Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koncepcje ustrojowe we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S177-V
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Koncepcje ustrojowe we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ustroje współczesnych państw świata
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Konwersatorium przeznaczone dla studentów III i IV roku kierunku prawo.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach konwersatorium omówione zostaną wiodące współczesne koncepcje ustrojowe i polityczne: autorytaryzm, populizm, republikanizm. Przedstawione będą ich historyczne korzenie, ewolucja oraz warunki determinujące i sprzyjające ich powstawaniu i rozwojowi.

Pełny opis:

Obecnie w epoce kryzysu demokracji liberalnej pojawiają się w debacie politycznej oraz praktyce ustrojowej inne koncepcje organizacji ustrojowej państwa. Z tego względu omówienie podstawowych idei ustrojowych jest tematem aktualnym i mogącym budzić zainteresowanie studentów. Podstawowym celem przedmiotu jest omówienie współczesnych koncepcji ustrojowych i politycznych w ich kontekście historycznym. Zapewnienie takiego tła pozwoli na szersze ujęcie tej problematyki, a także na zapoznanie z pewnymi typowymi mechanizmami i warunkami sprzyjającymi wprowadzaniu poszczególnych koncepcji w życie. Dzięki temu możliwe również będzie przedstawienie ewolucji poszczególnych idei w czasie i przestrzeni, a także ich typowych wad i zalet, które ujawniły się w rozwoju dziejowym.

Omawiane na zajęciach koncepcje to: autorytaryzm w wieku XX i współcześnie, populizm (nurt prawicowy i lewicowy) republikanizm (ewolucja od czasó wczesnonowożytnych do wieku XX).

Literatura:

Podstawowa literatura:

H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2007 i wyd. następne

R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków 2006 i wydania kolejne

Szczegółowa literatura podana w sylabusie Informacje dla grup.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student powinien:

- znać podstawowe założenia omawianych koncepcji ustrojowych

- potrafić wskazać podstawowe różnice między różnymi koncepcjami ustrojowymi

- rozumieć uwarunkowania ewolucji różnych koncepcji ustrojowych

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach

ocena ciągła (aktywność i przygotowanie do zajęć

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)