ustne ewentualnie praca pisemna na wskazany temat

kontrola obecności tak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.