Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilnoprawne aspekty działalności inwestorów zagranicznych w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S222 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Cywilnoprawne aspekty działalności inwestorów zagranicznych w Polsce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Inwestycje zagraniczne w Polsce
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 2.40 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Inwestycje zagraniczne w Polsce są przedmiotem regulacji nie tylko krajowej, lecz również międzynarodowej zawartej w BIT lub traktatach zawierających postanowienia dotyczące inwestycji zagranicznych (TIP).Regulacja prawna inwestycji zagranicznych w Polsce ma charakter hybrydowy. Specyfika stosunków prawnych, które są przedmiotem tej regulacji, łączących inwestorówzagranicznych (podmiotów prawa prywatnego) z państwem przyjmującym (podmiotem suwerennym), rodzi konieczność rozstrzygania zagadnień prawnych z uwzględnieniem zarówno norm prawa międzynarodowego publicznego, prawa prywatnego międzynarodowego, jak i prawa właściwego (prawa prywatnego). Należy do nich: 1. interpretacja określeń inwestora oraz inwestycji zagranicznej użytych w poszczególnych traktatach, 2. określenie prawa właściwego, na podstawie którego należy ustalać status prawny inwestora zagranicznego i inwestycji, 3. rozstrzyganie o skuteczności nabycia praw do inwestycji.

Pełny opis:

W czasie wykładów dotyczących cywilnoprawnych aspektów działalności inwestorów zagranicznych w Polsce rozważane będą w sposób szczególny następujące zagadnienia:

1. Prawo krajowe, w tym prawo prywatne międzynarodowe i jego znaczenie dla określenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego ochrony w międzynarodowym prawie inwestycyjnym – dr Bogusław Lackoroński.

2. Prawo właściwe dla określenia statusu prawnego inwestycji zagranicznej oraz skuteczności nabycia praw do poszczególnych jej elementów – dr Bogusław Lackoroński.

3. Prawo właściwe dla określenia statusu inwestora zagranicznego – dr Bogusław Lackoroński.

4. Pojęcie inwestycji i inwestora zagranicznego w międzynarodowym prawie inwestycyjnym oraz w wybranych BIT, których stroną jest Polska – dr Bogusław Lackoroński.

5. Inwestycje zagraniczne w rozumieniu BIT, których stroną jest Polska, oraz ich poszczególne składniki z punktu widzenia polskiego prawa cywilnego – dr Bogusław Lackoroński.

6. Nabycie składników mienia konstytuujących inwestycję w świetle polskiego prawa krajowego i jego znaczenie dla możliwości korzystania z ochrony wynikającej z międzynarodowego prawa inwestycyjnego - dr Bogusław Lackoroński

7. Krajowe środki ochrony inwestycji zagranicznych w polskim prawie – dr Bogusław Lackoroński.

8. Znaczenie prawa krajowego przy rozstrzyganiu kwestii jurysdykcyjnych (ratione materiae i ratione personae) – dr Bogusław Lackoroński.

Literatura:

Literatura podstawowa w szczególności:

1. M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2019

2. R. Dolzer, Ch. Schreuer, Principles of international investment law, Oxford 2008

3. Z. Douglas, The International Law of Investments Claims, Cambridge 2009

4. A. Newcombe, L. Pardell, Law and Practice of Investment Treaties, Wolter Kluwer, Alphen aan den Rijn 2009

Literatura uzupełniająca w szczególności:

1. M. Bors, Pojęcie i status inwestora w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Część pierwsza, Studenckie Zeszyty Naukowe 2014, Zeszyt 24 http://sknp.umcs.pl/wp-content/24/Pojecie%20i%20status%20inwestora.pdf

2. P. Kosiński, Rola prawa krajowego w międzynarodowych sporach inwestycyjnych, Studia Iuridica Toruniensia 2011, Tom VIII http://wydawnictwoumk.pl/prod_74294_Studia_Iuridica_Toruniensia_t._82011.html

3. M. Świątkowski, Czy wyrok sądu stanowi "inwestycję" w rozumieniu traktatów o ochronie inwestycji? [w:] Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, red.: M. Łaszczuk et al., Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Uzyskanie wiedzy na temat specyfiki oraz podstaw prawnych stosunków łączących państwa i inwestorów zagranicznych.

Uzyskanie wiedzy o relacji pomiędzy normami należącymi do tej dziedziny prawa a normami prawa międzynarodowego publicznego oraz normami prawa prywatnego.

Uzyskanie wiedzy na temat podstaw prawnych rozstrzygania o przedmiotowym zakresie ochrony wynikającej z międzynarodowego prawa inwestycyjnego i jego znaczeniu dla skuteczności dochodzenia tej ochrony w arbitrażu inwestycyjnym.

Uzyskanie umiejętności prawidłowego interpretowania zjawisk prawnych z zakresu międzynarodowego prawa inwestycyjnego w skali globalnej, regionalnej i krajowej.

