Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ordynacja podatkowa - część materialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S323 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ordynacja podatkowa - część materialna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ogólne prawo podatkowe
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza o polskim systemie prawnym i podatkowym.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład przedstawia głównie prawnomaterialne zagadnienia części ogólnej prawa podatkowego uregulowane w Ordynacji podatkowej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką polskiego prawa podatkowego zawartą w przepisach materialnoprawnych Ordynacji podatkowej. Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ordynacja podatkowa – rys historyczny.

2. Podstawowe pojęcia Ordynacji podatkowej.

3. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych w Ordynacji podatkowej. Problem reakcji na ciężar podatkowy podmiotów zobowiązanych. System ogólnych instytucji prawa podatkowego przeciwdziałających uchylaniu się i unikaniu opodatkowania.

4. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego i opinie zabezpieczające.

5. Zabezpieczenie należności podatkowych w Ordynacji podatkowej (zastaw skarbowy i hipoteka przymusowa).

6. Termin wykonania zobowiązania podatkowego. Pojęcie zaległości podatkowej oraz jej konsekwencje prawne. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.

7. Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych.

8. Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

9. Nadpłata i zobowiązanie z tytułu nadpłaty podatku. Instytucja zwrotu podatku.

10. Sukcesja prawnopodatkowa w Ordynacji podatkowej.

11. Odpowiedzialność podatkowa podatnika, płatnika, inkasenta.

12. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich w Ordynacji podatkowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Ślifirczyk, Ogólne materialne prawo podatkowe [w:] Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

1. T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010, rozdział VI i VII

2. M. Ślifirczyk, Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego, Warszawa 2018

Literatura dodatkowa:

1. M. Ślifirczyk, Law on Tax Obligations as Part of the General Tax Law Codification [w:] Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe, ed. Leonard Etel, Mariusz Popławski, Białystok 2016, str. 489-505

2. M. Kalinowski, Podmiotowość prawna podatnika, Toruń 1999

3. M. Kalinowski, Podmioty bierne stosunku prawnopodatkowego. Przyczynek do teorii podmiotowości podatkowej, Toruń 2019

4. J. Rusek, Instytucja płatnika w prawie polskim, Warszawa 2007

5. H. Dzwonkowski, Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Warszawa 2003

6. A. Nita, Stosunek prawnopodatkowy. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe, Kraków 1999

7. M. Kalinowski, Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Toruń 2001

8. P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2002

9. M. Ślifirczyk, Wybrane zagadnienia problematyki przeciwdziałania obejściu prawa podatkowego przed i po akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej [w:] Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, pod red. H. Litwińczuk, Warszawa 2010, str. 479-488

10. M. Ślifirczyk, Obejście prawa podatkowego w doktrynie orzeczniczej polskich sądów, „Forum Prawnicze” 2017, nr 4, str. 35-57

11. A. Olesińska, Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013

12. J. Brolik, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, Warszawa 2010

13. H. Filipczyk, Indywidualne interpretacje prawa podatkowego - prawo i praktyka, Warszawa 2011

14. M. Ślifirczyk, Instytucja interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w świetle uchwały Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku. Daniny publiczne, pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, Warszawa 2010, str. 61-68

15. M. Ślifirczyk, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego w sprawach indywidualnych, KPP 2006, nr 1, str. 63-104

16. M. Ślifirczyk, Opinie zabezpieczające a interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, „Państwo i Prawo” 2018, nr 1, str. 66-78

17. E. Jankowski, Formy zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, Warszawa 1999

18. P. Czerski, Zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia należności podatkowych, Kraków 2004

19. M. Ślifirczyk, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku - zagadnienia podstawowe [w:] Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, pod red. Leonarda Etela, Białystok 2008, str. 212-228

20. J. Drosik, Sprawa nadpłaty jako przedmiot postępowań podatkowych, Warszawa 2013

21. M. Ślifirczyk, Potrącenie jako forma zapłaty podatku w polskim prawie podatkowym, Warszawa 1999

22. W. Nykiel, Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002

23. W. Morawski, Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, Gdańsk 2003

24. M. Kalinowski, Pomoc państwa dla przedsiębiorców w prawie Unii Europejskiej a podatki bezpośrednie, Toruń 2016

25. M. Ślifirczyk, Instytucja nadpłaty podatku w świetle uchwały NSA z 22 czerwca 2011 r., "Jurysdykcja podatkowa" 2011, nr 5, str. 5-18

26. S. Babiarz, Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców zwykłych w prawie podatkowym, Warszawa 2013

27. A. Olesińska, Następstwo prawne spadkobierców w prawie podatkowym, Toruń 2019

28. A. Mariański, Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym, Warszawa 2001

29. A. Mariański, Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe. Podstawy i wyłączenia, Gdańsk 2004

30. A. Olesińska, Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, Lublin 2000

Efekty uczenia się:

Student:

1. Definiuje podstawowe instytucje polskiego ogólnego prawa podatkowego. Posiada znajomość języka prawnego z tego zakresu.

2. Jest w stanie rozróżnić i powiązać poszczególne instytucje uregulowane w Ordynacji podatkowej.

3. Prawidłowo interpretuje regulacje Ordynacji podatkowej. Uzasadnia przyjęty sposób interpretacji.

4. Rozwiązuje problemy związane ze stosowaniem Ordynacji podatkowej.

5. Ocenia regulacje Ordynacji podatkowej z punktu widzenia teorii prawa podatkowego.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny. Czas pisania ok. 30 minut.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk, Maciej Ślifirczyk
Prowadzący grup: Maciej Ślifirczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.