Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - prawo penitencjarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1M069
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - prawo penitencjarne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Studenci wybierający to proseminarium powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa i procesu karnego oraz kryminologii i wiktymologii. Wskazane jest także ukończenie kursu z prawa penitencjarnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem proseminarium jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu prawa penitencjarnego i szerzej prawa karnego wykonawczego,a także wybranych zagadnień prawa karnego (dot. kary, środków karnych oraz środków zabezpieczających) oraz przygotowanie (także metodologiczne) studentów do napisania pracy magisterskiej z tego zakresu.

Pełny opis:

Proseminarium ma charakter badawczy. W jego trakcie zostaną zrealizowane dwa komponenty tj. merytoryczno-badawczy oraz metodologiczny.

Celem komponentu metodologicznego jest przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu metodologii badań naukowych oraz przygotowania pracy magisterskiej.

Komponent merytoryczno - badawczy ma na celu umożliwienie studentom poznania pracy badawczej w praktyce na przykładzie wybranego zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego wykonawczego.

W bieżącym roku akademickim w ramach proseminarium zajmiemy się analizą różnych środków o charakterze wolnościowym, które de lege lata funkcjonują w polskim systemie prawnym, a których celem jest zabezpieczenie funkcjonowania na wolności osób, które z powodu popełnionego przestępstwa lub ryzyka jego popełnienia, muszą podlegać nadzorowi ze strony odpowiednich służb. Studenci, podzieleni na mniejsze grupy, będą analizować poszczególne środki tj. dozór policyjny realizowany jako środek zapobiegawczy, dozór elektroniczny stanowiący wolnościową formą odbywania kary pozbawienia wolności, wolnościowe środki zabezpieczające takie jak elektroniczna kontrola miejsca pobytu, terapia oraz terapia uzależnień, środki karne o charakterze administracyjnym ujęte w art. 39 pkt 2-3 kodeksu karnego, które także mogą być orzekane jako środki zabezpieczające, a także nadzór prewencyjny orzekany na podstawie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Celem naszych analiz będzie ocena obecnych rozwiązań oraz ich ewentualna konstruktywna krytyka.

Literatura:

1. Z. Hołda, J. Hołda, J. Migdał, B.Żórawska, Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz., C.H.Beck (wydanie 7, Warszawa 2020).

3. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz (ostatnie wydanie)

4. J. Lachowski, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz (ostatnie wydanie)

5. T. Szymanowski, Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

6. Wybrane komentarze do kodeksu karnego (w zakresie kar, środków karnych oraz środków zabezpieczających)

7. A. Gutkowska Nadzór prewencyjny. Wybrane aspekty orzekania i stosowania wolnościowego środka postpenalnego w: Prawo w działaniu. Sprawy karne nr 45/2021

8. A. Gutkowska, J. Włodarczyk-Madejska, J.Klimczak i P. Sidor, Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa, wyd. IWS, Warszawa 2020

Dodatkowo literatura podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą pogłębioną wiedzę z zakresu środków analizowanych podczas zajęć.

Udział w proseminarium dostarczy umiejętności z zakresu interpretacji przepisów prawa karnego, postępowania karnego, karnego wykonawczego oraz ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Aktywny udział w tak pomyślanych zajęciach rozwija i wzmacnia krytyczne i analityczne myślenie. Uczy także odważnego poszukiwania najlepszych rozwiązań, także i w tych sferach, które na pierwszy rzut oka wydają się być uregulowane racjonalnie i kompleksowo. Jest także świetnym praktycznym ćwiczeniem przed zadaniem czekającym studentów na ostatnim roku studiów, tj. wybraniem problemu badawczego, który będzie przedmiotem ich pracy magisterskiej, poszukiwaniem materiałów naukowych i ich świadomą selekcją i wreszcie napisaniem pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia proseminarium będzie obecność oraz aktywny udział w prowadzonych w jego ramach badaniach i analizach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gutkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gutkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)