Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do konkursów moot court z mediacji i arbitrażu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S171
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do konkursów moot court z mediacji i arbitrażu
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Polubowne metody rozwiązywania sporów prawnych - teoria, praktyka, prawo
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Konkursy typu moot court pozwalają studentom wykorzystywać wiedzę prawniczą nabywaną w toku studiów w praktyczny sposób. Formuła rywalizacji sprzyja atrakcyjności zajęć dla ich uczestników. Konkursy z zakresu arbitrażu i mediacji stwarzają studentom możliwość rozwijania umiejętności krasomówczych i erystycznych, aktywnego poszukiwania sposób godzenia interesów własnych i cudzych, rozwijania empatii i inteligencji emocjonalnej oraz zdolności analitycznych.


Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci będą przygotowywać się do eliminacji i udziału w dwóch konkursach arbitrażowych:

- Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (https://vismoot.pace.edu/)

- Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (www.fdimoot.org)

oraz w konkursie mediacyjnym:

- ICC Mediation Competition (https://iccwbo.org/event/icc-international-commercial-mediation-competition/)

Literatura:

Jörg Risse, Markus Altenkirch, Ragnar Herbst, Annette Keilmann, Lisa Reiser, The Complete (but Unofficial) Guide to the Willem C Vis Commercial Arbitration Moot, 2017.

Materiały konkursowe

Lektury dobrane do tematyki kazusów konkursowych.

Efekty uczenia się:

Studenci będą posiadali wiedzę na temat konkursów moot court dotyczących mediacji i arbitrażu oraz będą gotowi do wzięcia udziału w rywalizacji.

Metody i kryteria oceniania:

- Udział i aktywność na zajęciach.

- Przygotowanie i prezentacja wystąpień

- Udział w symulacjach dotyczących kazusów konkursowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)