Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne: zobowiązania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P013 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne: zobowiązania
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prawo zobowiązań stanowi jedną z pięciu tradycyjnie wyodrębnianych części prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i prawa spadkowego). Reguluje ono stosunki majątkowe typu względnego. Celem wykładu jest w szczególności wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa zobowiązań, przedstawienie problematyki naprawiewienia szkody, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia, wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania, wygaśnięcia zobowiązania, zmiany wierzyciela i dłużnika oraz zbiegu roszczeń, jak również poszczególnych rodzajów stosunków zobowiązaniowych.

Pełny opis:

Zobowiązania – część ogólna:

Wykład i ćwiczenia mają ten sam zakres przedmiotowy. Ich celem jest przedstawienie instytucji polskiego prawa zobowiązań z uwzględnieniem genezy, kontekstu prawnoporównawczego, sposobu regulacji oraz realizowanych przez nie funkcji.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące kwestie:

1. Miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym.

2. Podstawowe pojęcia prawa zobowiązań.

3. Świadczenie. Rodzaje świadczeń. Świadczenia pieniężne i odsetki.

4. Naprawienie szkody.

5. Wielość wierzycieli lub dłużników.

6. Umowy zobowiązaniowe.

7. Czyny niedozwolone.

8. Bezpodstawne wzbogacenie.

9. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania.

10. Wygaśnięcie zobowiązania.

11. Zmiana wierzyciela lub dłużnika.

12. Zbieg roszczeń.

Zobowiązania – część szczegółowa:

Wykład i ćwiczenia są tożsame co do zakresu przedmiotowego. Mają za zadanie przedstawić poszczególne rodzaje stosunków zobowiązaniowych, uwzględniając ich genezę, kontekst prawnoporównawczy, sposób regulacji (i tego konsekwencje), a także realizowane przez nie funkcje.

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące kwestie:

1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań.

2. Umowy regulujące przeniesienie praw.

3. Umowy regulujące używanie rzeczy.

4. Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług.

5. Umowy regulujące stosunki kredytowe.

6. Zabezpieczenia wierzytelności.

7. Umowy o funkcji alimentacyjnej.

8. Ubezpieczenia gospodarcze.

9. Umowa spółki w systemie prawnym.

10. Przekaz i papiery wartościowe.

11. Przyrzeczenie publiczne.

12. Gra i zakład.

13. Ugoda.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2019, wyd. LexisNexis.

2. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer.

3. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, wyd. LexisNexis.

4. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck.

5. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2019, wyd. C.H. Beck.

Komentarze:

1. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom I, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck.

2. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom II, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck.

3. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka i P. Machnikowskiego, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck.

4. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom II, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck.

5. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer.

6. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer.

Literatura pomocnicza:

1. System prawa cywilnego, pod red. S. Grzybowskiego, t. III, cz. 1 i 2, Wrocław-Warszawa 1985, wyd. Ossolineum.

2. System Prawa Prywatnego. Tom 5, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck.

3. System Prawa Prywatnego. Tom 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2018, wyd. C. H. Beck.

4. System Prawa Prywatnego. Tom 7, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2018, wyd. C. H. Beck.

5. System Prawa Prywatnego. Tom 8, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa zobowiązań. Potrafi samodzielnie analizować akty normatywne związane z przedmiotem wraz z odwołaniem się do doktryny i orzecznictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Lista obecności, kolokwium, egzamin

Forma egzaminu w roku akademickim 2020/2021

pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 60 pytań

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kaliński
Prowadzący grup: Magdalena Bławat, Maria Boratyńska, Adam Brzozowski, Antonina Chłopecka, Marcin Ciemiński, Maciej Giaro, Teresa Grzeszak, Lech Jaworski, Wojciech Kocot, Dorota Krekora-Zając, Bogusław Lackoroński, Wojciech Machała, Rafał Morek, Bartłomiej Ostrzechowski, Jakub Pawliczak, Ewa Wojtaszek-Mik, Kamil Zaradkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Prawo zobowiązań stanowi jedną z pięciu tradycyjnie wyodrębnianych części prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i prawa spadkowego). Reguluje ono stosunki majątkowe typu względnego. Celem wykładu jest w szczególności wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa zobowiązań, przedstawienie problematyki naprawiewienia szkody, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia, wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania, wygaśnięcia zobowiązania, zmiany wierzyciela i dłużnika oraz zbiegu roszczeń, jak również poszczególnych rodzajów stosunków zobowiązaniowych.

Pełny opis:

Zobowiązania – część ogólna:

Wykład i ćwiczenia mają ten sam zakres przedmiotowy. Ich celem jest przedstawienie instytucji polskiego prawa zobowiązań z uwzględnieniem genezy, kontekstu prawnoporównawczego, sposobu regulacji oraz realizowanych przez nie funkcji.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące kwestie:

1. Miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym.

2. Podstawowe pojęcia prawa zobowiązań.

3. Świadczenie. Rodzaje świadczeń. Świadczenia pieniężne i odsetki.

4. Naprawienie szkody.

5. Wielość wierzycieli lub dłużników.

6. Umowy zobowiązaniowe.

7. Czyny niedozwolone.

8. Bezpodstawne wzbogacenie.

9. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania.

10. Wygaśnięcie zobowiązania.

11. Zmiana wierzyciela lub dłużnika.

12. Zbieg roszczeń.

Zobowiązania – część szczegółowa:

Wykład i ćwiczenia są tożsame co do zakresu przedmiotowego. Mają za zadanie przedstawić poszczególne rodzaje stosunków zobowiązaniowych, uwzględniając ich genezę, kontekst prawnoporównawczy, sposób regulacji (i tego konsekwencje), a także realizowane przez nie funkcje.

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące kwestie:

1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań.

2. Umowy regulujące przeniesienie praw.

3. Umowy regulujące używanie rzeczy.

4. Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług.

5. Umowy regulujące stosunki kredytowe.

6. Zabezpieczenia wierzytelności.

7. Umowy o funkcji alimentacyjnej.

8. Ubezpieczenia gospodarcze.

9. Umowa spółki w systemie prawnym.

10. Przekaz i papiery wartościowe.

11. Przyrzeczenie publiczne.

12. Gra i zakład.

13. Ugoda.

Literatura:

Podręczniki:

1. podstawowy - A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2019, wyd. LexisNexis.

2. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2020, wyd. Wolters Kluwer.

3. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck.

4. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2019, wyd. C.H. Beck.

Komentarze:

1. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom I, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck.

2. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom II, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck.

3. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka i P. Machnikowskiego, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck.

4. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom II, pod. red. K. Osajdy, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck,

5. Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353 – 626, pod. red. M. Gutowskiego, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck.

6. Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz do art. 627 – 1088, pod. red. M. Gutowskiego, Warszawa 2019, wyd. C. H. Beck.

7. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, pod. red. J. Gudowskiego, warszawa 2018, wyd. Wolters Kluwer.

8. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer.

9. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer.

Literatura pomocnicza:

1. System prawa cywilnego, pod red. S. Grzybowskiego, t. III, cz. 1 i 2, Wrocław-Warszawa 1985, wyd. Ossolineum.

2. System Prawa Prywatnego. Tom 5, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck.

3. System Prawa Prywatnego. Tom 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2018, wyd. C. H. Beck.

4. System Prawa Prywatnego. Tom 7, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2018, wyd. C. H. Beck.

5. System Prawa Prywatnego. Tom 8, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.