Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P005
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla I roku studiów prawniczych (nowy program)
Strona przedmiotu: http://urbanik.bio.wpia.uw.edu.pl/wyklad-prawo-rzymskie-i-tradycja-romanistyczna
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot o charakterze wstępnym. Zrozumienie wykładu ułatwi ogólna wiedza historyczna (w tym podstawowe wiadomości o historii Rzymu starożytnego)


Osiągniecie efektów uczenia się na pewno wspomoże znajomość łaciny (wyniesiona ze szkoły lub z dowolnego lektoratu).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy na I roku na kierunku prawo ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć prawnych, rozumowań prawniczych oraz ukazać ogólny obraz systematycznego ujęcia dziedziny prawa.

Przedstawiona zostaje historia prawa rzymskiego, jego podstawowe pojęcia i instytucje w ujęciu historycznym oraz późniejsze do nich nawiązania w europejskiej tradycji prawnej.

Pełny opis:

Wykład :

-- przedstawia poszczególne instytucje prawne w historycznym rozwoju, od rzymskiego modelu po późniejsze nawiązania.

-- ukazuje ich genezę, uwarunkowania historyczne i społeczne;

-- przedstawia rozwój tychże związany ze zmianami społeczno-ekonomicznymi;

-- oraz ich znaczenie;

Część wstępna przedstawia historię źródeł (warunki i sposoby tworzenia prawa), a także procesu. Następnie prezentowane są prawo dotyczące osób (status osobowy, rodzina i władza ojcowska, pozycja kobiet w prawie); prawo rzeczowe i spadkowe oraz zobowiązania (tak z czynów dozwolonych, jak niedozwolonych). Rzymskie rozwiązania są przy tym pokazywane również w dalszym rozwoju: jako inspiracje (także negatywne) do rozwoju współczesnych instytucji prawa prywatnego (z uwzględnieniem możliwych różnic między tradycjami franko i germano-romańskimi oraz nawiązaniem do common law)./

Ćwiczenia

-- utrwalają wiedzę wyniesioną z wykładu;

-- ukazują jej praktyczne zastosowania, wykształcając umiejętności

-- na wybranych przykładach pogłębiają zagadnienia wykładowe

-- mobilizują studentów do systematycznej pracy.

Prowadzona będzie praca w grupie, rozwijane umiejętności czytania i interpretowania tekstów prawnych. Dyskusja na zajęciach ma prowadzić do lepszego poznania poszczególnych instytucji prawnych, ukazania ich podobieństw i różnic, wpojenia rozumowania prawniczego. Ukazuje się także podobieństwa ir różnice do prawa późniejszych epok.

Literatura:

Podstawowe podręczniki:

W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje: [Inst.]

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U postaw prawa prywatnego [U podstaw]

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. Warsztaty prawnicze [Warsztaty]

A. Kacprzak, J. Krzynówek, Prawo rzymskie. Repetytorium [Repetytorium]

Gaius, Instytucje [G.] | Instytucje Justyniania [I.]

F. Schulz, Principles of Roman Law [Principles]

kurs internetowy na platformie kampus.uw.edu.pl (egzamin z książką i kolokwium)

Efekty uczenia się:

Student/ka

WIEDZA

-- opisuje mechanizmy tworzenia prawa w zależności od uwarunkowań historycznych i społecznych;

-- zna siatkę pojęć technicznych, język prawny, zdefiniować poszczególne instytucje prawne w ich historycznym kształcie

UMIEJĘTNOŚCI

-- wyjaśnia genezę i cel poszczególnych instytucji prawnych

-- krytycznie odnosi się do proponowanych rozwiązań

-- dokonuje egzegezy prostych tekstów prawnych

-- proponuje rozwiązanie prawne dla danego stanu faktycznego, także pisemnie

POSTAWY

-- postrzega uzależnienie danych rozwiązań prawnych od okresu historycznego, warunków społeczno-ekonomicznych

-- krytycznie dyskutuje w grupie przedstawione rozwiązania i problemy.

-- Docenić 
różnorodność 
 i
 uzasadnienie
 różnorodnych
–
 nawet
 sprzecznych
–
opinii.


Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń dopuszcza do egzaminu.

Ocena z ćwiczeń (aktywność, prace domowe, prace pisemne): wg ustaleń poszczególnych prowadzących, ocena co najmniej dobra dopuszcza do egzaminu przedterminowego

Egzamin w formie ustnej, albo pisemnej (wybór studneta/ki) w terminie zerowym oraz sesyjnym.

Egzamin pisemny w typie egzaminu z otwartą książką (rodło/a do sterowanej egzegezy oraz zadania praktyczne: kazusy podsumowujące materiał przedmiotu)

Możliwość zaliczenia egzaminu przez premiowany udział w konkursie przedmiotowym (Olimpiada historyczno-prawna im. M. Sczanieckiego|Konkurs Ius controversum).

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Giaro, Jakub Urbanik
Prowadzący grup: Igor Adamczyk, Zuzanna Benincasa, Aleksander Grebieniow, Mateusz Nocuń, Maria Nowak, Magdalena Ossowska-Tutaj, Wiktoria Saracyn, Agnieszka Stępkowska, Jakub Urbanik, Marzena Wojtczak, Maria Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)