Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - prawo żywnościowe, prawo rolne i obrót nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1M025
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - prawo żywnościowe, prawo rolne i obrót nieruchomościami
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

W zajęciach uczestniczyć mogą studenci, którzy zainteresowani są poznawaniem prawa żywnościowego, rolnego lub problematyką obrotu nieruchomościami.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres przedmiotowy seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu prawa żywnościowego i prawa rolnego, a także regulacji obrotu nieruchomościami. W ramach seminarium omawiane są wybrane zagadnienia z powyższego zakresu, które mogą stanowić podstawę dla przygotowania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zagadnień omawianych na seminarium jest ustalany na zajęciach i zależy od zainteresowań poszczególnych uczestników.

W związku z tym, że zarówno prawo rolne jak i prawo żywnościowe są kompleksowymi dziedzinami prawa, możliwe jest podejmowanie zagadnień wchodzących w zakres kilku podstawowych gałęzi prawa tj. prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, a także prawa międzynarodowego i europejskiego.

W ramach seminarium mogą być w szczególności omawiane takie zagadnienia jak:

1) Bezpieczeństwo żywnościowe (food security) oraz prawo do odpowiedniej żywności (right to adequate food) – w ujęciu międzynarodowym, europejskim i krajowym

2) System bezpieczeństwa żywności (food safety) –w ujęciu instytucjonalnym, proceduralnym, materialno prawnym

3) Organy urzędowej kontroli żywności – w ujęciu strukturalno – instytucjonalnym (status prawny poszczególnych inspekcji) lub w ujęciu modelowym (europejskim, międzynarodowym)

4) Ochrona konsumenta żywności, w tym ochrona zdrowia i życia oraz ochrona interesów ekonomicznych, a przede wszystkim zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych w łańcuchu rolno-spożywczym

5) Ochrona rzetelności obrotu żywnością w łańcuchu rolno-spożywczym

6) Znakowanie, reklama i prezentacja żywności, w tym oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

7) Problematyka suplementów diety i produktów leczniczych

8) Regulacja prawna wybranych kategorii żywności np.

a. żywność GMO,

b. żywność ekologiczna,

c. żywność regionalna i tradycyjna

d. nowa żywność (novel food)

9) Odpowiedzialność cywilna za produkt niebezpieczny żywnościowy

10) Odpowiedzialność administracyjna w prawie żywnościowym

11) Odpowiedzialność karna w prawie żywnościowym,

12) Obrót nieruchomościami rolnymi i jego ograniczenia w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

13) Gospodarstwo rolne, rodzinne, rolnik indywidualny, przedsiębiorstwo rolne – ujęcie teoretyczne i praktyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) M. Korzycka, P. Wojciechowski, System Prawa żywnościowego, Warszawa 2017

2) M. Taczanowski, Prawo żywnościowe, Warszawa 2017

3) M. Janik, Policja sanitarna, Warszawa 2012

4) M. Rudy, Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego, Wrocław 2010

5) B., van der Meulen, M. van der Velde, European Food Law Handbook, Wageningen 2008

6) I. Hartel, R. Budzinowski (red.), Food Security, Food Safety, Food Quality, Forum Umwelt-, Agrar- und Klimaschutzrecht, Baden Baden 2016, vol. 8

7) L. Costato, F. Albisinni (red.), European Food Law, Viterbo 2012

8) C.MacMaolain, Food Law. European, Domestic and International Frameworks, Oxford and Portland Oregon, 2015

9) V.R.Fuentes, From Agricultural to Food Law. The new scenario, Wageningen, 2014.

10) L. Costato, F. Albisinni, European and Global Food Law, Wolters Kluwer, 2016

11) I. Hartel, R. Budzinowski (red.), Food Security, Food Safety, Food Quality, Forum Umwelt, Agrar- und Klimaschutzrecht, Baden Baden 2016, vol. 8

12) V.R.Fuentes, From Agricultural to Food Law. The new scenario, Wageningen, 2014.

13) K. Marciniuk Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środki kształtowania ustroju rolnego, Białystok 2019

14) K. Leśkiewicz, Prawo żywnościowe, Warszawa 2020

14) Komentarze prawa prywatnego, K. Osajda (red.), Prawo rolne, Obrót nieruchomościami rolnymi, Komentarz, Warszawa 2021

15) M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa 2019

16) P. Wojciechowski, Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym, Warszawa 2016

17) P. Wojciechowski, Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności, Warszawa 200

Czasopisma:

European Food and Feed Law Review

Studia Iuridica Agraria

Przegląd Prawa Rolnego

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Zna podstawowe źródła prawa żywnościowego, rolnego oraz regulujące obrót nieruchomościami.

Zna i rozumie relacje zachodzące w gospodarce i społeczeństwie w kontekście produkcji rolnej, wytwarzania i dystrybucji żywności oraz obrotu nieruchomościami .

Uzyskuje umiejętność oceny znaczenia regulacji prawnych w obszarze związanym z łańcuchem agro-żywnościowym.

Potrafi argumentować posługując się terminologią prawniczą.

Jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów.

Potrafi wyszukać odniesień do pozaprawnych systemów wartości jako kryteriów oceny przyjętych rozwiązań prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach oraz przygotowanie referatu na wcześniej uzgodniony temat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)