Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Perspektywa urbanistyczna i prawna. Warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I039-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Perspektywa urbanistyczna i prawna. Warsztaty
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci pracując w grupach przechodzą przez proces tworzenia koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiot jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.

Pełny opis:

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, które odbywają się w blokach 4 godzinnych co dwa tygodnie (8 spotkań jedno 2h). Dodatkowo planowana jest organizacja spotkania studyjnego w gminie wraz z wstępną wizją w terenie którego dotyczyć będzie temat zajęć.

Studenci pracując w grupach 4-5 osobowych mieszanych (studenci WPiA i WGiSR) i przechodzą przez proces sporządzania koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pracę realizują pod kierunkiem osób prowadzących zajęcia, którzy sprawują nadzór merytoryczny nad każdą grupą projektową.

Zajęcia dzielą się na dwa etapy "urbanistyczny" i "wykonawczo-prawny". W pierwszym etapie studenci pracują nad analizami uwarunkowań stanu istniejącego zagospodarowania danego terenu i obowiązującymi ograniczeniami formalno-prawnymi, na których podstawie definiują potencjał i ograniczenia danego terenu i tworzą wstępną koncepcję zagospodarowania, która jest podstawą do dalszych prac nad rysunkiem i tekstem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W drugim etapie studenci tworzą część graficzną i tekstową planu równocześnie zapoznając się z zasadami techniki legislacyjnej oraz Orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach planów miejscowych. Efektem końcowym warsztatów jest koncepcja rysunku i tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przybliżony przebieg kursu:

- Zagadnienia wprowadzające związane z procesem sporządzania MPZP. Problematyka obszaru opracowania, zapoznanie z udostępnionym przez gminę pakietem danych wyjściowych. Wprowadzenie do etapu uwarunkowań i wizji w terenie.

- Planowana wizyta studyjna w gminie oraz wizyta terenowa w miejscu, którego dotyczyć będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Przegląd, porządkowanie i analizy danych wyjściowych i zebranych w trakcie wizji w terenie. Początek prac nad przedstawieniem ich w formie graficznej. Analiza szerszego kontekstu urbanistycznego. Wstęp do uwarunkowań formalno-prawnych.

- Podsumowanie uwarunkowań stanu istniejącego oraz analiz formalno-prawnych. Próba zdefiniowania potencjału i ograniczeń terenu. Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu.

- Oddanie materiałów części “urbanistycznej” kursu.

- Specyfika sporządzania części graficznej MPZP i jej relacja z częścią opisową. Próba stworzenia wstępnego rysunku MPZP na podstawie, koncepcji zagospodarowania terenu.

- Zagadnienia wstępne związane z zasadami techniki legislacyjnej przy tworzeniu MPZP. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach planów miejscowych. Jak nie pisać planów miejscowych. Projekt urbanistyczny / rysunek planu

- Tworzenie części opisowej (normatywnej) i graficznej planu miejscowego

- Oddanie materiałów części “wykonawczo-prawnej” kursu.

- Podsumowanie warsztatów z postulowanym udziałem przedstawiciela gminy.

Forma oddania rysunku i tekstu miejscowego planu - opracowanie komputerowe. W miarę potrzeby dodatkowe zajęcia wprowadzające do odpowiedniego oprogramowania.

Przedmiot jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- zna i rozumie proces przygotowywania koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- zna i rozumie regulacje prawne określające procedurę tworzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,

- zna przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- potrafi przygotować koncepcję projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- gotów jest do pracy w grupie interdyscyplinarnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dokonywana jest na podstawie wartości merytorycznych przedstawionych materiałów, kompleksowość i komunikatywność ich opracowania.

Średnia ocen z dwóch etapów ("urbanistycznego" i "wykonawczo-prawnego"). Ocena wystawiana jest w skali 2-5! za przygotowane w danym etapie projekty.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)