Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do historii myśli politycznej i prawnej czasów najnowszych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP06 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do historii myśli politycznej i prawnej czasów najnowszych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma stanowić uzupełnienie i rozszerzenie problematyki przerabianej na zajęciach z Doktryn Polityczno-Prawnych będąc jednocześnie elementem historycznego wprowadzenia do prawa konstytucyjnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład specjalizacyjny I-V rok

Przedmiotem konwersatorium są kluczowe kwestie myśli politycznej i prawnej XVII-XXI wieku przedstawione pod kątem ich obecności w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów ze źródłami doktrynalnymi podstawowych współczesnych kategorii konstytucyjnych, takich jak m.in.: dobro wspólne, państwo prawne, podział władz, zasada legalizmu,godność osoby ludzkiej, prawa podmiotowe.

Pełny opis:

1. Zasada dobra wspólnego

2. Suwerenność ludu

3. Państwo prawne

4. Trójpodział władz

5. Legalizm działań państwa

6. Godność osoby ludzkiej

7. Prawa człowieka 1 – prawa człowieka jako prawa podmiotowe. O znaczeniu i wieloznaczności tych pojęć i jego zależności od kategorii stosunku prawnego - różnorodność stosunków prawnych a różnorodność praw podmiotowych.

8. Prawo podmiotowe 2 – o pojmowaniu praw podmiotowych. Między teoriami woli i interesu a prawami jako zasadami konstytucyjnymi

9. Prawo podmiotowe 3 – prawno-naturalny czy pozytywistyczny charakter praw człowieka?

10. Prawa podmiotowe – prawa ludzkie, czy nie tylko ludzkie?

11. Prawne gwarancje poszanowania praw podmiotowych – historyczne kształtowanie się sądownictwa konstytucyjnego.

12. Własność prywatna jako podstawa ładu społecznego – historia pewnej idei.

Literatura:

H. Izdebski, Doktryny Polityczno-prawne, Warszawa 2012.

A. Stępkowski, Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Warszawa 2010.

M. Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Student, który uzyskał zaliczenie z przedmiotu

- ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych oraz prawniczych dyscyplin historycznych (historia doktryn polityczno-prawnych),

- zna i rozumie terminologię, którą operuje polska Konstytucja będąc świadomym jej filozoficznego rodowodu,

- ma wiedzę pogłębioną wiedzę na temat wybranych kategorii stosunków prawnych,

- ma pogłębioną wiedzę o doktrynalnych i filozoficznych źródłach polskiego prawa, jego zmianach i procesie tworzenia,

- ma pogłębioną wiedzę o systemie władzy w Polsce, doktrynalnych źródłach sposobu zorganizowania go i relacji zachodzących w jego obrębie, ze szczególnym uwzględnieniem władzy ustawodawczej i sądowniczej.

- rozumie ideowe uwarunkowania zmian zachodzących w prawie;

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

- ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

- umie współpracować przy tworzeniu projektów społecznych uwzględniając nie tylko aspekty prawne ale też ekonomiczne i polityczne projektu; przewidując skutki społeczne podejmowanych działań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w postaci krótkiego testu pisemnego.

Test polega na uzupełnieniu brakującymi pojedynczymi wyrazami lub związkami frazeologicznymi wypowiedzi relacjonujących podstawowe wiadomości przekazywane podczas wykładu.

Wypowiedzi do uzupełnienia wyświetlane są w postaci kilkunastu slajdów ppp. W trakcie wyświetlania slajdu studenci wpisują na kartce (tylko) brakujące wyrazy. Czas wyświetlania slajdu jest uzależniony od jego treści i ilości wyrazów do uzupełnienia. Tempo wyświetlania slajdów ma uniemożliwić ściąganie.

Aby zaliczyć, należy uzyskać 50% punktów o ile student NIE ma więcej niż dwie nieobecności. W przypadku 3 nieobecności próg zaliczalności poniesiony zostaje do 60% zaś każda kolejna nieobecność oznacza karne odjęcie jednego punktu od uzyskanych z testu. Powód nieobecności, poza sytuacjami całkowicie (!) wyjątkowymi, jest nieistotny (proszę nie przynosić zwolnień lekarskich).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Stępkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.