Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P009 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla II roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza dotycząca Konstytucji i zagadnień ustrojowych, wchodząca w zakres nauczania w liceum.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie, w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. oraz innych aktów normatywnych, ogólnych zasad ustroju państwowego, podstawowych praw, wolności i obowiązków jednostki oraz system organów państwa, ich kompetencji oraz wzajemnych relacji.

Pełny opis:

Wykład obejmuje przedstawienie: zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem zasady demokratycznego państwa prawnego, zasad kształtujących status jednostki w państwie (wolności, prawa i obowiązki) oraz instytucjonalnych gwarancji ich ochrony (wymiar sprawiedliwości, trybunały, Rzecznik Praw Obywatelskich); organizacji, zakresu działania i trybu funkcjonowania organów władzy ustawodawczej (Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe), władzy wykonawczej (Prezydent i Rada Ministrów) oraz sądów i trybunałów. Szczególnej analizie - w świetle Konstytucji RP z dn. 2 IV 1997 r. - poddany jest system źródeł prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego oraz mechanizmy kontroli konstytucyjności i legalności aktów normatywnych. Ponadto przedmiot wykładu stanowią instytucje demokracji pośredniej (wybory) i bezpośredniej (referendum konstytucyjne zatwierdzające, referendum ratyfikacyjne referendum ogólnokrajowe oraz inicjatywę ludową). Wykład obejmuje również problematykę samorządu terytorialnego, finansów publicznych i kontroli państwowej.

Celem ćwiczeń jest utrwalenie i rozwinięcie zagadnień omawianych na wykładzie. Ćwiczenia służą również analizie przykładowych problemów z praktyki konstytucyjnej. Ponadto w trakcie ćwiczeń studenci są inspirowani do dyskusji, samodzielnego dokonywania wykładni aktów normatywnych, a także rozwiązywania problemów konstytucyjnych.

Literatura:

http://www.prawokonstytucyjne.wpia.uw.edu.pl/literatura.html

Wykład prowadzony jest a egzamin przygotowywany w oparciu o podręcznik:

M. Zubik, Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- wyjaśnia pojęcia i charakteryzuje instytucje prawa konstytucyjnego

- przedstawia normy prawne zawarte w Konstytucji i niektórych innych aktach normatywnych objętych programem kształcenia

- interpretuje przepisy Konstytucji

- stosuje właściwe metody interpretacji przepisów Konstytucji

- wyjaśnia cele i funkcje poszczególnych instytucji konstytucyjnych

- wyjaśnia znaczenie ustrojowe kompetencji poszczególnych konstytucyjnych organów państwa

- identyfikuje wolności i prawa człowieka i obywatela oraz mechanizmy ich ochrony

- identyfikuje problemy prawne dotyczące prawa konstytucyjnego i formułuje ich rozwiązania

- analizuje problemy praktyczne oraz orzecznictwo związane z materią konstytucyjną poprawnie pod względem metodologicznych

- interpretuje przepisy prawa przez pryzmat norm zawartych Konstytucji

- formułuje własne wnioski w dyskusjach dotyczących zagadnień ustrojowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, do którego student może przystąpić po uzyskaniu zaliczenia dwóch semestrów ćwiczeń.

Zakres egzaminu wyznacza wykład kursowy.

Informacje szczegółowe:

http://konstytucja.wpia.uw.edu.pl/dydaktyka/egzamin/

W trakcie egzaminu każdy student otrzyma formularz egzaminacyjny.

Pierwszą część formularza stanowi test. Na test składa się dwadzieścia pytań oraz cztery odpowiedzi na każde z nich. Zadaniem zdającego jest wskazanie jednej poprawnej odpowiedzi na każde z dwudziestu pytań testowych. Wskazanie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań oceniane będzie jako 0,5 pkt. Odpowiedzi należy przenieść do tabeli. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zmian w odpowiedziach.

Drugą część formularza stanowią pytania pół-otwarte. Zadaniem jest uzupełnienie wymienienie wszystkich odpowiedzi na pytania pół-otwarte. Za tę część uzyskać można łącznie 3 punkty.

Trzecią część formularza stanowi pytanie o ocenę konstytucyjności fragmentu spreparowanego aktu prawnego. Zadaniem jest wskazanie standardu konstytucyjnego i ocena zgodności przepisów w świetle tego standardu. Za tę część uzyskać można łącznie 3 punkty.

Czwartą część formularza stanowi kazus dotyczący zagadnień ustrojowych. Zadaniem jest wskazanie problemów konstytucyjnych występujących w kazusie oraz ich syntetyczne skomentowanie. Za całościowe omówienie kazusu można otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Łącza suma punktów, jaką można uzyskać z pisemnego egzaminu z prawa konstytucyjnego, wynosi 21. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie, co najmniej 12 punktów. Uzyskane punkty zostaną przeliczone na oceny według następującej skali:

21 – 20 punktów – ocena: bardzo dobra

19,5 – 18 punktów – ocena: dobry plus

17,5 – 16 punktów – ocena: dobry

15,5 – 14 punktów – ocena: dostateczny plus

13,5 – 11,5 punktów – ocena: dostateczny

11 – 0 punktów – ocena: niedostateczny

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik
Prowadzący grup: Katarzyna Gaczyńska, Zbigniew Gromek, Dominik Łukowiak, Ryszard Piotrowski, Jan Podkowik, Robert Rybski, Konrad Rydel, Marcin Stębelski, Monika Żabicka-Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik
Prowadzący grup: Maciej Berek, Katarzyna Gaczyńska, Zbigniew Gromek, Patryk Kukliński, Ryszard Piotrowski, Jan Podkowik, Robert Rybski, Konrad Rydel, Rafał Smoleń, Marcin Stębelski, Marcin Szwed, Monika Żabicka-Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.