Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Canon law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I006
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Canon law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest dokonanie analizy prawa kanonicznego rozumianego jako specyficzny rodzaj współczesnego systemu prawnego. Nacisk położony zostanie na szczególne, oryginalne cechy prawa kanonicznego w odróżnieniu od innych systemów prawnych o charakterze międzynarodowym/ transnarodowym. Zostanie dokonana szczegółowa analiza instytucji prawa kanonicznego w odniesieniu do odpowiednich postanowień Kodeksu prawa kanonicznego. Analiza regulacji prawnych będzie uzupełniona przedstawieniem współczesnych koncepcji i teorii prawa kanonicznego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych informacji oraz wiedzy dotyczącej prawa kanonicznego, w zakresie struktury instytucjonalnej, organizacyjnej, proceduralnej i prawnej Kościoła katolickiego. Zasadnicze ujęcie związane będzie z badaniem postanowień Kodeksu prawa kanonicznego (1983). Analiza będzie uzupełniona perspektywą porównawczą, opartą o inne systemy prawa oraz dodatkowo, filozoficzną interpretacją współczesnych koncepcji i teorii prawa kanonicznego.

Pełny opis:

1. Historyczny rozwój prawa kanonicznego. Kodeks prawa kanonicznego. Konstytucja kanoniczna Kościoła.

2. Geneza, metoda oraz instrumenty prawa kanonicznego. Interpretacja prawa kanonicznego.

3. Świeccy w Kościele. Stowarzyszenia wiernych.

4. Formacja duchowieństwa. Obowiązki i prawa kapłanów.

5. Obowiązki i prawa biskupów. Podstawowa organizacja terytorialna Kościoła: diecezje i parafie.

6. Życie konsekrowane. Instytuty zakonne i świeckie. Stowarzyszenia życia apostolskiego.

7. Struktury hierarchiczne Kościoła: Papież i kuria rzymska. Zasady zarządzania w Kościele. Urzędy i władza rządzenia.

8. Zasada kolegialności w prawie kanonicznym: kardynałowie, kolegium biskupów. Sobór i synod biskupów. Konferencje Episkopatu.

9. Nauczycielskie zadanie Kościoła: kaznodziejstwo, działalność misyjna, wychowanie religijne.

10. Prawne aspekty liturgii. Procedury dotyczące sakramentów.

11. Organizacja procesu kanonicznego. Sankcje w kościele. Ostatnie modyfikacje procedury.

12. Organizacja procesu kanonizacyjnego. Ostatnie modyfikacje procedury.

13. Prawo kanoniczne w ramach perspektywy interdyscyplinarnej. Relacje z prawem międzynarodowym, prawem ochrony środowiska oraz prawami człowieka.

14. Debata dotycząca natury prawa kanonicznego. Wolność, dobro, porządek i posługa w Kościele.

Literatura:

1. Beal J. P., J. A. Coriden, T. J. Green (red.), New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist Press 2002.

2. Coriden J. A., An Introduction to Canon Law, London: Burnes & Oates 1991.

3. Coriden J. A., Canon Law as Ministry: Freedom and Good Order for the Church, Paulist Press 2000.

4. Coriden J. A., T. J. Green, D. E. Heintschel (red.), The Code of Canon Law: Text and Commentary, Paulist Press International 1990.

5. Spiteri L. J., Canon Law Explained. A Handbook for Laymen, Manchester, New Hampshire: Sophia Institute Press 2013.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć studenci będą potrafili rozróżnić podstawowe normy, zasady oraz instytucje prawa kanonicznego. Ta wiedza może okazać się przydatna w ramach analizy innych zagadnień prawnych. Dodatkowo, studenci będą mieli możliwość udoskonalenia swoich umiejętności prawno-porównawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Ewaluacja odbędzie się na podstawie obecności (80%) oraz aktywności w trakcie zajęć (20%).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Bach-Golecka
Prowadzący grup: Dobrochna Bach-Golecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Bach-Golecka
Prowadzący grup: Dobrochna Bach-Golecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)