Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

EU Competition Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S059
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: EU Competition Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: European Union Internal Market
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) All law students are welcome. Students with EU-law background will find the subject easier. Students with background in domestic competition law, coming from EU member states, may find the subject reduntant as competition rules are largely similar between the EU and its member states.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład omawia po pierwsze pojęcie porozumień ograniczających konkurencję, sposób ustalania, że dane porozumienie narusza konkurencję, możliwe sposoby usprawiedliwienia naruszania, a także wyłączenia grupowe spod zakazu zawierania takich porozumień. Po drugie, tematem wykładu jest pozycja dominująca i sposoby jej nadużywania. Po trzecie – postępowania w sprawach naruszeń prawa konkurencji.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

– Terminology employed in competition law.

– Competences of the European Commission and national competition authorities re EU competition law.

– Anticompetitive agreements and methodology of their assessment applied by the European Commission and the European Courts.

– Main types of the anticompetitive agreements.

– Rule of reason.

– Block exemptions and de minimis rule.

– Dominant position.

– Abuse of a dominant position and its assesment.

– Remedies.

– Proceedings before the Commission and leniency programme.

– Private enforcement of EU competition rules.

Literatura: (tylko po angielsku)

No compulsory reading. Optional:

Fox & Gerard: EU Competition Law (for basic knowledge),

Jones & Sufrin: EU Competition Law.

Efekty uczenia się:

Przekazanie wiedzy na temat regulacji unijnych dotyczących niedozwolonych porozumień, praktyk uzgodnionych i decyzji związków przedsiębiorstw a także nadużywania pozycji dominującej. Wykształcenie podstawowych umiejętności analizy umów i regulaminów pod kątem zgodności z prawem konkurencji.

Metody i kryteria oceniania:

Napisanie krótkiego tekstu lub egzamin, według wyboru studenta.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)