Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie sądów - zagadnienia materialnoprawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S145-V
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie sądów - zagadnienia materialnoprawne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Część ogólna prawa cywilnego w praktyce orzeczniczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem wykładu jest przedstawienie studentom działania instytucji części ogólnej prawa cywilnego z uwzględnieniem istotnych orzeczeń Sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład prezentuje problematykę poszczególnych instytucji części ogólnej prawa cywilnego w ujęciu dorobku orzecznictwa.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie studentom dorobku orzecznictwa wypracowanego na tle stosowania unormowań części ogólnej kodeksu cywilnego. Utrwalone tendencje sądowego stosowania prawa wpływają na przyjmowanie, także poza praktyką orzeczniczą, określonych kierunków interpretacji przepisów. W nauce prawa cywilnego konieczna jest zatem wiedza o aktualnych trendach wykładni sądowej, zwłaszcza wobec obserwowanego współcześnie zwiększenia roli orzecznictwa w systemie prawa.

Prezentacja przypadków sporów rozstrzyganych na drodze postępowania sądowego ma na celu umożliwienie studentom lepszego, wspartego przykładami konkretnych spraw, zrozumienia podstawowych instytucji części ogólnej prawa cywilnego, a także wypracowanie przekonania, że nauka zagadnień z zakresu teorii prawa jest niezbędna do prawidłowego stosowania prawa w praktyce – w każdym z wykonywanych w przyszłości zawodów prawniczych.

Literatura:

1. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych przesyłane uczestnikom wykładu;

2. A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian - Prawo cywilne, Część ogólna, aktualne wydanie;

3. Z. Radwański, A. Olejniczak – Prawo cywilne – część ogólna, aktualne wydanie;

4. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk – Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, aktualne wydanie.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student wykazuje się znajomością praktyki sądowego stosowania prawa w zakresie instytucji części ogólnej prawa cywilnego, potrafi przedstawić zaczerpnięte z praktyki przykłady działania tych instytucji oraz wyjaśnić kształtowanie się kierunków sądowej wykładni prawa, zna istotne orzeczenia sądów wyznaczające trendy interpretacyjne przepisów części ogólnej Kodeksu cywilnego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie, a dla osób chętnych także test zaliczeniowy.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie są przewidziane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)