Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Judicial Protection in the EU

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S062-V
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Judicial Protection in the EU
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: European Union Internal Market
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):


The objective of the lecture is to provide students with specialist knowledge on the structure of the judicial system of the European Union and on resolution of disputes relating to EU Law from the perspective of both national and EU Law.
A special part of the lectures shall be devoted to the newest judgments of the ECJ concerning the Rule of Law


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

A concise introduction to the system of Judicial Protection in EU Law with a special part concerning the Rule of Law Crisis in the European Union and the related development in the case law of the ECJ.

Pełny opis:

After Poland’s EU accession on 1 May 2004 problems relating to application and enforcement of Europaen Law gained practical importance. The EU-treaties provide for specific procedures within whose frames individuals, Member States and European institutions can enforce rights resulting from EU Law provisions.

An important role is also played by national courts who have the duty to protect the rights of individuals derived from the system of EU Law. During the lecture students are made familiar with the structure o the Community system of legal protection. Composition and competencies of the ECJ and the

Court are discussed, as well as basic procedures provided for by the TEU and TFEU, the ECJ case-law relating to application of EU Law by national courts, including the principles of effectiveness, non-discrimination and State liability for infringement of Community Law.

Special attention is paid to the procedure of preliminary reference which has a specific place within the system of legal protection of the EU and is also important from the perspective of protection of rights of individuals. Participants will be required to read selected literature and be familiar with the ECJ judgments indicated in advance.

A material part of the lectures will concern the recent Rule of Law crisis in Poland and the newest ECJ case law on that topic.

Literatura:

K. Lenarts, I. Maselis, K. Gutman, EU Procedural Law, Oxford 2015

EU Law, Text, Cases and Materials, P. Craig & G. de Burca, Oxford University Press (most recent edition)

Further literature on the discussed topcs will be provided during classes

Efekty uczenia się:

After completing the course students should know in which cases a dispute can be resolved before courts in Luxembourg, and in which cases a dispute relating to EU Law should be resolved before national courts (as well as the rules governing the national proceedings).

After completion of the course its participants should also be familiar with all kinds of complaints admissible before the European Court of Justice and the Court, know the details of preliminary reference procedure before national courts and be able to use pertinent sources of law.

Metody i kryteria oceniania:

Lecture combined with discussion among the lecturer and students

Case-law study

Reading of judgments of the ECJ on behalf of the students will be required (information will be provided during classes)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)