Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publicznoprawne uwarunkowania rynku nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S314 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Publicznoprawne uwarunkowania rynku nieruchomości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawne aspekty rynku nieruchomości
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość poszczególnych działów prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego, znajomość procedury cywilnej i administracyjnej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z publicznoprawnymi aspektami rynku nieruchomości.

Pełny opis:

1. Geneza i podstawy aksjologiczne publicznoprawnej ingerencji w obrót nieruchomościami,

2. Przemiany własnościowe w odniesieniu nieruchomości w dobie transformacji ustrojowej: uwłaszczenie państwowych osób prawnych, komunalizacja, prywatyzacja i reprywatyzacja

3. Zakres przedmiotowy i podstawy normatywne regulacji dot. publicznych zasobów nieruchomości:

- ustawa o gospodarce nieruchomościami,

- ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

- ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości,

- ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- ustawa o Agencji Mienia Wojskowego,

- ustawa o lasach,

- inne (w tym nieruchomości drogowe i kolejowe, nieruchomości pod wodami płynącymi),

4. Pojęcie gospodarowania zasobem nieruchomości,

5. Podmioty gospodarujące zasobami nieruchomości publicznych: starostowie, KOWR, KZN i in.

6. Konstrukcja prawna powiernictwa na przykładzie KOWR

7. Formy gospodarowania nieruchomościami publicznymi (sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, przetargi na zbycie nieruchomości, zbywanie nieruchomości publicznych w trybie bezprzetargowym, najem, dzierżawa i in.)

8. Pojęcie i konstrukcja prawna trwałego zarządu

9. Systemy ewidencjonowania i rejestrów nieruchomości; źródła informacji o nieruchomościach – księgi wieczyste, zbiory dokumentów i ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – ich funkcja, organizacja i ustrój. Inne źródła informacji o nieruchomościach oraz narzędzia pomocnicze (publiczne zasoby cyfrowe); (i) ustalanie stanu prawnego nieruchomości - konstrukcja, prowadzenie i funkcja ksiąg wieczystych, podstawy postępowania wieczystoksięgowego, (ii) ustalanie stanu faktycznego nieruchomości - ewidencja gruntów i budynków – konstrukcja, zasady prowadzenia i funkcja, (iii) relacje między księgami wieczystymi i ewidencją gruntów, (iv) rozstrzygnięcia w zakresie możliwości zagospodarowania nieruchomości – akty planowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (WZ, LICP), rozstrzygnięcia szczególne.

10. Pojęcie gospodarki nieruchomościami – zakres regulacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i inne obszary regulacyjne tworzący szczególny reżim prawny odnoszący się do nieruchomości – przykładowo: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i in.

11. Wykonywanie praw do nieruchomości: (i) pojęcie podziału nieruchomości (podział geodezyjny, podział prawny), podział quoad usum, (ii) podstawy prawne i postępowanie w sprawie podziałów nieruchomości (gruntowych, budynkowych, lokalowych, rolnych), (iii) postępowanie w sprawie scalania i podziału nieruchomości, (iv) rozgraniczenie nieruchomości, (v) wznowienie granic, (vi) prawo sąsiedzkie.

12. Wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości; pojęcie wywłaszczenia, omówienie pojęcia celu publicznego, zasady postępowania wywłaszczeniowego, uczestnicy postępowania, postępowanie negocjacyjne, postępowanie przymusowe. Zasady ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości; przesłanki zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz podmioty uprawnione do żądania zwrotu i zasady rozliczeń z tego tytułu. Wywłaszczenie nieruchomości w związku z budową dróg publicznych (zakres regulacyjny ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) oraz wybranych innych inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy tzw. specustaw . Ograniczanie prawa własności na cele budowy infrastruktury technicznej i inne (np.: rozpoznawania złóż kopalin, w związku z klęskami żywiołowymi., wynikające z planowania przestrzennego, ze stosunków sąsiedztwa, z uregulowań dot. ochrony przyrody i ochrony środowiska). Wywłaszczanie nieruchomości

13. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,

14. Pojęcie planowania przestrzennego; geneza współczesnych uregulowań planowania przestrzennego; system źródeł prawa dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego; normatywny model planowania przestrzennego w Polsce (planowanie przestrzenne w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym); zasady planowania przestrzennego; planowanie przestrzenne a prawo własności nieruchomości; rola planowania przestrzennego w gospodarce nieruchomościami; podmioty planowania przestrzennego; pojęcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; pojęcie i charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; procedura uchwalania planu miejscowego i skutki jego uchwalenia; pojęcie renty planistycznej; normatywne podstawy zagospodarowania nieruchomości położonych na obszarach pozbawionych planu – pojęcie decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego; pozycja prawna właścicieli nieruchomości, inwestorów i osób trzecich w procesie planowania przestrzennego; szczególne regulacje dot. lokalizowania inwestycji drogowych, kolejowych, lotniskowych.

15. Wycena nieruchomości. Cele wyceny. Podmioty uprawnione na zasadach wyłączności do dokonywania wyceny. Forma prawna wyceny. Podejście, metody i techniki wyceny. Powszechna taksacja nieruchomości. Pojęcie katastru. Funkcje katastru. Zasady tworzenia wartości katastralnej nieruchomości.

16. Opodatkowanie nieruchomości: (i) podatek od nieruchomości, (ii) podatek rolny, (iii) podatek leśny, (iv) opodatkowanie czynności obejmujących przeniesienie własności nieruchomości: podatek od czynności cywilnoprawnych, VAT.

17. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarki nieruchomościami - rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy, zarządcy; warunki uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu; odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna rzeczoznawców, pośredników i zarządców; pojęcie rynku nieruchomości.

Literatura:

P. Czechowski, Prawo rolne, Warszawa 2019.

P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

1. Znajomość źródeł prawa z zakresu obrotu nieruchomościami.

2. Umiejętność definiowania podstawowych i szczególnych instytucji prawa obrotu nieruchomościami.

3. Umiejętność rekonstrukcji i stosowania norm prawa obrotu nieruchomościami, a także formułowania własnych wniosków i opinii w oparciu o zdobytą wiedzę.

4. Po ukończeniu przedmiotu student:

– analizuje przepisy prawne związane z rynkiem nieruchomości

– rozpoznaje problemy rynku nieruchomości

– wyjaśnia pojęcia właściwe rynkowi nieruchomości.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), kontrola obecności, do wyboru studenta: egzamin ustny, esej, referat na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.