Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P014 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu z postępowania cywilnego jest przedstawienie procedury sądowej i pozasądowej w zakresie realizacji norm prawa materialnego oraz ochrony wynikających ze stosunków cywilnoprawnych praw podmiotowych. Wskazane procedury służą ochronie interesu indywidualnego (jednostkowego) lub grupowego strony powodowej dochodzącej przysługujących jej uprawnień, a z drugiej strony obronie praw pozwanych podmiotów prawa cywilnego (osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek korzystających z podmiotowości prawa cywilnego). Wykład ma szczególne znaczenie dla studentów zamierzających w przyszłości wykonywać zawody prawnicze, tj. sędziego, adwokata, radcy prawnego , notariusza, prokuratora lub komornika sądowego.

Pełny opis:

Zadaniem wykładu kursowego z postępowania cywilnego jest przedstawienie w ogólnym zarysie studentom IV roku podstawowych instytucji z zakresu tej najczęściej stosowanej w praktyce wymiaru sprawiedliwości procedury sądowej. Odnosi się on również do ruchu alternatywnych form rozwiązywania sporów prawnych, uzupełniających postępowanie sądowe, wśród których najważniejsze znaczenie odgrywają arbitraż (sąd polubowny) i mediacja. W ramach wykładu przedstawione zostaną ponadto najważniejsze relacje między postępowaniem cywilnym i normującym je prawem procesowym cywilnym ( jako zespołem norm kompetencyjnych i procesowych sensu stricto) a wybranymi zagadnieniami karnego prawa procesowego i administracyjnego prawa procesowego.

Tematy poszczególnych wykładów są następujące:

1. Pojęcie i rodzaje postępowania cywilnego. Alternatywne formy rozwiązywania sporów prawnych.

2. Pojęcie sprawy cywilnej i drogi sądowej. Rodzaje niedopuszczalności drogi sądowej.

3. Źródła prawa procesowego cywilnego. Stosowanie norm prawa procesowego i ich relacja do przepisów prawa materialnego.

4. Przesłanki procesowe.

5. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

6. Zasady naczelne wymiaru sprawiedliwości, zasady naczelne postępowania cywilnego i zasady konstrukcyjne.

7. Zasada dyspozycyjności ( rozporządzalności) i zakres jej funkcjonowania w postępowaniu cywilnym.

8. Podmioty postępowania cywilnego. Organizacja i skład sądu. Referendarze sądowi.

9. Pojęcie i rodzaje właściwości sądowej.

10. Pojęcie strony i jej przymioty (zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa).

11. Współuczestnictwo procesowe.

12. Pojęcie i rodzaje następstwa procesowego.

13. Udział osób trzecich w postępowaniu cywilnym (interwencja uboczna, przypozwanie, interwencja główna).

14. Pełnomocnictwo procesowe. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa.

15. Udział w postępowaniu cywilnym prokuratora, organizacji pozarządowych i innych stron w znaczeniu procesowym ( m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, inspektor pracy, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów ).

16. Zagadnienie przedmiotu postępowania cywilnego. Koncepcja stosunków prawnoprocesowych. Powództwo i jego rodzaje.

17. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.

18. Charakterystyka czynności procesowych. Pisma procesowe, doręczenia, posiedzenia sądowe, terminy w postępowaniu cywilnym, koszty postępowania.

19. Wszczęcie postępowania pierwszoinstancyjnego. Skutki wytoczenia powództwa i doręczenia pozwu. Środki obrony pozwanego. Znaczenie postępowań odrębnych w postępowaniu cywilnym.

20. Zawieszenie i umorzenie postępowania cywilnego.

21. Mediacja, postępowanie pojednawcze i ugoda sądowa.

22. Organizacja postępowania. Posiedzenie przygotowawcze. Rozprawa.

23. Dowody. Postępowanie dowodowe. Środki dowodowe.

24. Czynności procesowe o charakterze decyzyjnym (wyroki, nakazy zapłaty i postanowienia). Prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń.

