Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Four Freedoms

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S058
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The Four Freedoms
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: European Union Internal Market
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

All law students are welcome. Previous knowledge of EU institutional law is preferable though not required. Previous knowledge of EU substantive law is helpful though not required.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The Four Freedoms discusses the free movement of workers, goods, capital, and services, as well as the freedom of establishment. This is the course to discuss advanced concepts of the substantive law as well as newest cases and freshly proposed legislation, through an interactive approach and case-study.

Pełny opis:

The Four Freedoms discusses the free movement of workers, goods, capital, and services, as well as the freedom of establishment. This is the course to discuss advanced concepts of the substantive law as well as newest cases and freshly proposed legislation, through an interactive approach.

During the course we will discuss the methods which characterise European legislation, on the one hand (harmonisation, mutual recognition), and case-law of the Court of Justice of the European Union, on the other (typical patterns of reasoning), will be emphasised throughout the course. At the end of the course you should be able to analyse, evaluate, but also criticise the state of law.

Particular topics addressed include:

product deregulation and its consequences;

legal services and legal practice in another MS on a permanent basis;

sensitive areas of the internal market (gambling, abortion, pharmaceutical products, pornography, blood products etc.);

income taxes and the internal market;

rules concerning spelling of names from the internal market perspective.

Literatura:

C. Barnard, The Substantive Law of the EU

Paul Craig et Gráinne de Búrca, EULaw : Text, Cases, and Materials

Supplementary readings will be available.

Efekty uczenia się:

The student should acquire a full and deep understanding of the functioning of the free movement in the UE. In addition, the knowledge as well as the practical skills passed during the courses are applicable in day-to-day practice of commercial and administrative law.

Metody i kryteria oceniania:

Lecture combined with discussion among the lecturer and students - activity during classes shall be assessed.

Case-law study

Reading of judgments of the ECJ on behalf of the students will be required (information will be provided during classes)

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)