Przygotowanie do pracy na stanowisku wymagającym podstawowej kompetencji i wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa inwestycyjnego zarówno w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wynik końcowego zaliczenia pisemnego, który kształtuje ocenę.

Zaliczenie pisemne w postaci końcowego testu wielokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Jaworski, Bogusław Lackoroński
Prowadzący grup: Lech Jaworski, Bogusław Lackoroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Inwestycje zagraniczne w Polsce są przedmiotem regulacji prawnej wydawanej nie tylko przez władze krajowe, lecz również regulacji zawartej w dwustronnych traktatach inwestycyjnych (BIT) lub traktatach zawierających postanowienia dotyczące inwestycji zagranicznych (TIP), których jedną ze stron jest RP. Oznacza to, że regulacja prawna inwestycji zagranicznych w Polsce ma charakter hybrydowy. Specyfika stosunków, prawnych, które są przedmiotem tej regulacji, powstających pomiędzy inwestorem zagranicznym (podmiotem prawa prywatnego) i państwem przyjmującym (podmiotem suwerennym), rodzi wiele szczególnych zagadnień, których rozstrzyganie wymaga uwzględnienia zarówno norm prawa międzynarodowego publicznego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa właściwego (prawa prywatnego). Do zagadnień tych należy: 1. ustalanie znaczenia wyrażeń użytych w traktatach inwestycyjnych na określenie inwestora oraz inwestycji zagranicznej i składających się na nią poszczególnych elementów w poszczególnych traktatach lub ich grupach, 2. określenie prawa właściwego, na podstawie którego należy ustalić status prawny inwestora zagranicznego, inwestycji i wchodzących w jej skład poszczególnych elementów, 3. określenie statusu prawnego inwestora zagranicznego oraz inwestycji, w szczególności w celu rozstrzygnięcia o skuteczności nabycia praw do inwestycji podlegających ochronie na podstawie międzynarodowego prawa inwestycyjnego.

Pełny opis:

W czasie wykładów dotyczących cywilnoprawnych aspektów działalności inwestorów zagranicznych w Polsce rozważane będą w sposób szczególny następujące zagadnienia:

1. Prawo krajowe, w tym prawo prywatne międzynarodowe i jego znaczenie dla określenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego ochrony w międzynarodowym prawie inwestycyjnym – dr Bogusław Lackoroński.

2. Prawo właściwe dla określenia statusu prawnego inwestycji zagranicznej oraz skuteczności nabycia praw do poszczególnych jej elementów – dr Bogusław Lackoroński.

3. Prawo właściwe dla określenia statusu inwestora zagranicznego – dr Bogusław Lackoroński.

4. Pojęcie inwestycji i inwestora zagranicznego w międzynarodowym prawie inwestycyjnym oraz w wybranych BIT, których stroną jest Polska – dr Bogusław Lackoroński.

5. Inwestycje zagraniczne w rozumieniu BIT, których stroną jest Polska, oraz ich poszczególne składniki z punktu widzenia polskiego prawa cywilnego – dr Bogusław Lackoroński.

6. Nabycie składników mienia konstytuujących inwestycję w świetle polskiego prawa krajowego i jego znaczenie dla możliwości korzystania z ochrony wynikającej z międzynarodowego prawa inwestycyjnego - dr Bogusław Lackoroński

7. Krajowe środki ochrony inwestycji zagranicznych w polskim prawie – dr Bogusław Lackoroński.

8. Znaczenie prawa krajowego przy rozstrzyganiu kwestii jurysdykcyjnych (ratione materiae i ratione personae) – dr Bogusław Lackoroński.

Literatura:

Literatura podstawowa w szczególności:

1. M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2019

2. R. Dolzer, Ch. Schreuer, Principles of international investment law, Oxford 2008

3. Z. Douglas, The International Law of Investments Claims, Cambridge 2009

4. A. Newcombe, L. Pardell, Law and Practice of Investment Treaties, Wolter Kluwer, Alphen aan den Rijn 2009

Literatura uzupełniająca w szczególności:

1. M. Bors, Pojęcie i status inwestora w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Część pierwsza, Studenckie Zeszyty Naukowe 2014, Zeszyt 24 http://sknp.umcs.pl/wp-content/24/Pojecie%20i%20status%20inwestora.pdf

2. P. Kosiński, Rola prawa krajowego w międzynarodowych sporach inwestycyjnych, Studia Iuridica Toruniensia 2011, Tom VIII http://wydawnictwoumk.pl/prod_74294_Studia_Iuridica_Toruniensia_t._82011.html

3. M. Świątkowski, Czy wyrok sądu stanowi "inwestycję" w rozumieniu traktatów o ochronie inwestycji? [w:] Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, red.: M. Łaszczuk et al., Warszawa 2012

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Jaworski, Bogusław Lackoroński
Prowadzący grup: Lech Jaworski, Bogusław Lackoroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.