25. Środki zaskarżenia (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga na orzeczenie referendarza sądowego).

26. Znaczenie postępowania zabezpieczającego dla dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

27. Podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego (tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, rodzaje egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne).

28. Jurysdykcja krajowa i inne instytucje międzynarodowego postępowania cywilnego.

29. Sąd polubowny (arbitrażowy). Zasady postępowania arbitrażowego.

30. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Literatura:

1. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk - Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.

2. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008.

3. Ł. Błaszczak, Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010.

4. T. Ereciński (red.) Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz t.1 i 2, Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2016.

5. T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008.

6. P. Grzegorczyk, Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010.

7. A. Jakubecki (red.) Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz aktualizowany, t. , Art. 1-729, LEX 2018,2019.

8. J. Jankowski, (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t.2, Komentarz, Art. 730 – 1217, warszawa 2019, Legalis.

9. E. Krześ- Marszałkowska (red.), Meritum. Postępowanie cywilne, Warszawa 2017.

10. A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Po uczestnictwie w wykładzie Student powinien:

A. w sferze wiedzy

1. uzyskać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego, potrzebną do zdania egzaminu kursowego oraz potrzebną do przygotowania się na aplikację zawodową ( sądową, adwokacką, radcowską, notarialną, prokuratorską i komorniczą),

2. efektywnie operować siatką pojęć i podstawowych instytucji prawnych z zakresu postępowania cywilnego

3. umiejętnie stosować normy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego i inne przepisy z zakresu prawa procesowego cywilnego

B. w sferze umiejętności

1. interpretować przepisy prawa procesowego w sposób pozwalający na rozwiązywanie wybranych zagadnień z zakresu praktyki sądowej, w szczególności w trakcie warsztatów z postępowania cywilnego.

2. dokonywać analizy kompetencji i obowiązków poszczególnych podmiotów postępowania cywilnego ( sądy, strony i uczestnicy postępowania cywilnego, organy egzekucyjne itp.) podejmujących czynności procesowe w postępowaniu cywilnym

3. przewidzieć skutki prawne i praktyczne konsekwencje czynności procesowych podejmowanych w ramach postępowania sądowego

4. dysponować możliwością realizacji czynności praktycznych w sądach, kancelariach adwokackich, radcy prawnego i notarialnych

C. w sferze postaw

1. przybliżyć genezę, istotę i znaczenie postępowania cywilnego w ramach nauk prawnych

2. postrzegać postępowanie cywilne jako jeden z ważniejszych praktycznych instrumentów prawnych w zakresie realizacji norm materialnoprawnych i ochrony praw podmiotowych

3. rozumieć i obiektywnie odnosić się do konkretnych rozwiązań ustawowych oraz orzecznictwa sądowego i arbitrażowego

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie obecności na wykładzie, przy dwóch możliwych nieobecnościach w w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Ereciński
Prowadzący grup: Marcin Cieśliński, Marcin Dziurda, Agnieszka Gołąb, Andrzej Harla, Piotr Rylski, Andrzej Wach, Karol Weitz, Bartosz Wołodkiewicz, Tadeusz Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu z postępowania cywilnego jest przedstawienie procedury sądowej i pozasądowej w zakresie realizacji norm prawa materialnego oraz ochrony wynikających ze stosunków cywilnoprawnych praw podmiotowych. Wskazane procedury służą ochronie interesu indywidualnego (jednostkowego) lub grupowego strony powodowej dochodzącej przysługujących jej uprawnień, a z drugiej strony obronie praw pozwanych podmiotów prawa cywilnego (osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek korzystających z podmiotowości prawa cywilnego). Wykład ma szczególne znaczenie dla studentów zamierzających w przyszłości wykonywać zawody prawnicze, tj. sędziego, adwokata, radcy prawnego , notariusza, prokuratora lub komornika sądowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.